Maria en Europa

Maria en Europa

Op onze auto’s staat zowel op de voorkant als op de achterkant naast het kenteken, de vlag van de Europese Unie (EU): de bekende 12 sterren op een blauw vlak. De ontwerper van de vlag, de Frans-Duitse kunstenaar en medewerker van de Raad van Europa, Arsène Heitz (1908 – 1989), liet zich inspireren door de Maagd Maria, zoals ze verschijnt in het Bijbelboek Openbaring van Johannes: “Er verscheen een groot teken aan de hemel: Een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren”. (Openb. 12,1) Verder heeft hij zich laten inspireren door de Maria-verschijningen in de Rue du Bac in Parijs in 1830. Arsène Heitz werkte bij het ontwerpen van de vlag samen met de Belgische, katholiek geworden jood Paul Michel Gabriel baron Lévy (1910 – 2002), die in 1949 de eerste directeur voor pers en informatie werd van de Raad van Europa. De vlag is aangenomen op 8 december (!) 1955 door deze Raad van Europa en op 29 juni 1985 door de Europese Economische Gemeenschap (EEG), beiden voorlopers van de huidige Europese Unie.

Maria, de vrouw uit het boek Openbaring, werd bedreigd door een grote vuurrode draak, Duivel en Satan genaamd, die het kind, waarvan zijn in verwachting was, meteen na de geboorte wilde verslinden. Daartoe kreeg hij echter geen kans. (Openb. 12,3-6) Op het feest van de aartsengelen, dat wij afgelopen woensdag 29 september vierden, hoorden wij verder dat de aartsengel Michael in de hemel oorlog voerde tegen de draak en hem voorgoed uit de hemel op de aarde wierp, waar hij verder gaat met het verleiden van de hele wereld. (Openb. 12,7-9) De vorige week zondag 26 september hoorden wij dan ook in het evangelie de heldere, niet mis te verstane aansporingen van Jezus om iedere bekoring, iedere verleiding tot zonde, radicaal af te wijzen. De gevolgen van de zonden zullen immers ernstig zijn, ja zelfs dodelijk. Deze week horen wij hoe God, de Almachtige Vader en Schepper van hemel en aarde, de mens heeft geschapen naar zijn beeld en gelijkenis, als man en vrouw, met de bedoeling dat zij zich op exclusieve en onontbindbare wijze met elkaar zouden verenigen (één vlees worden) om zo open te staan voor nieuw menselijk leven dat God schenken zal. De totale en onvoorwaardelijke liefde tussen man en vrouw is het beeld bij uitstek van de liefde van God voor zijn Volk en van Christus voor zijn Kerk. Zij komt tot voltooiing in het hemels bruiloftsmaal van het Lam. (Openb. 19,9)

Wat kunnen deze Bijbelse visioenen van de apostel en evangelist Johannes en de evangelielezingen van de laatste twee zondagen ons nu in deze tijd zeggen? Wij moeten constateren dat de wonderlijke scheppingsorde van onze liefdevolle Schepper ernstig wordt bedreigd door de leugen van het niet bestaande zelfbeschikkingsrecht over huwelijk, relaties, seksualiteit, vruchtbaarheid, kinderen, ja zelfs het eigen man- en vrouw-zijn. Dit zogenaamde zelfbeschikkingsrecht stelt namelijk de wel bestaande, altijd en overal geldende mensenrechten, zoals die zijn verwoord in de Tien Geboden, buiten werking. Denken wij maar aan het recht op leven (Gij zult niet doden), het recht op huwelijkstrouw (Gij zult niet echtbreken) en het recht op natuurlijke familierelaties (Eert uw vader en uw moeder). Onnodig te zeggen dat deze werken van de Verleider, die niet voor niets ook wel de aartsleugenaar wordt genoemd (Joh. 8,44) of de wolf in schaapskleren (Mt. 7,15), een serieuze bedreiging vormen voor onze samenlevingen, zowel op landelijk als op internationaal niveau. De gevolgen zijn ernstig, ja zelfs dodelijk.

Komen wij daarom op tijd tot inkeer en geloof in God die zijn Zoon naar de wereld heeft gezonden, niet om haar te oordelen, maar opdat zij door Hem zou worden gered. (Joh. 3,17) Laten wij ons, zeker in deze oktobermaand in ons eeuwenoude heiligdom O.L. Vrouw ter Nood, (opnieuw) inspireren door Maria, die de erfzonde niet heeft gekend, en die zich totaal aan God heeft toegewijd met haar woorden: “Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord”. (Lc. 1,38) of door de woorden van haar Zoon in de Hof van Olijven: “Niet zoals Ik wil, maar zoals Gij wilt”. Bidden wij in het Onzevader niet: “Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel”?

Pater Gerard Wijers s.s.s., Amsterdam

Delen

Lid van de congregatie van Sacramentijnen is pater Wijers woonachtig in de in Amsterdam bij de Begijnhof en assisteert heel regelmatig op het heiligdom.

Recent Sermons