(Scheppings) Orde

montserrat-heilige-ignatius-grot-olv-ter-nood-heiloo

Evangelie (Scheppings)orde

Vandaag horen wij in het evangelie Jezus tegen zijn leerlingen zeggen: “Gij weet dat zij die als heersers der volkeren gelden hen met ijzeren vuist regeren en dat de groten misbruik maken van hun macht over hen. Dit mag bij u niet het geval zijn; wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, moet slaaf aller wezen, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en om zijn leven te geven als losprijs voor velen.” Met deze woorden wijst Jezus het verlangen naar een leidende en verantwoordelijke positie van zijn leerlingen Jacobus en Johannes niet af, maar wel het egoïstisch verlangen naar macht, eer en aanzien, dat daarmee gepaard ging.

Hoe belangrijk zijn deze woorden van eeuwig leven niet voor alle tijden en overal? Hoe vaak heeft een bepaalde maatschappelijke orde tot in onze dagen toe niet geleid tot machtsmisbruik, onderdrukking en het vermoorden van mensen? Vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog werd in Duitsland een maatschappelijke orde nagestreefd, de nationaalsocialistische, die het maatschappelijk en economisch aan de grond geraakte Duitsland er in veel opzichten daadwerkelijk bovenop hielp. Er werden in korte tijd grote economische en maatschappelijke successen geboekt. De Volkswagen stamt uit het Duitsland van die tijd (voor iedereen een auto). De eerste autosnelwegen in Europa werden aangelegd in het nationaalsocialistische Derde Rijk. Ziekenfondsen werden opgericht, de kinderbijslag werd ingevoerd, enz. Maar ….. het belangrijkste ontbrak. De nieuwe maatschappelijke orde was niet gebaseerd op de gegeven natuurlijke scheppingsorde, maar enkel op menselijke ideeën en hartstochten. Voor religie was geen plaats in deze orde, en mensen die er niet in pasten moesten worden heropgevoed in concentratiekampen, of als dat niet lukte, eenvoudigweg worden vermoord. Met andere woorden: de ideeën over een nieuwe maatschappelijke orde waren in feite ideeën zonder God, een goddeloze ideologie, die uiteindelijk veel dood en verderf heeft gezaaid, vooral in Europa.

Deze bittere constatering mag niet leiden tot een oordeel over de mensen die in die tijd leefden, maar kan ons wel dienen tot lering, en tot voorkoming van herhaling. Er deden en doen namelijk meer goddeloze ideologieën de ronde: de Franse Revolutie, het communistisch arbeidersparadijs, de Islamitische Staat (ISIS), enz. met allemaal dezelfde trekken als het nationaalsocialisme. Ook onze eigen maatschappelijke orde, de democratische rechtsstaat, gaat op sommige punten in tegen de altijd en overal geldende natuurlijke scheppingsorde. Denken wij maar aan de bescherming van het menselijk leven in al zijn levensfasen en aan de bescherming van de bron van elk menselijk leven, het onontbindbaar huwelijk tussen man en vrouw. Deze antireligieuze overtuigingen zijn ook in onze tijd niet altijd vrij van dictatoriale trekken. Zelfs in de Kerk werken goddeloze overtuigingen en hartstochten machtsmisbruik in de hand, met alle vernietigende gevolgen van dien. Verraders als Judas Iskariot hebben nooit ontbroken in het leven van de Kerk.

Met andere woorden: Leiding en verantwoordelijkheid zijn nodig in alle sectoren van de samenleving: in het gezin, op school, op het bedrijf, in de staat en in de Kerk. Jezus heeft de voortzetting van zijn zending in de Kerk toevertrouwd aan de met name genoemde groep van Twaalf Apostelen en hun opvolgers. Orde moet er zijn, anders ontaardt het samenleven in een chaos, ook in de Kerk. Elke ordening in Kerk en samenleving moet echter wel zijn gebaseerd op de natuurlijke, gegeven scheppingsorde, om niet te ontaarden in machtsmisbruik en dictatuur. Godsdienstvrijheid, persoonlijk en openbaar, is een van de basisvoorwaarden voor een stabiele en harmonieuze samenleving.

Pater Gerard Wijers s.s.s.

Amsterdam

Share

Lid van de congregatie van Sacramentijnen is pater Wijers woonachtig in de in Amsterdam bij de Begijnhof en assisteert heel regelmatig op het heiligdom.

Vorige weekbrieven