Palmpasen

palmzondag-olvternood

Palmzondag is de eerste dag van de Goede Week, de zondag vóór Pasen. We herdenken dan Jezus’ feestelijke intocht in Jeruzalem, zoals deze in alle vier de evangelies wordt verhaald. Tijdens deze intocht jubelde een grote menigte Jezus toe met de Oudtestamen­tische woorden: “Hosanna, gezegend de komende in de naam des Heren; Geprezen het komende koninkrijk van onze vader David! Hosanna in den hoge!” We herkennen een deel van deze woorden uit de liturgie van de eucharistie. Elke viering wordt het Heilig (Latijn: Sanctus) gezegd of gezongen tijdens het Eucharistisch Gebed, na de prefatie.

Maar de feestvreugde van de Jeruzalemmers blijkt  niet erg diepgeworteld. Enkele dagen later zal dezelfde menigte schreeuwen: “Aan het kruis met Hem!” Tijdens de liturgie van Palmzondag lezen we dan ook het hele lijdensverhaal van het Laatste Avondmaal tot en met de begrafenis van Jezus in een rotsgraf. We gedenken deze momenten elk jaar op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Dit jaar natuurlijk op een andere wijze dan gebruikelijk, maar toch blijven deze momenten van opeenstapeling van zonden van de mensen (het verraad door Judas, het leugenachtig proces voor Pontius Pilatus, de verloochening door Petrus, de geseling en de martelgang naar Calvarië, en tot slot de kruisdood) de weg om de Macht van het Kwaad definitief te breken. Met zijn verrijzenis op de eerste dag van de week (de zondag) bezegelde Jezus zijn zending om de mensen met God te verzoenen door hun zonden te vergeven en voor hen de toegang tot het eeuwig leven mogelijk te maken. Van deze genade leven wij.

Deze belangrijke momenten van verlossing van heel de mensheid zijn nog altijd actueel. Het waren namelijk niet alleen de Joden die binnen enkele dagen omsloegen van “Hosanna in den hoge.” naar “Aan het kruis met Hem.” Hoe vaak veranderen wij niet van mening, laten we ons misleiden door mooie praters, die ons in werkelijkheid vervreemden van onze identiteit als schepsel, als gelovige, als kind van God? Het is telkens weer opnieuw de erfzonde die bestaat uit een opeenstapeling van leugens, die heel verleidelijk klinken, maar die wel voeren tot de dood, niet alleen voor individuele personen; ook voor hele samenlevingen. Dat was in het begin zo (Gen. 3,1-6) en is nog altijd hetzelfde. De geschiedenis laat daar de nodige tragische voorbeelden van zien in ideologieën, revoluties, oorlogen, enz. Jezus waarschuwt ons met de woorden: “Wacht u voor de valse profeten, mensen die tot u komen in schaapskleren, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.” (Mt. 7,15)

Palmzondag, de Goede Week en Pasen nodigen ons ook dit jaar, in deze tijd van de wereldwijde corona-pandemie, uit verder te kijken dan alleen maar ons leven hier en nu, maar te blijven geloven, ons telkens opnieuw te bekeren, en ons lijden en sterven te verenigen met Christus’ verlossend lijden en sterven. Pasen 2020 is opnieuw een gelegenheid om ons de woorden van Jezus indachtig te zijn als Hij zegt: “Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt nabij.” (Lc. 21,28)

Pater Gerard Wijers s.s.s., Amsterdam

Noveengebed
om bescherming tegen het coronavirus

O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood,
Wij geloven in uw zorg, in uw medeleven
en uw voorspraak bij Jezus uw Zoon.
Daarom komen wij vol vertrouwen tot u
en wij vragen door U aan de Heer:

Bevrijd ons land van de Corona-epidemie,
genees en sterk de zieken en zegen hen die zorg voor hen dragen.
Geef wijsheid aan onze bestuurders en geef dat wij spoedig
weer kunnen samenkomen om ons geloof te vieren.

Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht ons in pijn en verdriet.
Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten,
geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen,
geef ons licht waar het donker is.

Maria, bescherm ons en onze dierbaren,
geef ons overgave aan de wil van de Vader
en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon.
Amen

Delen

Lid van de congregatie van Sacramentijnen is pater Wijers woonachtig in de in Amsterdam bij de Begijnhof en assisteert heel regelmatig op het heiligdom.

Nieuwste overwegingen