Grote feesten in onze Kerk

Grote feesten in onze Kerk

Door Gods genade hebben we de afgelopen dagen vele bijzondere feesten gevierd in onze Kerk. Na de hele genadevolle tijd van Pasen, die ten einde kwam met Pinksteren, vierden we, een paar dagen later, het feest van Jezus, Hogepriester, daarna het feest van de Heilige Drie-eenheid, Corpus Christi, de geboorte van Johannes de Doper, het hoogfeest van het Heilig Hart, afgelopen vrijdag, de gedachtenis van het Onbevlekt Hart van Maria, op zaterdag en nu is Zondag, de dag des Heren, aan ons door God gegeven om te heiligen en onszelf te heiligen. Alle feesten zijn bedoeld om ons eraan te herinneren waarvoor wij geschapen zijn, wat wij moeten nastreven. Ze geven ons ook een proefje van de hemel en laten ons ervaren wat eeuwige vreugde is.

Misschien is het met een voorbeeld beter uit te leggen: Denk bijvoorbeeld aan het hoogfeest van afgelopen vrijdag, wij vierden de plechtigheid van het Heilig Hart van Jezus, het Hart dat tweeduizend jaar geleden begon te kloppen in de schoot van de gezegende Maagd Maria, die het vuur van Gods liefde in de wereld bracht.
Het Hart van Christus bevat een boodschap voor ons allen. Het spreekt ook tot de wereld van vandaag. In een maatschappij waar techniek en informatiewetenschappen zich met grote schreden ontwikkelen en waar we ten prooi vallen aan duizenden, vaak tegenstrijdige belangen, riskeren we onze kern te verliezen, de kern van onszelf. Door Zijn Hart aan ons te tonen herinnert Jezus ons boven alles dat Hij hier is, in het innerlijk van de persoon, waar de bestemming van ieder van ons ligt besloten, dood of leven in de breedste zin. Hijzelf geeft ons leven in overvloed, Hij maakt het mogelijk om ons hart, wat tot nu toe verhard was door onverschilligheid en egoïsme, te openen voor een verhevener vorm van liefde.
Het Hart van de Gekruisigde en Verrezen Christus is de onuitputtelijke bron van genade die iedere persoon altijd kan bereiken: liefde, waarheid, barmhartigheid. Om deze bron te kunnen aanspreken is het echter wel noodzakelijk zich tot het Kruis van Christus te wenden, te kijken naar de Zoon van God, naar Zijn doorboorde Hart, kijk hoe Hij zijn liefde, redding en verzoening heeft getoond… dat geeft ons hoop.

Als je aan deze dingen denkt, zal je zelf merken dat een grote vreugde en vrede in jouw hart komen… misschien heb je dit al ervaren. Er is ook altijd iemand die ons bijstaat, Maria, die aan de voeten van het Kruis stond, mededeelnemer aan het Lijden van haar Zoon. Zij offert haar Moeders hart als toevluchtsoord voor allen die zoeken naar vergeving, hoop en vrede, zoals wij met de gedachtenis van het Onbevlekte Hart mochten vieren. Maria heeft ons gezuiverd in het bloed van haar gekruisigde Zoon. Aan haar vertrouwen wij al onze geliefden en ook alle slachtoffers van geweld toe, zodat ze gered worden door het bloed van Jezus wat vergoten is voor de redding van de wereld.

Gods rijkste zegen,
M. Esperanza, SSVM

P.s.: Binnenkort begint de maand juli, aan het Kostbaar Bloed van Christus toegewijd. Moge alle feesten en gedachtenissen van onze geweldige liturgie ons een betere kennis van Onze verlosser geven en ons laten verlangen naar het hemels Vaderland.

Delen

Zuster Esperanza is lid van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará en moeder overste van de orde die in het Heiligdom wonen.

Nieuwste overwegingen

Hoop
Hoop

september 27, 2023