Ecclesia de Eucharistia vivit!

eucharistie-jesus-christus-olv-ter-nood-heiloo

Ecclesia de Eucharistia vivit!

Dierbare broeders en Zusters,

We nemen deel aan de H. Mis elke zondag. In de eerste lezing van vandaag zei God tegen ons: “Luister dan, Israël, naar de voorschriften en bepalingen die ik u leer en handel daarnaar…”
Er werden ons leefregels gegeven om het eeuwig leven te bereiken, we moeten daar naar handelen om ons einddoel te bereiken; wat niets anders is dan de hemel zelf! Een van de regels is “de dag des Heren heiligen.” Dat doen we in het bijzonder door naar de H. Mis te komen. Als we deel nemen aan de H. Mis, is er een klein stukje wat wij zeggen na de consecratie van het brood, en de wijn in het Lichaam en Bloed van Christus: “Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren tot dat Hij komt.” (1 Kor. 11, 26).
Met deze woorden herinnert Paulus ons eraan dat het ‘avondmaal van de Heer’ niet alleen een gezamenlijke ontmoeting aan tafel is, maar ook – en bovenal – de gedachtenis van het offer waarmee Christus ons heeft verlost. Wie er deel aan heeft, verenigt zich met het mysterie van de dood van de Heer, sterker nog: hij wordt er een ‘verkondiger’ van.

Er bestaat dus een heel nauwe band tussen “de Eucharistie houden” en Christus verkondigen. In communio treden met Hem in de H. Mis, betekent tegelijkertijd missionaris worden van de gebeurtenis die door die ritus verwerkelijkt wordt; in zekere zin betekent het dat die gebeurtenis telkens opnieuw weer tegenwoordig en actueel wordt, totdat de Heer wederkomt.

Dierbare Broeders en Zusters, laten wij elke dag deze wonderlijke werkelijkheid opnieuw beleven in de Eucharistie, waarbij de Kerk openlijk verkondigt dat het offer van Christus bestemd is voor het heil van heel de wereld.
Uit erkentelijkheid voor deze onschatbare gave, verzamelt zij zich rond het allerheiligst Sacrament, want daarin ligt de bron en het hoogtepunt van haar eigen wezen en haar handelen. Ecclesia de Eucharistia vivit! De Kerk leeft van de Eucharistie en weet dat deze waarheid niet alleen de uitdrukking is van een dagelijkse ervaring in geloof, maar op een samenvattende manier de kern tot uitdrukking brengt van wat zij zelf is.

Vanaf het moment dat met Pinksteren het volk van het Nieuwe Verbond “begonnen is aan zijn pelgrimstocht naar het hemels vaderland, heeft het goddelijk Sacrament niet opgehouden haar dagen te markeren en ze met vertrouwvolle hoop te vervullen”.
De Eucharistie is de Enige die de honger kan verzadigen van de mens van iedere tijd en van overal ter wereld.
Door middel van de gewijde bedienaars, geeft Christus zijn Lichaam en zijn Bloed voor het leven van de mensheid. En allen die zich op waardige wijzen voeden aan zijn tafel, worden levende instrumenten van zijn liefdevolle, barmhartige en vredevolle aanwezigheid.

Opziend naar Maria, zullen we beter begrijpen wat een omvormende kracht de Eucharistie bezit. Wanneer wij ons te luisteren zetten naar Haar, zullen we in het eucharistisch mysterie de moed en de kracht vinden om Christus, de Goede Herder, te volgen en Hem in onze broeders te dienen, niet alleen met onze lippen maar ook met ons hart.

Gezegende Zondag,

M. Esperanza

Delen

Zuster Esperanza is lid van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará en moeder overste van de orde die in het Heiligdom wonen.

Recent Sermons