Bekeren en Geloven

johannes-de-doper-olvternood-weijers

ZONDAG 21 JANUARI 2018

Vandaag horen we Jezus zeggen: “De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.” (Mc. 1,15). In het evangelie volgens Mattheüs horen we Johannes de Doper zeggen: “Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij.” (Mt. 3,2).

Bekeren en geloven zijn twee belangrijke sleutels om toegang te krijgen tot het mysterie van de onzichtbare God, die zich op velerlei wijzen openbaart aan ons, zichtbare mensen, bijvoorbeeld in de geschiedenis van het Joodse volk, in de Heilige Schrift, in de Tien Geboden, in de Kerk met haar Leergezag en sacramenten en, niet te vergeten, in de mensen van goede wil, die Hij toch geschapen heeft naar zijn Beeld en Gelijkenis en in wie Hij welbehagen heeft. (Lc. 2,14). God kennen is dus niet alleen een kwestie van het verstand, van de theologische studies, al zijn die zeer nuttig, maar God kennen is op de eerste plaats een kwestie van geloof, dat zich concreet uit in het onderhouden van Gods Woord. De apostel Johannes is hier in zijn eerste brief heel duidelijk over: “Wie zegt dat hij God kent, maar zich niet houdt aan zijn geboden is een leugenaar; in zo iemand woont de waarheid niet. Maar in een mens die Gods Woord bewaart, heeft zijn liefde werkelijk haar volmaaktheid bereikt; dan weten we zeker dat we “in Hem” zijn.” (1 Joh. 2,4-5).

Welnu, wanneer we Gods Woord in alle oprechtheid willen bewaren, leren we ook onszelf kennen zoals we zijn: Gods Woord bewaren lukt ons niet altijd. We zondigen, en we merken tot ons verdriet dat de vreugde van Gods aanwezigheid in ons, uitdooft. Ook hierover is de apostel Johannes in zijn eerste brief duidelijk: “Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en woont de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden, is Jezus zo getrouw en genadig, dat Hij onze zonden vergeeft en ons reinigt van alle kwaad.” (1 Joh. 1,8-9).

Reeds in het Oude Testament lezen we al dat oprechte bekering leidt tot vergeving van de zonden. Vandaag horen wij dat de grote stad Ninivé werd gespaard voor de verwoesting, omdat zij zich bekeerde op grond van het woord van de profeet Jona. Niet bekeren en niet geloven daarentegen hebben ernstige gevolgen. De steden Sodom en Gomorra bijvoorbeeld werden verwoest, omdat er geen enkele rechtvaardige te vinden was (Gen. 18,16-19,29). Jezus weent over de stad Jeruzalem omdat zij Gods barmhartigheid niet heeft erkend en voorzegt grote rampen over de stad. (Lc. 19,41-44). De steden Chorazin, Betsaïda en Kafarnaüm krijgen een ernstige waarschuwing aangezegd voor de gevolgen van hun weigering zich te bekeren (Mt. 11,20-24).

Bekeren en geloven dus leiden tot verbondenheid met God in zijn Zoon Jezus. Met Hem zijn ook wij in staat de Macht van het Kwaad te breken, zoals Jezus die definitief gebroken heeft door na de zonde van de kruisdood, uit de doden te verrijzen. Laten we daarom de sacramenten van Doopsel en van Boete en Verzoening (de Biecht), waarin deze verlossende kracht van Christus verder gaat, naar waarde blijven schatten. Dit niet alleen voor onszelf, maar voor het heil van de hele wereld.

Pater Gerard Wijers s.s.s.
Amsterdam

Delen

Lid van de congregatie van Sacramentijnen is pater Wijers woonachtig in de in Amsterdam bij de Begijnhof en assisteert heel regelmatig op het heiligdom.

Nieuwste overwegingen