Eenheid

drieenheid-god-vader-zoon

Afgelopen week vierden wij Hemelvaart. Veertig dagen na zijn verrijzenis uit de doden is er voorgoed een einde gekomen aan het verblijf van de Mensenzoon op aarde. Toch hoorden wij dat de leerlingen met grote blijdschap terugkeerden naar Jeruzalem. De Heer had hen namelijk de opdracht gegeven om te getuigen van zijn lijden, sterven en verrijzen, van de verkondiging onder alle volkeren en van de vergeving van de zonden in zijn Naam. Daartoe zouden zij uit den hoge met kracht worden toegerust.

Vandaag, op deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, horen wij in het evangelie een deel van het lange gebed van Jezus voor de eenheid, zoals dat staat opgetekend in hoofdstuk 17 van het evangelie volgens Johannes. We horen Jezus tot de Vader bidden voor alle christengelovigen: “Opdat zij allen één mogen zijn zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U: dat ook zij in Ons mogen zijn opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.” (Joh. 17,21). De weg om te komen tot dit leven met God onder ons is het onderhouden van het nieuwe gebod: “Gij moet elkaar liefhebben; zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben.” (Joh. 13,34).

De Kerk, de gemeenschap van christengelovigen, is dus niet een vereniging van mensen die alleen maar dezelfde interesses hebben, of die over bepaalde onderwerpen hetzelfde denken. Het gebod van de wederzijdse liefde blijft namelijk niet beperkt tot volksgenoten en vrienden. Het heeft ook betrekking op onze “vijanden”. Deze liefde is Jezus op aarde komen brengen in daden en in woorden. Deze liefde wil Hij ook onder ons aanwezig zien, zodat God in ons kan wonen (1 Joh. 4,12), Hijzelf in ons midden aanwezig kan zijn (Mt. 18,20), de wereld kan geloven dat Hij van de Vader is uitgegaan, en dat zij door te geloven kan worden gered.

Deze wederzijdse liefde is een voortdurende opdracht voor de Kerk. Reeds in de door de apostelen gestichte kerken kwamen spanningen voor en vanaf het begin klinken er aansporingen om de eenheid te bewaren of ze te herstellen waar die geleden heeft. We horen de apostel Paulus met aandrang smeken tot de Korintiërs: “Broeders, ik doe een beroep op u in de naam van onze Heer Jezus Christus: weest allen eensgestemd, laat er geen verdeeldheid onder u zijn; weest volkomen één van zin en één van gevoelen.” (1 Kor. 1,10) In zijn brief aan de christenen van Efeze zegt Paulus: “Beijvert u de eenheid des Geestes te behouden door de band van de vrede: één lichaam en één Geest, zoals gij ook geroepen zijt tot een en dezelfde hoop waarvoor Gods roeping borg staat. Eén Heer, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen en in allen.” (Ef. 4,3-6).De eenheid onder ons christengelovigen en de wederzijdse liefde, zijn dus geen mensenwerk alleen, maar het werk van de heilige Geest die over enkele dagen met Pinksteren wordt uitgestort. Zeker in onze tijd hebben wij als Kerk op deze punten een grote verantwoordelijkheid voor de wereld, waarin wij leven.

Pater Gerard Wijers s.s.s., Amsterdam

De afbeelding is een icoon van de oudtestamentische Drievuldigheid, meer informatie erover leest u hier >>


Weekoverzicht  Zo 2 Juni t/m Ma 10 Juni 2019

Zondag 2 Juni
08:30u Rozenkransgebed  Genadekapel
09:00u Eucharistie viering Genadekapel
10:30u Eucharistie viering Bedevaartkapel
Misintenties voor: Gerard van Roode en fam. Van Roode-Leuven, mw. Tiny de Haan
16:00u Eucharistie viering Bedevaartkapel met aansluitend processie en ontmoeting
16:00u
Gregoriaanse Vespers Schola Cantorum Kennemerland Genadekapel

Maandag 3 juni t/m zaterdag 8 Juni
11:30u
Rozenkransgebed Genadekapel, 12:00u Eucharistie viering Genadekapel
Misintenties maandag 3 Juni: Arie de Waard, Piet Out en Aafke Jacoba Out
Misintenties donderdag 6 Juni: Gerard van Roode en fam. Van Roode-Leuven.

Woensdag 5 Juni
20-21u
Gebedsuur (aanbidding) tot eerherstel voor zonden van de Kerk en voor de Nieuwe Evangelisatie, Genadekapel

Vrijdag 7 juni
15-18u. Eucharistische aanbidding Genadekapel, 15u. Kruisweg, 17:30u. Vespers

Zondag 9 Juni Hoogfeest van Pinksteren
08:30u
Rozenkransgebed  Genadekapel
09:00u Eucharistie viering Genadekapel
10:30u Eucharistie viering met koor Ubi Caritas Bedevaartkapel
16:00u Eucharistie viering Bedevaartkapel met aansluitend processie en ontmoeting

Maandag 10 Juni 2e Pinksterdag/H. Maria Moeder van de Kerk
10:30u
Eucharistie viering Bedevaartkapel

 

Programma komende weken bij Onze Lieve Vrouw Ter Nood:

Zondag 2 juni Gregoriaanse Vespers

16:00u. Genadekapel

Woensdag 5 juni Volwassenen catechese

19:30u. Cursus over het Evengelie van Johannes door Pastoor Wijers. Info/opgave: 072-5051288 info@olvternood.nl

Zondag 9 juni Hoogfeest van Pinksteren.

9u., 10:30u en 16u. H. Missen

Maandag 10 juni Onderscheidingsdag Levenskeuzen door P. Smith en Rector Jeroen de Wit

10-17u. Voor jongeren van 17-27 jaar.

Info/opgave: rector@olvternood.nl of 06-40125490

Woensdag 12 juni Tiener-jongensgroep St. Joris

18-20.30u. Eerst pizza eten, dan catechese, gebed en spel. Info/ aanmelding: zusters@olvternood.nl of rector@olvternood.nl (06-40125490)

 

Delen

Lid van de congregatie van Sacramentijnen is pater Wijers woonachtig in de in Amsterdam bij de Begijnhof en assisteert heel regelmatig op het heiligdom.

Vorige weekbrieven