Immanuël ‘God met ons’

Immanuel-olvternood

Het volk van Israël verwachtte de Messias, de Redder die God had beloofd door de profeten, die de mens zou komen bevrijden van de slavernij. Maar ze hadden een krachtige strijder verwacht. Een machtige koning die de legers zou leiden in hun gevechten voor de vrijheid.

Zie, de jonge vrouw zal ontvangen en een zoon baren, en zij zal hem noemen “Immanuël”: “God-met-ons”.

De engel Gabriel zal aan Jozef zeggen: “Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd, Maria uw vrouw tot u te nemen: het kind in haar schoot is van de heilige Geest. Zij zal een Zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.” (Mt 1,20-21).

Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden wat de Heer gesproken heeft door de profeet die zegt: “Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon ter wereld brengen, en men zal Hem de naam Immanuël geven.” Dat is in vertaling: God met ons. (Mt 1,22-23).

Jozef en Maria gingen naar Betlehem om zich te laten inschrijven, en op die avond is het Kindje Jezus geboren in een stal.

Jezus, Zoon van God, is soms verbijsterend, Hij verbijstert ons omdat Hij ons uit onze menselijke logica haalt, omdat zijn werking is gebaseerd op de liefde en omdat Hij die God is, die zichzelf van zijn rang heeft ontdaan om onze menselijke natuur te delen. Het volk verwachtte Hem als rijke en machtige koning en Hij is in armoede geboren; ze verwachtten Hem als een strijder en Zijn wapens waren vergeving en vrede; zijn revolutie werd gemaakt door de liefde en het teken van zijn triomf is in het kruishout.

God is mens geworden, zodat wij, die in de duisternis en de dood van de zonde zitten, het leven van Zijn genade zouden kunnen krijgen. Zo dat wij Zijn barmhartigheid zouden kunnen ervaren, zo dat wij weten dat Hij er altijd is. Hij laat ons nooit alleen, Hij is de troost in onze moeilijkheden en Hij is de vrede. Hij heeft ons van zijn goddelijkheid laten smaken en nodigt ons uit ons voor altijd er aan deel te nemen.

De avond van Kerst, toen Jezus geboren werd, was het koud. En ik vrees dat het  niet zo zeer een koud klimaat was, maar nog kouder waren de harten van de mensen, die niet bereid waren om Hem te ontvangen. Het is onze schuld dat Hij het zo koud heeft, want met elke zonde verloochenen wij Hem. Ik wil u voorstellen u goed voor te bereiden voor de komende Kerstdag, dat het kindje Jezus in ons hart een plekje kan vinden om in te wonen. En dat Hij door ons, licht kan brengen midden in de mensen die het het meest nodig hebben.

Vragen we onze Lieve Moeder Maria, ons te leren ons hart goed voor te bereiden voor de komst van de Heer, zodat Hij ook in ons een moederlijke warmte kan vinden.

Zalig Kerstmis en gezegend nieuw jaar.

M. Esperanza SSVM

Delen

Zuster Esperanza is lid van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará en moeder overste van de orde die in het Heiligdom wonen.

Recent Sermons