En dat Hij in ons woont weten we door de Geest die Hij ons gegeven heeft

En dat Hij in ons woont weten we door de Geest die Hij ons gegeven heeft

In het evangelie van de 5e zondag van Pasen zegt Jezus tot zijn leerlingen: “Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft terwijl Ik blijf in hem, die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets.” Het is de Liefde van God, de Heilige Geest, die ons als ranken in God ent. Maar hoe weinig denken wij aan het onuitwisbare zegel van de Heilige Geest dat ons bij het doopsel en vormsel ingeprent werd, zodat wij in Christus kunnen blijven en door Hem kunnen leven. Want zonder Gods Geest, die alles bezielt, verzinken ons leven en onze wereld in chaos. Jezus sprak tot de zalige Conchita van Mexico: “De wereld gaat ten onder, omdat hij zich van de Heilige Geest afgekeerd heeft en alle kwaad, waardoor u wordt gekweld, vindt daarin zijn oorsprong. De hele wereld moet zich tot de Heilige Geest wenden. Dan zal er vrede komen, samen met een morele en spirituele ommekeer, die sterker zal zijn dan het kwaad dat de wereld in zijn greep houdt.”

Zonder de Heilige Geest zou voor ons de realiteit van het Koninkrijk van God in ons ontoegankelijk blijven en zouden wij niet in staat zijn om de Blijde Boodschap van het kruis en de verrijzenis te begrijpen. Enkel de Heilige Geest kan ons doen begrijpen dat Gods Liefde zich in de hoogste mate openbaarde op het kruis en de macht heeft om elke mens van zijn zonden te zuiveren en tot een nieuw vruchtbaar leven te doen herrijzen. De Heilige Geest schenkt ons de wijsheid van de liefde, de wijsheid van het kruis, dat de kracht van God is en het geheim van God voor ons ontsluit (vgl. 1 Kor 2,1-5). Hoe snel echter kan ons christelijk leven totaal geestloos, liefdeloos en onaantrekkelijk worden zonder dat we dit eigenlijk merken. Patriarch Athenagoras van Constantinopel (1886-1972) had het in een preek over de gevolgen van de afwezigheid van de Heilige Geest: “Zonder de Heilige Geest is God veraf, blijft Christus in het verleden, is het evangelie een dode letter, de Kerk gewoonweg een vereniging, de autoriteit een bestuursvorm, de missie enkel propaganda, de liturgie een geestbezwering en het christelijk leven een slavenmoraal.”

Wie zijn leven werkelijk in God en zijn Woord wortelt en ruimte schept voor Gods Liefde door afstand te doen van zijn ego, zal vervuld worden met de Heilige Geest. De Heilige Geest zal ons de taal van onbaatzuchtige liefde leren, die onze “humanistische” grammatica op haar kop zet. Want in het Koninkrijk van God is de volgorde niet langer: “ik-jij-hij”, maar de nieuwe paasgrammatica: “God-jij-ik”. Liefde voor God, die alles in zijn Liefde omvat, heeft absolute voorrang. Dan komt het “jij” van mijn zusters en broeders op de tweede plaats. En dan zal ieder van ons ook zijn eigen “ik” vinden, omdat wij de vreugde van liefdevolle toewijding aan God en onze naaste ontdekt hebben. Laten wij met Maria, de Bruid van de Heilige Geest, innig bidden: “Kom Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.”

 

Pr. Martin Barta

Delen