20 C + M + B 23

20   C + M + B   23

De misschien wat vreemde titel van dit Bulletin is een huiszegen, die teruggaat op een oud gebruik, voornamelijk in de Duitstalige landen: Een priester schrijft aan het begin van het nieuwe jaar met krijt op de deurpost bij de ingang van het huis het jaartal met de letters C+M+B. Deze letters staan voor het Latijn: Christus Mansionem Benedicat, dat vertaald betekent: Christus zegene dit huis. Verder zijn de letters CMB ook de eerste letters van de namen van de drie wijzen die de ster zijn gevolgd naar de pasgeboren Koning der Joden: Caspar, Melchior en Balthasar. Bovendien zijn het de eerste letters van de drie openbaringsfeesten, die wij aan het begin van het nieuwe jaar vieren: De verandering van water in wijn op de bruiloft van Cana (zaterdag 7 januari), het bezoek van de wijzen (Magiërs; zondag 8 januari) en de Doop van de Heer (Baptisma; maandag 9 januari).

Bij deze huiszegen wordt het volgende gebed uitgesproken: “Heer, onze God, aan U behoren de tijd en eeuwigheid. Gij zijt de oorsprong van al wat geschapen is. Wij wijden u dit jaar toe. Moge het een jaar van genade zijn. Wees steeds bij ons. Zegen ons leven en onze woning. Geef ons onderlinge liefde en laat ons eens thuis komen bij U in de hemel. Dat vragen wij U door Christus onze Heer.”

Dat tijd en eeuwigheid aan God behoren wordt voorts in Latijn uitgedrukt met de woorden Anno Domini, dat vertaald betekent: Jaar des Heren. We zeggen ermee dat onze jaartelling teruggaat op de geboorte van onze Heer Jezus in de stal in Bethlehem.

Op 1 januari horen wij elk jaar de volgende zegen uit het Oude Testament: De Heer sprak tot Mozes: ‘Zeg aan Aäron en zijn zonen: Als gij de Israëlieten zegent, doe het dan met deze woorden: Moge de Heer u zegenen en u behoeden! Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn! Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken! Als zij zó mijn naam over de Israëlieten uitspreken, zal Ik hen zegenen.’ (Num. 6,22-27)

Zegeningen uit het Oude Testament én het Nieuwe Testament bij het begin van het nieuwe jaar. Onnodig te zeggen dat wij mensen de zegen van God nodig hebben om de ware vrede en het geluk te bereiken. Het Nieuwe Testament, dat God met ons mensen is aangegaan in zijn Zoon Jezus, is dan ook geen afschaffing van het Oude Testament, maar een vervulling ervan. Jezus verzekert zijn gehoor: Denkt niet dat Ik gekomen ben om Wet en Profeten op te heffen: Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om de vervulling te brengen. (Mt. 5,17) Jezus is niet alleen Zoon van God en Mensenzoon; Hij is ook Zoon van David. Door toedoen van de Romeinse keizer Augustus, die een volkstelling hield in zijn rijk, werd Jezus niet geboren in Nazareth, waar Maria en Jozef woonden, maar in Bethlehem, de stad van David, zoals door de profeet was voorzegd. Verder werd de pasgeboren Jezus op de achtste dag (1 januari dus) besneden, zoals alle joodse jongetjes, en werd Hij op de veertigste dag (2 februari) in de tempel aan God opgedragen. Verder ging Hij volgens zijn gewoonte op de sabbatdag naar de synagoge (Lc. 4,16) en verklaart Hij dat het heil uit de Joden komt. (Joh. 4,22)

Rest mij nog u een in alle opzichten zegenrijk nieuw Jaar des Heren 2023 toe te wensen.

Pater Gerard Wijers s.s.s., Amsterdam

Delen

Lid van de congregatie van Sacramentijnen is pater Wijers woonachtig in de in Amsterdam bij de Begijnhof en assisteert heel regelmatig op het heiligdom.

Nieuwste overwegingen