DE KRUISWEG

Via Crucis


De weg van het Kruis


Via een wandelroute kunt u de kruisweg op het Heiligdom op een bijzondere wijze beleven. De veertien kruiswegstaties van Jan Stuyt zijn voorzien van speciale lichtjes en aansprekende meditaties. Bij elke statie kunt u door het scannen van de QR-codes de meditaties en overwegingen beluisteren. De meditaties over de kruisweg nemen de luisteraar mee naar de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van Christus. Start: Kruiswegstatie 1 tegenover de ingang bij de Bedevaartkapel, parkeren aan de Kapellaan.

De wandelroute, de speurtocht en de antwoorden voor kinderen kunt u vinden in het rek direct bij de ingang van de Bedevaartkapel.

0. Inleiding Kruiswegstaties
1. Jezus wordt ter dood veroordeeld
2. Jezus neemt het kruis op Zijn schouders
3. Jezus valt voor de eerste keer onder het Kruis
4. Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder
5. Simon van Cyrene helpt Jezus het Kruis dragen
6. Veronica droogt het aanschijn van Jezus af
7. Jezus valt voor de tweede keer onder het Kruis
8. Jezus troost de wenende vrouwen
9. Jezus valt voor de derde keer onder het kruis
10. Jezus wordt van Zijn klederen beroofd
11. Jezus word aan het Kruis genageld
12. Jezus sterft aan het Kruis
13. Jezus wordt van het Kruis afgenomen
14. Jezus wordt in het graf gelegd.
15. De Verrijzenis


Inleiding Kruisweg- staties


kruiswegstaties-via-dolorosa

Luister naar de inleiding


Een Kruisweg (Via crucis in Latijn) is een nabootsing in de vorm van schilderijen of beeldhouwwerken, van de lijdensweg van Jezus Christus, de Via Dolorosa. De afbeeldingen volgen deze lijdensweg vanaf het gerechtsgebouw (het paleis van de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus) tot en met de begrafenis van Jezus. Een Kruisweg biedt mensen de gelegenheid om stil te staan bij de belangrijkste gebeurtenissen van de lijdensweg aan de hand van 14 Kruiswegstaties (Latijn ‘statio’, halteplaats). Op deze manier kan men de Via Dolorosa doorlopen zonder in Jeruzalem te zijn geweest.

Terug naar boven


1. Jezus wordt ter dood veroordeeld


OLV-staties Pasen 2021-Staties1

Luister naar de eerste statie


Het is reeds over tienen in de ochtend. Het proces loopt ten einde. Er zijn geen doorslaggevende bewijzen geleverd. De rechter weet dat Zijn vijanden Hem aan hem hebben overgeleverd uit nijd, en hij probeert een absurde uitweg: de keus tussen Barabbas, een misdadiger, aan wie diefstal gepaard met doodslag ten laste is gelegd, en Jezus, die zich Christus noemt. Het volk kiest voor Barabbas en Jezus, die onschuldig is wordt, na te zijn gegeseld, ter dood veroordeeld door kruisiging.

Terug naar boven


2. Jezus neemt het kruis op Zijn schouders


OLV-staties Pasen 2021-Staties2

Luister naar de tweede statie


Buiten de stad, ten noordoosten van Jeruzalem, ligt een kleine heuvel: in het Aramees Golgota, Schedelplaats geheten, in het Latijn Locus Calvariae, Calvarië.

Jezus geeft zich weerloos over aan de voltrekking van het vonnis. Niets zal Hem bespaard blijven. Het gewicht van het smadelijk Kruis valt op zijn schouders. Maar het Kruis zal, door de kracht van de liefde, de troon van Zijn koningschap worden.

 

Terug naar boven


3. Jezus valt voor de eerste keer onder het Kruis


OLV-staties Pasen 2021-Staties3

Luister naar de derde statie


Het Kruis drukt zwaar, met Zijn gewicht schaaft het de schouders van de Heer stuk.

Het omringende volk is uitgegroeid tot een reusachtige massa. De soldaten kunnen de opgewonden, verhitte menigte amper in bedwang houden. Zij is gezwollen als een woelige rivier die buiten zijn oevers getreden is en nu door de smalle steegjes van Jeruzalem stroomt.

Het uitgeputte lichaam van Jezus wankelt reeds onder de last van het enorme Kruis. De levensadem uit Zijn liefdevol Hart bereikt nauwelijks nog Zijn gewonde ledematen.

