Liefdevuur

olv-ter-nood-weekbrief-liefdevuur-maria-met-kind

Als op 1 januari het jaar 2022 begint dan staat op het eerste blaadje van de Maria- of Gerarduskalender, ‘heilige Maria Moeder van God’. Het jaar begint ieder jaar weer met een hoogfeest ter ere van Maria als Moeder van God. Het octaaf van Kerstmis wordt besloten met dit hoogfeest want als er een kind wordt geboren staat ook de moeder in het middelpunt van de belangstelling en deelt zij in de vreugde en blijdschap over het nieuwe leven dat uit haar schoot is voortgekomen. Maria is de goddelijke moeder en wij eren haar om haar goddelijk moederschap.

Vanaf de boodschap van Godswege, gebracht door de engel Gabriel, heeft Maria geleefd in een groot en blij vertrouwen, ook al mogen wij ervan doordrongen zijn dat wat van Maria gevraagd werd moeilijk en niet te bevatten was. Ook voor Maria niet.

Wat Maria ons laat zien is de houding van vertrouwen en dankbaarheid. Vertrouwen omdat Maria weet dat zij er niet alleen voor staat maar dat zij mag vertrouwen op Gods hulp, en Maria is dankbaar. Vanuit deze dankbaarheid bezoekt zij Elisabeth om met elkaar te delen in het groot vertrouwen dat deze vrouwen beide hebben. Deze twee vrouwen helpen en steunen elkaar en hebben deel aan het groot geheim van God.

Op oudjaar blikken we terug op het jaar dat achter ons ligt. We kijken naar de mooie gebeurtenissen in ons persoonlijk leven, bijvoorbeeld de geboorte van een kind of kleinkind, het afronden van een studie of het vinden van een nieuwe baan of duidelijkheid over je levensinvulling door in te gaan op de roepende stem van de Heer en te zeggen “hier ben ik”. Maar natuurlijk staan we ook stil bij de moeilijkheden of narigheden welke ons zijn overkomen zoals het sterven van dierbaren, getroffen worden door de gevolgen van corona, verlies van baan of het stuklopen van een relatie.

We moeten niet blijven hangen in het verleden maar vooruit kijken naar de toekomst, hoe moeilijk dat ook is, omdat deze altijd onzeker is. Maar juist voor en door die onzekere toekomst is het aan te bevelen om het nieuwe jaar te beginnen met het gebed en de hymne “Veni creator Spiritus”, “opdat de Geest van de Heer de gedachten en handelingen van de individuele en de christelijke gemeenschappen in de loop van het jaar geleidt” (Direct. Volksvroomheid 116) In het Veni creator Spiritus bidden we dat de Geest tot ons mag neerdalen en bij en in ons intocht mag houden, dat de gave Gods het liefdevuur is dat ons doordringt. Dat Hij ons weer de gaven zevenvoud zal schenken, dat ons duistere verstand verlicht mag worden en dat ons hart van liefde brandt. Dat Hij ons voortleidt, opdat geen kwaad geen ongeval ons leven schaadt. Wij bidden Hem steeds weer gelovig aan.

Laat Gods Geest ons daarbij helpen in het nieuwe jaar 2022.

Als wij zondag het feest van de Openbaring des Heren vieren is dat juist de opdracht die wij allen hebben, dat de geboorte van Jezus een betekenis heeft voor heel de wereld en dat die boodschap uitgedragen moet worden over de hele wereld. Zoals de drie Wijzen of Koningen staan voor alle volkeren van de toen bekende wereld. Met de hulp van Gods Geest mogen wij net als de drie Wijzen antwoord geven op het grote teken van Gods menslievendheid dat kwetsbaar en klein aan de wereld is verschenen daar in Bethlehem.

Wat een heerlijke opdracht voor ons allen om de Boodschap van Gods menswording te verkondigen, samen met de Moeder Gods Maria en de hulp van de Heilige Geest, we hoeven het immers niet alleen te doen. Zij helpen ons.

Moeder van God wilt u ons steeds weer helpen en nabij zijn.

O heilige Geest blijf ons verstand steeds verlichten.

 

Anton Overmars pr.

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Recent Sermons