Feest van Christus, Koning van het Heelal

christus-koning-pomnik-chrystusa-krola-olv-ter-nood-heiloo

Beste broeders en zusters,

Vandaag, op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, vieren we het feest van Christus Koning. We weten dat in de Evangeliën Jezus de titel van koning afwijst, als dat begrepen wordt in aardse zin, in de geest van ‘de heersers van de volkeren’. Maar toen Christus tijdens Zijn passie voor Pilatus stond, eiste Hij een ander soort koningschap op. Pilatus vroeg Hem openlijk: ‘Zijt Gij koning?’ En Jezus antwoordde daarop: Ja, koning ben Ik’. Vlak daarvoor had Jezus verklaard: ‘Mijn koningschap is niet van deze wereld’

Jezus is koning, koning is van het heelal en ook van ons christelijke hart. Hij koning is van alles wat bestaat.

Hoewel er al in de Bijbel over Jezus als koning wordt gesproken is Christus Koning een betrekkelijk jong feest in de westerse christelijke traditie. Het is nog geen eeuw oud. We vieren het sinds 1925, toen werd het ingesteld door paus Pius XI. In 1925 waren het roerige tijden. Midden tussen twee wereldoorlogen in was er rondom strijd om de macht. In Rusland was de revolutie geweest en streed men onderling om het leiderschap. Duitsland en Frankrijk stonden als kat en hond tegenover elkaar, in Italië kwam het fascisme op.
Paus Pius XI maakte zich zorgen over de ontwikkelingen in de wereld, over machthebbers die zichzelf op de troon werkten met terreur en onderdrukking, over vorsten die claimden koning te zijn bij de gratie Gods, maar die God wel een handje moesten helpen met geweld en wapengekletter om aan de macht te blijven. In deze woelige tijdsgeest probeerde de paus de volkeren, de gewone mensen weerbaar te maken door het feest van Christus Koning in te stellen, het feest van de dienstbare koning, de koning die geleden heeft voor zijn onderdanen, die niet uit is op macht maar op vrede.
Een christelijk ideaal dat gesteld werd tegenover de ideologieën die in opkomst waren.

Inderdaad, het koningschap van Christus, zoals Hij zelf zegt in het Evangelie van vandaag, is niet van deze wereld, maar het brengt al het goede tot vervulling, dat er dank zij God is onder de mensen in de loop van de geschiedenis. Indien wij onze liefde voor de evennaaste in praktijk brengen, dan maken wij ruimte voor de heerschappij van God, en dan zal Zijn Koninkrijk vanzelf in ons midden tot stand komen.

Moge de Maagd Maria ons helpen om ons in te zetten om het voorbeeld van Christus te volgen, en zijn woorden in praktijk  te brengen. Wij willen ons met kinderlijk vertrouwen wederom toevertrouwen aan haar hemelse voorspraak, zodat wij onze chris­telijke opdracht in deze wereld kunnen vervullen.

Ik groet u met de groet waarvoor vele martelaren in Mexico zijn gestorven: “Lang leven Koning Jezus!” moge wij ook zo moedig zijn om ons leven helemaal aan God te geven zoals Hij voor ons gedaan heeft.

Gods rijkste zegen

M.Esperanza

Delen

Zuster Esperanza is lid van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará en moeder overste van de orde die in het Heiligdom wonen.

Recent Sermons