Maria Tenhemelopneming

maria-tenhemelopneming-olv-ter-nood-heiloo

Op 15 augustus, vieren we het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Groot feest in de Kerk, waarin we herdenken dat Onze Lieve Vrouw ten hemel werd opgenomen, niet alleen haar ziel, maar ook haar lichaam. Dus met lichaam en ziel, is Maria in de hemel en bidt voor haar kinderen als voorspreekster voor Gods troon.

Waarom moeten wij Maria vereren? Het antwoord is eenvoudig. De Heer is de eerste geweest om haar eer te betuigen. Maria is de Moeder van Christus. De plannen van God zijn door haar gegaan.
De voorzienigheid heeft Maria in het middelpunt geplaatst van haar heilsplan met de wereld. Wij zullen nooit grondig genoeg de wonderbare werkelijkheid kunnen bestuderen, welke God in Maria heeft vervuld. Wanneer wij onze gedachten laten gaan over de manier waarop de Heer gekozen heeft om het gehele mensdom te verlossen, dan ontmoeten wij Maria. Het zal werkelijk een heerlijke overweging zijn om te trachten de gedachte van God te ontdekken in de nederige Maagd van Nazareth, in wie het licht, de gaven en de verdiensten zo buitengewoon zijn, dat zij ons begrip ver te boven gaan.

Hoe de Heilige Maagd te eren? Wij erkennen allen dat aan Maria een bijzondere, uitzonderlijke verering verschuldigd is. Een verering van hyperdulia, zegt de Catechismus. Dit woord drukt iets uit, dat de gewone maat ver overtreft.

U heeft vast de woorden gelezen in het logo van het heiligdom “Door Maria tot Jezus”. Wij mogen nooit de verering van Maria scheiden van de eer, welke wij aan haar goddelijke zoon Jezus, onze Heer, moeten schenken. Anders zou het zijn alsof men een lamp wil zien zonder rekening te houden met haar licht. De lamp is prachtig, als zij haar licht geeft; het licht van Maria is Christus, die zij voor ons gedragen en gebaard heeft.

Sommige mensen beschouwen Maria als barmhartiger dan de Heer. Via een kinderlijke redenering komen zij ertoe om de Heer voor strenger te houden dan zij en denken zelfs dat men zich tot de Heilige Maagd moet wenden omdat wij anders gestraft zullen worden door de Heer. Zeker, een verheven taak van voorspraak is aan Maria toevertrouwd, maar de bron van alle goedheid is de Heer zelf.
Christus is de enige middelaar, de enige bron van genade. Maria is alles wat zij bezit aan Christus verschuldigd. Zij is de „Moeder van de goddelijke genade” omdat zij deze genade van de Heer ontvangt. Het is dus noodzakelijk om deze twee begrippen met elkaar te verenigen: de eenheid van Maria met Christus, een eenheid die uitzonderlijk, buitengewoon vruchtbaar en mooi is; en de verhevenheid van Christus, zelfs met betrekking tot Maria. Dit heeft zij zelf in haar eeuwige zang uitgeroepen: „De Almachtige heeft aan mij grote dingen gedaan“, „Hij heeft neergezien op Zijn nederige dienstmaagd en van nu af zullen alle geslachten mij zalig noemen“. Maria is voor ons een voorbeeld van nederigheid tot in en juist in de verhevenheid van haar glorie.

Ik wens jullie een gezegende feestdag, en mogen we allen tonen dat we ware kinderen van Maria zijn. Gods rijkste zegen,

M. Esperanza, SSVM

Delen

Zuster Esperanza is lid van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará en moeder overste van de orde die in het Heiligdom wonen.