Pinksteren

Pinksteren

Zondag 5 juni 2022, de vijftigste dag na Pasen, vieren we het Hoogfeest van Pinksteren. De heilige Geest wordt uitgestort, niet alleen over Maria en de apostelen, maar ook over de vrouwen en de broeders, een hele groep van ongeveer 120 personen (Hand. 1,14-15). Bezield met het vuur van de heilige Geest wijden Petrus en de andere apostelen zich met de inzet van hun hele leven toe aan de zendingsopdracht die zij van Jezus hebben ontvangen om te verkondigen, te leiden, te dopen en andere sacramenten te bedienen tot opbouw van de Kerk. De Kerk is dus niet alleen een menselijke organisatie, maar op de eerste plaats een werk van de heilige Geest.

Ook wij, leden van de Kerk, hebben iedereen persoonlijk de gaven van de heilige Geest ontvangen. We zijn gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Op jongvolwassen leeftijd hebben we het Vormsel ontvangen, het sacrament van de heilige Geest. Het geloof dat wij belijden is het geloof in de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Onze gebeden beginnen wij met het kruisteken in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Daarmee sluiten we ons gebed ook af. Als we de heilige Eucharistie vieren roepen wij vóór de consecratie de heilige Geest af over de gaven van brood en wij, opdat ze voor ons worden tot Lichaam en Bloed van de Heer. Na de consecratie roepen we dezelfde heilige Geest af over de geloofsgemeenschap, dat zij dat zij mag worden vergaderd tot één enige kudde. Met deze laatste smeekbede treden wij direct in het hogepriesterlijk gebed van Jezus. Als Hij vlak vóór zijn heengaan uit deze wereld staat horen wij Hem bidden: “Heilige Vader, niet voor hen [de apostelen] alleen bid Ik maar ook voor hen die door hun woord in Mij geloven opdat zij allen één mogen zijn zoals Gij, Vader in Mij en Ik in U: dat zij ook in Ons mogen zijn opdat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt. (Joh. 17,20-22)

Het is dus niet op eigen kracht dat wij één geloofsgemeenschap vormen; nee, het is door de heilige Geest, dat wij over onze menselijke beperkingen heen, voor de wereld mogen getuigen van Gods liefde en almacht. Daartoe heeft paus Franciscus onlangs het conciliair proces opgestart om ons gelovigen van de Wereldkerk uit te nodigen zich te laten leiden door de heilige Geest en zo actief bij te dragen aan een geloofwaardig getuigenis van Gods aanwezigheid in deze wereld en de machten van het Kwaad te overwinnen. Wij voeden onze relatie met God door zijn Woord, de Bijbel. De Bijbel is geen mensenwerk, maar het zijn geïnspireerde schrijvers die ons Gods Woord doorgeven.

Laten wij ons dit Pinksterfeest opnieuw bewust zijn van onze grote verantwoordelijkheid voor de wereld waarin wij leven, en die in onze tijd misschien wel meer dan ooit verlangend uitziet naar de openbaring van Gods kinderen. (Rom. 8,19)

Pater Gerard Wijers s.s.s., Amsterdam

Delen

Lid van de congregatie van Sacramentijnen is pater Wijers woonachtig in de in Amsterdam bij de Begijnhof en assisteert heel regelmatig op het heiligdom.

Nieuwste overwegingen