De Goede Herder

De Goede Herder

Op zondag 30 april 2023, is het de vierde zondag van Pasen, ook wel Roepingenzondag genoemd, ofwel de zondag van de Goede Herder. Wij worden opgeroepen om door de Heilige Geest, die wij hebben ontvangen bij ons Doopsel, te luisteren naar de stem van de Verrezen Heer, die ons als een Goede Herder leidt op onze levensweg tot wij uiteindelijk het eeuwig leven in de hemel zullen bereiken. Deze stem van de Goede Herder klinkt in ons binnenste en van nature herkennen wij deze stem, want wij zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, zoals reeds op de eerste bladzijden van de Bijbel staat (Gen. 1,26-27). Verder is het Mozes die het volk Israël verzekert: “Het woord [de geboden en voorschriften] is dicht bij u, in uw mond en in uw hart. Gij kunt het dus volbrengen”. (Deut. 30,14) Vandaag horen we Jezus in het evangelie spreken over zichzelf als de herder, die zijn schapen roept bij hun naam, zodat de schapen de stem van de herder kennen en hem volgen.

Maar deze zondag van de Goede Herder horen we ook spreken van andere stemmen, van dieven en rovers, die alleen maar komen om te stelen, te slachten en te vernietigen. Jezus spreekt over vreemden, bij wie de schapen wegvluchten, omdat zij de stem van die vreemden niet kennen. Petrus spreekt over “verdwaalde schapen” en over “een ontaard geslacht”. Ergens anders waarschuwt Jezus voor “valse profeten die tot ons komen in schaapskleren, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn”. (Mt. 7,15) Nee, het is de Verrezen Heer, de Goede Herder, die ons telkens opnieuw uitnodigt om te komen tot bekering en tot geloof in Hem, die voor iedereen is: “De weg, de waarheid en het leven” (Joh. 14,6), “gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid” lezen wij vervolgens in de brief aan de Hebreeën, met de aansporing  ons “niet van de wijs te laten brengen door allerlei vreemde theorieën” (Hebr. 13,7-9).

Enkelen van die vreemde stemmen van “roofzuchtige wolven” in onze tijd zijn vreemde theorieën over de van nature gegeven wonderlijke scheppingsorde van ons man- en vrouw-zijn naar beeld en gelijkenis van God, en van huwelijk en gezin, als basis van een stabiele samenleving. Deze vreemde theorieën dringen inmiddels door in belangrijke maatschappelijke sectoren van politiek, rechtspraak, media, en zelfs het onderwijs. Zij claimen “rechten” die niet bestaan, omdat er geen bestaansgrond voor is, zoals het recht op geslachtsverandering, het recht op seksualiteit, en het recht op kinderen, het recht op anticonceptie­middelen en het recht op abortus en euthanasie. De medische wetenschap is er niet meer alleen om de gegeven natuur te ondersteunen, maar wordt ook toegepast om die natuur te veranderen. De mens maakt zich gelijk aan God. (Gen. 3,5) Deze niet bestaande “rechten”, die ook nog heel misleidend “mensenrechten” worden genoemd, stellen wél bestaande rechten, die gefundeerd zijn op de altijd en overal geldende Tien Geboden, die van nature in het hart van elke mens staan geschreven, buiten werking. Denken wij maar aan het recht op bescherming van elk menselijk leven (Gij zult niet doden), het recht op huwelijkstrouw van man en vrouw naar elkaar toe (Gij zult niet echtbreken), het recht van elke mens om binnen het onverbreekbaar huwelijk van zijn eigen vader en moeder te worden geboren en opgevoed, waarmee de natuurlijke familiebanden tussen vader, moeder en kinderen worden geheiligd (Eert uw vader en uw moeder). De ontwrichtende gevolgen van deze misleidende ideeën kunnen niet uitblijven.

Laten wij ons dus op opnieuw wenden tot de Goede Herder, die niet gekomen is om te oordelen, maar om te redden (Joh. 3,17), en die daartoe onze zonden op het kruishout heeft gedragen, zodat wij tot inkeer kunnen komen en Gods barmhartigheid mogen ondervinden.

Pater Gerard Wijers s.s.s., Amsterdam

Delen

Lid van de congregatie van Sacramentijnen is pater Wijers woonachtig in de in Amsterdam bij de Begijnhof en assisteert heel regelmatig op het heiligdom.

Nieuwste overwegingen