Totus Tuus Maria

Paus-Johannes-Paulus-II copy

Johannes Paulus II en zijn leven met Maria. Dit jaar is het ‘t 100 jarig jubileum van zijn geboortedag (18 mei 1920 ) en zijn feestdag is komende week op 22 oktober. “Totus Tuus”, “geheel de uwe” is de wapenspreuk van onze grootse Paus, H. Johannes Paulus II. H. Johannes Paulus II heeft zich toegewijd aan Maria volgens de Heilige Louis Marie Grignon de Montfort. Wat betekende deze toewijding eigenlijk precies voor hem? Voor zijn gouden priesterjubileum schreef hij:

“Ik was er al van overtuigd dat Maria ons naar Christus leidt, maar in die periode begon ik te begrijpen dat Christus ons ook naar Zijn Moeder leidt. Er kwam een moment waarop ik mijn vere­ring voor Maria in zekere zin ter dis­cus­sie stelde, omdat ik dacht dat deze zo bui­ten­spo­rig groot werd dat de aan Christus ver­schul­digde vere­ring erdoor in gevaar kon komen. Ik had toen veel steun aan het boek van de heilige Louis-Marie Grignion de Montfort, geti­teld de Ware Godsvrucht. Daarin vond ik het ant­woord op mijn vragen. Ja, Maria brengt ons dichter bij Christus, op voor­waarde dat wij haar geheim in Christus beleven. (…) De auteur is een theoloog van formaat. Zijn Mario­lo­gisch denken is gewor­teld in het geheim van de Drie­vul­dig­heid en in de waar­heid van de incarnatie van het Woord Gods. (…) Dankzij de heilige Louis-Marie begon ik zo, vanuit een in zekere zin nieuw gezichts­punt, alle schatten van de Maria-devotie te ontdekken’. 1


De toewijding volgens de H. Louis Marie Grignon de Montfort is een gehele toewijding waarmee je alles wat je bent, jezelf en al je goederen, maar ook al je verdiensten van het verleden, heden en toekomst aan Maria geeft. Dan ben je zoals een slaaf van zijn patroon is, van Maria, maar dan niet uit dwang maar uit liefde! Geheel van haar, Totus Tuus! Zij zorgt er dan voor dat jij en al je verdiensten veilig aankomen bij Jezus tot meerdere eer en Glorie van God. Zoals ook de wapenspreuk van ons Heiligdom OLV ter Nood zegt; Door Maria tot Jezus. Zij brengt ons aan haar hand, als haar kind tot Jezus op een volmaakte wijze, op een veilige, gemakkelijke en korte weg waarop we zeker kunnen vertrouwen dat we veilig aan zullen komen.

Onze hele volmaaktheid bestaat hierin, dat wij aan Jezus Christus gelijkvormig worden, ons met Hem verenigen en aan Hem toegewijd zijn. Vandaar dat de beste devotie ontegenzeggelijk die is, welke ons het meest op Jezus Christus doet gelijken, met Hem verenigt en aan Hem toewijdt. Welnu, er is geen schepsel te vinden, dat zo volmaakt op Jezus Christus gelijkt als Maria, zodat ook geen enkele devotie een ziel meer aan de Heer toewijdt en aan Hem gelijkvormig maakt dan de godsvrucht tot de allerheiligste Maagd, Zijn heilige Moeder. Hoe meer dus een ziel aan Maria is toegewijd, hoe inniger zij ook aan Jezus Christus toebehoort. En dit is juist de devotie , die de H. Louis Marie Grignon de Montfort verkondigt in het boek ‘de Ware Godsvrucht’. 2

Laten we ook deze weg bewandelen, zoals de H. paus Johannes Paulus II, zodat Maria ons ook kan helpen op onze weg naar Heiligheid, onze weg naar God! “Totus Tuus” Maria!

Zr. Castissima

Delen

Zuster Maria Mater Castissima is lid van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará.