Sacramentsdag Zondag 3 Juni

Sacramentsdag Zondag 3 Juni

Op de tweede donderdag of op de tweede zondag na Pinksteren vieren wij het Hoogfeest van het heilig Sacrament van het lichaam en bloed van Christus, kort gezegd Sacramentsdag. De eigenlijke herdenkingsdag van de instelling van de Eucharistie is natuurlijk Witte Donderdag. Maar omdat deze dag in de Goede Week zo nauw verweven is met Goede Vrijdag, Paaszaterdag en Pasen is er een tweede herdenkingsdag ingevoerd van de instelling van de Eucharistie, het Sacrament van het lichaam en bloed van Christus.

De invoering van deze tweede herdenkingsdag gebeurde op grond van een visioen van de Belgische zuster Augustines Juliana van Cornillon (1193 – 1258). Zij was zuster en later priorin van het klooster van Mont Cornillon in Luik. Op grond van haar visioen beijverde zij zich voor de instelling van een tweede feestelijke herdenking van de instelling van de Eucharistie. Vanaf 1246 werd deze dag in Luik en omgeving gevierd. Deze viering vond al snel en breed verspreiding.

Ook de aartsdiaken van Luik, Jacques Pantaléon (1195 – 1264), maakte deze viering en snelle verspreiding van Sacramentsdag mee, en toen hij in 1261 werd gekozen tot paus Urbanus IV schreef hij in 1264 het Hoogfeest van Sacramentsdag voor de gehele wereldkerk voor. In zijn apostolische constitutie “Transiturus de hoc mundo” (“Overgang uit deze wereld”) schrijft paus Urbanus IV: “Alvorens uit deze wereld over te gaan naar de Vader, is onze Verlosser, de Heer Jezus Christus, toen het uur van zijn lijden op handen was, aan tafel gegaan. Als voedsel heeft Hij zijn lichaam gegeven en als drank zijn bloed. Zo heeft Hij het hoogverheven en glorievolle sacrament van zijn lichaam en zijn bloed ingesteld ter gedachtenis aan zijn dood. Want telkens als wij dit brood eten en de beker drinken, verkondigen wij de dood des Heren. Bij de instelling van dit heilzaam sacrament heeft Hijzelf tot de apostelen gezegd: ‘Doet dit tot mijn gedachtenis.’ (Lc. 22,19), want Hij wilde dat dit verheven en eerbiedwaardig sacrament voor ons een bijzonder aandenken zou zijn aan de alles overtreffende liefde waarmee Hij ons heeft bemind.”

Om de gedachtenis aan de alles overtreffende liefde van Christus, betoond in zijn verlossend lijden, sterven en verrijzen, en in zijn blijvende aanwezigheid in het Sacrament van zijn lichaam en bloed, extra luister bij te zetten wordt op Sacramentsdag op vele plaatsen een plechtige sacramentsprocessie gehouden. Zo getuigt de Kerk publiek van de liefde van de Heer voor zijn volk, een liefde, die zo vaak miskend wordt, maar die toch zo dringend nodig is voor een duurzame vrede in de harten van velen en tussen de volkeren van deze wereld. Na het opheffen van het processieverbod in ons land in 1983 worden weer op steeds meer plaatsen sacramentsprocessies gehouden. Bekend zijn onder andere de jaarlijkse sacramentsprocessies vanuit de O.L. Vrouwekerk in het centrum van Amsterdam sinds 2004. Maar ook op ons eigen terrein van O.L. Vrouw ter Nood wordt op Sacramentsdag na de Hoogmis van 10.30 uur een sacramentsprocessie gehouden.

Pater Gerard Wijers s.s.s., Amsterdam

Delen

Lid van de congregatie van Sacramentijnen is pater Wijers woonachtig in de in Amsterdam bij de Begijnhof en assisteert heel regelmatig op het heiligdom.