 

Terug naar boven


4. Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder


OLV-staties Pasen 2021-Staties4

Luister naar de vierde statie


Nauwelijks is Jezus van Zijn eerste val opgestaan, of Hij ontmoet zijn heilige moeder, langs de weg die Hij gaat.

Maria kijkt naar Jezus met een onmetelijke liefde en Jezus kijkt naar zijn moeder; hun ogen ontmoeten elkaar en ieders hart stort in het andere zijn eigen smart.

De ziel van Maria is overstroomd met droefheid, de droefheid van Jezus Christus.

 

Terug naar boven


5. Simon van Cyrene helpt Jezus het Kruis dragen


OLV-staties Pasen 2021-Staties5

Luister naar de vijfde statie


Jezus is uitgeput. Zijn schreden worden steeds wankeler en de soldaten hebben haast om alles te beëindigen. Daarom houden zij, zodra ze de stad hebben verlaten via de Rechtspoort, een man aan die van zijn akker terugkwam. Hij heet Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus en zij dwingen hem het Kruis van Jezus te dragen.

 

Terug naar boven


6. Veronica droogt het aanschijn van Jezus af


OLV-staties Pasen 2021-Staties6

Luister naar de zesde statie


Een vrouw, Veronica geheten, baant zich een weg door de menigte. Zij draagt een gevouwen witte linnen doek, waarmee zij eerbiedig het gelaat van Jezus afdroogt. De Heer laat de afdruk van Zijn heilig Aanschijn op de drie vlakken van de doek achter.

Het welbeminde gezicht van Jezus, dat de kinderen toegelachen had en dat de glorievolle gedaanteverandering op de berg Tabor ondergaan had, is thans door de smart verborgen. Maar dit lijden is onze zuivering; dit zweet en dit bloed, die Zijn gelaatstrekken vervuilen en vertekenen, maken ons schoon.

 

Terug naar boven


7. Jezus valt voor de tweede keer onder het Kruis


OLV-staties Pasen 2021-Staties7

Luister naar de zevende statie


Reeds buiten de stadsmuur gekomen bezwijkt het lichaam van Jezus opnieuw, als gevolg van zijn zwakheid. Hij valt voor de tweede keer, onder het geschreeuw van de menigte en het geduw van de soldaten.

De zwakheid van het lichaam en de bitterheid van de ziel hebben de nieuwe val van Jezus teweeggebracht. Alle zonden van de mensen-ook de onze- drukken op zijn allerheiligste Mensheid.

 

Terug naar boven


8. Jezus troost de wenende vrouwen


OLV-staties Pasen 2021-Staties8

Luister naar de achtste statie


Onder de mensen die de Heer gadeslaan, bevinden zich enkele vrouwen die hun gevoelens van medelijden niet kunnen inhouden en in tranen uitbarsten.
Maar de Heer wil deze tranen richten op een meer bovennatuurlijk motief en nodigt hen uit om te huilen voor de zonden, die de oorzaak zijn van de Passie en die de strengheid van de goddelijke rechtvaardigheid zullen afroepen:

Dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen… Want als men zo met het groene hout handelt, wat zal er dan met het dorre geschieden?

 

Terug naar boven


9. Jezus valt voor de derde keer onder het kruis


OLV-staties Pasen 2021-Staties9

Luister naar de negende statie


De Heer valt voor de derde keer op de helling van de Calvarieberg, wanneer nog slechts veertig of vijftig stappen Hem van de top scheiden. Jezus kan Zich niet meer overeind houden: Hij heeft geen kracht meer en ligt uitgeput op de grond.

 

Terug naar boven


10. Jezus wordt van Zijn klederen beroofd


OLV-staties Pasen 2021-Staties10

Luister naar de tiende statie


Bij Zijn aankomst op de Calvarieberg geven ze de Heer wat wijn gemengd met gal te drinken, als een verdovingsmiddel om de kwelling van de kruisiging iets te verzachten. Jezus proeft ervan uit dank voor deze kleine liefdedienst, maar wil er toch niet van drinken. Hij levert Zich uit aan de dood in de volle vrijheid der Liefde.

Daarna scheuren de soldaten Christus de kleren van het lijf.

 

Terug naar boven


11. Jezus wordt aan het Kruis genageld


OLV-staties Pasen 2021-Staties11

Luister naar de elfde statie


Nu wordt de Heer gekruisigd en samen met Hem twee rovers, een aan Zijn rechter- en een aan Zijn linkerhand. Intussen zegt Jezus:

Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.

