Aangeraakt worden

olv ter nood heiloo heilige geest licht van god

Nadat ik in 2001 de priesterwijding heb ontvangen was het in de parochies waar ik assisteerde op zondagmiddag een drukte van belang. Vanaf 13.00 uur begonnen de priesters en diakens aan de doopvieringen. Op een zondagmiddag doopten wij bij elkaar 15 a 20 kinderen. Na enige tijd was het zo druk met dopen dat wij over zijn gegaan op gemeenschappelijke dopen, per doopviering max. 6 kinderen uit 4 gezinnen.

De doop was voor veel ouders het moment van dankzegging aan God voor de geboorte van hun kind, dikwijls vanuit het besef dat een kind een geschenk is voortgekomen uit de liefde. Dikwijls koos men voor de doop van hun kindje omdat zij ook zelf door hun ouders gedoopt zijn en ze zo iets willen meegeven aan hun kind. Inmiddels zijn veel van de jonge ouders zelf niet gedoopt en komt de vraag van wel of niet dopen niet meer ter sprake. Het aantal dopelingen in de parochies is dan ook dramatisch gedaald. Dikwijls zeggen ouders “ons kind moet later zelf kunnen kiezen, dus laten we het vrij”. Maar ja, wat geef je dan mee zodat het kind later ook echt iets te kiezen heeft?

Met het feest van de Doop van de Heer sluiten we de Kersttijd af. Vanaf de doop in de Jordaan verandert er direct van alles voor Jezus. Gaat na de doop van Jezus de hemel open en daalt de Heilige Geest over Hem neer terwijl Hij in gebed is, het is dezelfde Geest die Hem wegtrekt naar de woestijn. Maar diezelfde Geest blijft ook steeds bij Hem terwijl Hij 40 dagen rondzwerft door de woestijn en de beproevingen weerstaat.

De Heilige Geest ontvangen ook wij bij ons doopsel door handoplegging en gebed en door de zalving met het heilig Chrisma.  Het is dezelfde Heilige Geest die Maria overschaduwde en gemaakt heeft tot de Moeder des Heren, ook vervulde de Heilige Geest Elisabeth zodra zij de groet van Maria hoorde. Ook kwam de Geest over de apostelen met Pinksteren en liet hen dingen doen en het Woord verkondigen zoals ze daarvoor nog nooit hebben gekund. Blijkbaar is de Heilige Geest tot veel in staat, meer dan wij durven vermoeden, en meer dan wij toelaten in ons eigen leven.

Is het niet juist de kracht en de werking van de Heilige Geest die ons helpt keuzes te maken in ons leven? Misschien dat als ouders zeggen “ons kind moet later zelf kunnen kiezen” je zou moeten antwoorden dat dit een extra reden is het kind te laten dopen, door de werking van de Heilige Geest is het kind later in staat te onderscheiden en keuzes in het leven te maken.

In mijn eigen leven zijn er verschillende momenten waar ik ervaren heb dat de Heilige Geest mij aangeraakt en geleid heeft. Wat anderen misschien ervaren als toeval is voor mij een duidelijke leiding van God die mij door de Heilige Geest heeft laten zien hoe ik moest handelen of welke keuze ik in mijn leven moet maken. De Heilige Geest komt over ons door de genade van God die ons de komst van de Heilige Geest in ons leven beloofd heeft. Ieder mens die de Heer vreest en het goede doet is God welgevallig.

Je laten leiden door de Heilige Geest vraagt van ons vertrouwen en overgave. In het jaar 2022 moge wij ons vol vertrouwen overgeven aan de Heer. Zo volgen wij Jezus na die nadat de Heilige Geest over Hem is gekomen terug keert naar Galilea en tijdens het bezoek aan de synagoge in Nazareth gelezen heeft “de geest des Heren is over mij gekomen, omdat Hij mij gezalfd heeft”.

Anton Overmars pr.

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Recent Sermons