De Ware blijdschap

pasen-verrijzenis-van-de-heer

De ware blijdschap

Onze Lieve Heer heeft in zichzelf de weg der waarheid getoond waardoor wij, verrijzend, het eeuwig leven kunnen bereiken. Daarom zouden wij het leven van onze Redder in overweging moeten nemen. Al Zijn gedachten, woorden, blikken en gevoelens zijn voor ons als een regel. Als een wet, en een opdracht in ons leven. Christus is ons leven! Niemand buiten Hem zal ons de ware blijdschap kunnen geven. Deze ware blijdschap zal groeien in onze pelgrimstocht naar ons Vaderland, door Christus begeleid. Het verdriet en de teleurstellingen die wij ervaren in ons leven verenigt ons met het lijden van Christus, en worden als een lamp in ons leven en een balsem die de heerlijke geur van eeuwigheid verspreidt in ons aardse leven.

Wij weten dat de apostelen teleurgesteld waren na het lijden van Christus. Waarom? Omdat ze iets anders hadden verwacht. Ze verwachtten een Messias, ja, maar een Messias die een politieke bevrijder zou zijn want ze hadden meer aandacht geschonken aan de profetieën van een tijdelijke overwinning. Terwijl andere profetieën ook duidelijk waren over het lijden en dood van Christus.
Wat verwachten wij? Gebeurt niet hetzelfde met ons als met de apostelen? Onthouden wij alleen de passages in de H. Schrift die voor ons comfortabel zijn, rustgevend, en laten we de stukken achterwege die ons zwaar vallen? Ook als we in het Nieuwe Testament leven zijn we net als in het oude testament, verlangend naar materiële goederen, naar veel succes. Wij denken meer aan “als u dorst heeft, kom dan bij Mij om te drinken” (Joh. 7, 37) of “komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven” (Matt. 11.28) maar heel gemakkelijk vergeten wij de woorden die geschreven staan bijvoorbeeld in Matt. 5.

Als we dieper nadenken over ons leven hier op aarde, maar vooral ook over daarna, hebben we een plan nodig hoe we ons leven vorm geven.
Samen met de gekruisigde Christus kan je het lijden overwinnen. Luister met de oren van je hart wat Christus tot je zegt. Als we de liefde voor het kruis laten uitstralen in onze verlangens zullen we in de hemel rijkdom vergaren, en zo zullen we leven als verrezenen: “ Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn” (Col. 3,1-2)

Deze “gekruisigde hoop” zal ons het evenwicht geven om goede beslissingen te nemen.
Zoek Christus, zoals Hij is, ook gekruisigd, en het zal je vrede schenken. Verrijzenis is makkelijker te accepteren dan het kruis, maar de verrezen Christus laat in zijn verheerlijkt lichaam de wonden zien van het lijden. Laten we dan niet vergeten dat de ware blijdschap van Pasen een “recept” heeft: de Zaligsprekingen, die ons eerst leiden naar de Calvarieberg.

Moeder Maria, help ons de ware vreugde te vinden en te genieten in eeuwigheid.
Zalig Pasen!!!
M. Esperanza

Delen

Zuster Esperanza is lid van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará en moeder overste van de orde die in het Heiligdom wonen.

Recent Sermons