Het is de Liefde die Jezus tot Calvarië gebracht heeft. En eenmaal aan het Kruis zijn al Zijn gebaren en al Zijn woorden vol liefde, een serene en sterke liefde.

In de houding van de Eeuwige Priester, zonder vader en moeder, zonder stamboom opent Hij Zijn armen voor de gehele mensheid.
Tegelijk met de hamerslagen die Jezus vastnagelen, klinken de profetische woorden van de Heilige Schrift:

Ze hebben mijn handen en voeten doorboord. Al mijn beenderen kan Ik tellen en allen zien naar Mij op.
Mijn volk! Wat heb Ik u misdaan of waarin heb Ik u bedroefd? Antwoord Mij.

 

Terug naar boven


12. Jezus sterft aan het Kruis


statie-12-jezus-sterft-aan-het-kruis-olv-ter-nood-heiloo

Luister naar de twaalfde statie


Bovenaan het Kruis staat de reden van de veroordeling geschreven:

Jezus van Nazaret, Koning der Joden.

En allen die daar langskomen, beledigen en honen Hem.

Bij het Kruis staat Maria, zijn moeder, samen met andere heilige vrouwen. Jezus kijkt haar aan en daarna kijkt Hij de leerling aan die Hij bemint en zegt tot Zijn moeder:

Vrouw, ziedaar uw zoon.

Vervolgens zet Hij tot de leerling:

Ziedaar uw moeder.

Het voorhangsel van de tempel scheurt middendoor, de aarde beeft, wanneer de Heer met luider stem uitroept:

Vader, in Uw handen beveel Ik mijn geest.

En Hij sterft.

Bemin het offer, dat een bron is van innerlijk leven. Bemin het Kruis, dat het altaar is van het offer. Bemin het lijden totdat je zoals Christus de kelk tot op de bodem toe kunt drinken.

 

Terug naar boven


13. Jezus wordt van het Kruis afgenomen


OLV-staties Pasen 2021-Staties13

Luister naar de dertiende statie


Ondergedompeld in smart staat Maria naast het Kruis. En met haar Johannes. Maar het wordt laat en de Joden dringen erop aan dat de Heer van het Kruis verwijderd wordt.

 

Terug naar boven


14. Jezus wordt in het graf gelegd.


OLV-staties Pasen 2021-Staties14

Luister naar de viertiende statie


Heel dicht bij Calvarië, in een tuin, had Jozef van Arimatea zich in de rots een nieuw graf laten uithouwen. En omdat het de vooravond is van het grote Paasfeest van de Joden, leggen zij Jezus daar neer. Daarna rolt Jozef een grote steen voor de ingang van het graf en gaat heen.

Zonder iets is Jezus in de wereld gekomen en zonder iets, zelfs Zijn rustplaats behoort Hem niet toe, is Hij van ons heengegaan.

De moeder van de Heer, ook onze moeder en de vrouwen die de Meester vanuit Galilea zijn gevolgd, hebben alles aandachtig gadegeslagen en gaan nu eveneens heen. De avond valt.

 

Terug naar boven


15. De Verrijzenis


OLV-staties Pasen 2021-Staties15

Luister naar de vijftiende statie


Heel vroeg in de ochtend van de eerste dag van de week komt Maria Magdalena bij het graf. Het is nog donker, in de verte gloort het ochtendlicht. Tot haar ontzetting ziet Maria dat de steen van de opening van het graf is weggehaald. Snel gaat ze terug naar Simon Petrus en Johannes en zegt:

Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze Hem nu neergelegd hebben.

Petrus en Johannes gaan met haar mee naar het graf. Johannes komt als eerste aan, buigt zich voorover en ziet de linnen doeken liggen, maar durft niet naar binnen te gaan. Simon Petrus, die wat later aankomt gaat wel het graf binnen en ziet ook de linnen doeken. Ook ziet hij de doek die het gezicht van Jezus heeft bedekt. Deze doek ligt niet bij de andere doeken, maar ligt apart opgerold op een andere plek.

Overweging / meditatie
Al is het lijden van Christus een weg van smarten, het is tevens de weg van de hoop en de vaste overwinning. Jezus heeft Zijn leven gegeven om onze zonden op Zich te nemen. Denk met vreugde aan wat Jezus voor ons heeft gedaan en open jouw hart naar Hem, zoals Hij Zijn hart naar ons heeft geopend. Als wij voor Hem kiezen is de dood geen einde, maar een prachtig nieuw begin.

 

Terug naar boven