Ga, uw geloof heeft u genezen´

Ga, uw geloof heeft u genezen´

 

Dierbare broeders en zusters,

Wat een wonder heeft Jezus vandaag voor de blinde man gedaan! Zou Hij ook voor ons zo een wonder willen doen? Natuurlijk! Hij kan alles!

Maar laat ons even overwegen over wat Jezus aan Bartimeus zegt: `Ga, uw geloof heeft u gered´.

Het geloof is een bovennatuurlijke gaven door God aan de mens gegeven met het sacrament van het doopsel, wij weten het ook dat het geloof is een persoonlijk antwoord van de mens op de definitieve openbaring van God in Jezus Christus. Dat antwoord biedt de mens de mogelijkheid om te komen tot het inzicht, dat God zichzelf “meedeelt”.

Wij kunnen een redelijke kennis van God hebben vanuit de “geschapen dingen”, en kunnen we al zeggen `ik geloof´

Toch heeft de oorsprong van het geloof vóór alles een bovennatuurlijk karakter. Want als de mens gelovig antwoordt op Gods “zelfopenbaring” en ingaat op het goddelijke verlossingsplan dat bestaat in het deelhebben aan de natuur en het leven van God zelf dan moet dat antwoord de mens verder brengen dan alles wat hij met eigen mogelijkheden en natuurlijke krachten kan bereiken, zowel met die van zijn verstand als die van zijn wil; het betreft hier de kennis van een oneindige waarheid en de transcendente vervulling van verlangens naar het goede en het geluk, die wortelen in de wil, in het hart: het gaat in feite om het “eeuwig leven”.

“Door de openbaring, heeft God zichzelf en zijn eeuwige wilsbesluiten in verband met het heil van de mensen willen bekend maken en hen erin doen delen, om namelijk deel te krijgen aan de goddelijke goederen, die het verstand van de menselijke geest volstrekt te boven gaan”. (Dei Verbum)

Het antwoord van de mens op Gods “zelfopenbaring” en vooral op zijn definitieve “zelfopenbaring” in Jezus Christus, wordt aldus van binnenuit gevormd door de verlichtende kracht van God zelf. Die goddelijke kracht heet genade.

“Om dit geloof te kunnen geven, is de voorkomende en helpende genade Gods nodig en de innerlijke bijstand van de Heilige Geest, die het hart moet bewegen en tot God keren, de ogen van de geest openen, en “aan allen smaak geven om met de waarheid in te stemmen en erin te geloven”. (Dei Verbum)

Die genade is de bron van de bovennatuurlijke verlichting die “de ogen van de geest opent”; daarom richt en concentreert de genade van het geloof zich vooral op het vermogen van de mens om te kennen. Daaruit volgt de aanvaarding van de Openbaring, waarin de geheimen van God en zijn verlossingswerk worden ontsluierd. De werking van de genade van het geloof leidt het kennen van de mens naar een dieper inzicht in de geopenbaarde inhoud en tot het “eeuwig leven”.

Laat ons net als Bartimeus God  smeken `Heer, heb medelijden met mij… dat ik U mag zien´ dat Hij onze ogen kan openen zodat wij  Hem kunnen zien van aangezicht tot aangezicht.

Moeder Maria helpt ons  te groeien in het geloof.

Gezegende zondag

Madre Esperanza

Delen

Zuster Esperanza is lid van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará en moeder overste van de orde die in het Heiligdom wonen.

Recent Sermons