Evangelisatie

Jezus onderricht de menigte

Beste vrienden,

Op deze zondag zijn de liturgische teksten van de Eucharistie, zeer geschikt om een krachtige weerklank in uw harten op te wekken en om uw inzet te stimuleren.

Net zoals de apostelen hebben we de oproep gehoord om alles te verlaten om de Blijde Boodschap te brengen.

Vanwege de ontwikkeling van nieuwe christengemeenschappen, die zelfstandig verlangen te zijn, zou men zich af kunnen vragen: zijn er nog wel missionarissen nodig? Waarom zou men uit onze landen missionarissen zenden of ontvangen die minder goed begrepen kunnen worden en die zich minder goed kunnen inleven in de plaatselijke cultuur?
De Kerk is missionaris. De evangelisatie is de eerste plicht en de specifieke taak van de Kerk: zij bestaat in de verkondiging van de Blijde Boodschap van het heil in Christus, die ons bevrijdt van kwaad en zonde, en ons voert tot de liefde van God waarin alle mensen broeders zijn. In deze zin bestaat de Kerk “om te evangeliseren”. Alleen hierdoor brengt zij de mens tot volledige ontwikkeling, omdat zij hem openstelt voor God, de Absolute. Dit openstaan voor God is inderdaad de echte waardigheid van de mens, zijn innerlijke rijkdom, de bron van energie die hem in staat stelt de hoogste individuele en sociale waarden te verwerkelijken.
Deze reusachtige taak vraagt om talrijke vurige werkers. Het gaat om een taak die de inzet van iedere christen vraagt, maar onze mogelijkheden overstijgt. Alleen de Heilige Geest kan de genade schenken die de harten opent voor de verkondiging van het Evangelie. Wij moesten dus vurig bid¬den om deze genade van God te verkrijgen. Ondanks de beproevingen en moeilijkheden waait de Geest met kracht in de Kerk van onze tijd. Alle gelovigen beleven talrijke ervaringen die getuigen van de onverwoestbare vitaliteit van de Kerk, volgens de belofte van haar stichter aan Petrus: “De poorten der hel zullen haar niet overweldigen” (Mt. 16, 18).
Het gebed verenigt ons met God, doet ons delen in zijn liefde en geeft ons kracht en moed om te werken. Het gebed zal het u tevens mogelijk maken in iedereen uw broer of zus te zien, en zoals Z. Paus Paulus VI zei: “Als de boodschap niet is gebracht met broederlijke liefde, loopt zij het risico niet aangenomen te worden”
Beste broeders en zusters, ik spoor u dus aan uw werk, dat bezield wordt door ijver voor het rijk van God en voor het heil van de mensen, voort te zetten met nieuw elan en met vernieuwd vertrouwen in de zending van Christus.

Moeder Maria, leer ons niet gehecht te zijn aan de dingen van deze wereld en met moed het zaad van gerechtigheid en liefde uit te strooien, opdat het rijk van God kome. Leer ons Christus te kennen om Zijn Naam te gaan verkondigen, want… niemand kan geven wat hij niet heeft.
Gods zegen,
M. Esperanza

Delen

Zuster Esperanza is lid van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará en moeder overste van de orde die in het Heiligdom wonen.

Recent Sermons