Engelen en aartsengelen

Weekbrief-heilige-aartsengel-michael

Aanstaande dinsdag 29 september 2020 vieren we het feest van de heilige aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël, de enige drie engelen die in de Bijbel met hun naam worden genoemd, en daarom als aartsengelen worden aangeduid. Drie dagen later, op vrijdag 2 oktober, gedenken we onze talloze heilige Engelbewaarders.

Engelen komen vaak voor in de Bijbel en in de Traditie. Het woord engel is afgeleid van het Latijnse “angelus”, dat “boodschapper” betekent. Engelen zijn door God geschapen geestelijke wezens. Ze worden als personen beschouwd omdat ze over intelligentie en vrije wil beschikken. Engelen hebben geen lichaam en zijn onsterfelijk. De goede engelen aanschouwen God voortdurend van aangezicht tot aangezicht en brengen Hem hun hemelse lofzangen. Zij fungeren als boodschapper van God en beschermen de gelovigen.

In Genesis is er voor het eerst sprake van engelen als God Adam en Eva uit het paradijs verjaagt. Hij plaatst engelen, die Kerubs worden genoemd, aan de oostkant van de Hof van Eden om de weg naar de Boom des Levens te bewaken. In de verhalen over de aartsvaders en het volk Israël wordt vaak de Engel van Jahweh genoemd. Deze Engel van Jahweh vertegenwoordigt Gods heilige kracht en beschermt de uitverkorenen. Gedurende de hele geschiedenis van God met de mensen staan de engelen in dienst van het goddelijk plan om de mens te redden van het kwaad. Zij beschermen en leiden het volk van God, zij staan de profeten bij en kondigen geboorten en roepingen aan. Tenslotte is het de engel Gabriël die zowel de geboorte van Johannes de Doper als de geboorte van Jezus Christus aankondigt. Het leven van Jezus is vanaf zijn geboorte tot zijn hemelvaart omgeven door de verering en de dienst van de engelen. Vooral het Lucas-evangelie getuigt daarvan. Bij de geboorte van Jezus in Bethlehem klinkt het engelengezang “Gloria in excelcis Deo” (Lc. 2,14). De engelen beschermen Jezus in zijn jeugd, dienen Hem in de woestijn en sterken Hem in zijn doodsangst. Het zijn ten slotte ook de engelen die de verrijzenis bekendmaken aan de vrouwen.

Naast de drie in de Bijbel met name genoemde engelen Gabriël, Rafaël en Michaël, is er, zoals gezegd, een heel hemels leger van engelen die God dienen en de mensen begeleiden en beschermen op hun aardse levensweg naar de hemel toe. Jezus leert zijn leerlingen: “Hoedt u ervoor een van deze kleinen te minachten, want Ik zeg u: zij hebben engelen in de hemel en deze aanschouwen voortdurend het aangezicht van mijn Vader die in de hemel is.” (Mt. 18,10). De uitvaart van een kind, dat nog niet tot de jaren van verstand is gekomen, wordt een Engelenmis genoemd. Een bekend gebed tot de Engelbewaarder luidt:

Engel van God die mijn bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen.

Laten we ons bij de liturgische vieringen van de aartsengelen en van de Engelbewaarders in geloof bewust blijven van de beschermende kracht van God, die zijn engelen uitzendt om ons mensen te begeleiden op onze weg naar het eeuwig leven bij Hem in de hemel.

Pater Gerard Wijers s.s.s., Amsterdam

Delen

Lid van de congregatie van Sacramentijnen is pater Wijers woonachtig in de in Amsterdam bij de Begijnhof en assisteert heel regelmatig op het heiligdom.

Recent Sermons