Nalatenschappen

Het Heiligdom in uw testament opnemen


Het Heiligdom in uw testament opnemen


Vele mensen vermelden OLV ter Nood in hun testament. Zodoende ontvangt het Heiligdom regelmatig bijdragen uit nalatenschappen. Dit is ontzettend belangrijk. Wellicht is dit ook iets voor u om te overwegen. Om een testament op te maken moet u altijd bij de notaris langs om dit officieel vast te leggen. Voor veel mensen is dit een grote hindernis, een stap die je niet zomaar zet. Toch is het goed om zo’n persoonlijk testament in overweging te nemen. U kunt precies op papier zetten wat u wilt dat er met uw vermogen en eigendommen gebeurt, mocht u komen te overlijden. Bovendien kan het voor u een hele geruststelling zijn als uw testament eenmaal in orde is gemaakt. Uw kunt op verschillende manieren het Heiligdom gedenken in uw testament. We leggen het graag aan u uit.


Legaten & Erfstellingen


OLV ter Nood kunt u op twee manieren in uw testament opnemen:

  • Door het Heiligdom te benoemen als (mede)erfgenaam. U bepaalt zelf welk recht het Heiligdom krijgt op (een deel van) uw nalatenschap. U kunt meerdere personen of goede doelen tot erfgenaam benoemen;
  • Door het Heiligdom te benoemen tot legataris. OLV ter Nood krijgt dan een legaat. Dit is een vastgesteld geldbedrag, een percentage van uw nalatenschap of een bepaald goed. Bijvoorbeeld 1.000 euro, 10% van uw nalatenschap of een huis.

Successierechten


Successie­recht is de belas­ting die ver­schul­digd is over alles wat verkregen wordt krachtens erf­recht. Met andere woor­den, mensen die een erfenis ont­van­gen, moeten daar­van een deel aan belas­ting (successie­rechten) betalen. Het bedrag aan successie­rechten is meestal een percentage van het totaal dat iemand krijgt uit­ge­keerd. Ker­ke­lijke in­stel­lingen zoals het Heiligdom zijn echter vrij­ge­steld van het betalen van successie­rechten. Er gaat dus geen geld van uw erfenis dat bestemd is voor het Heiligdom naar de belas­ting.


Informatie voor de notaris


Het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood zetelt te Heiloo, Hoogeweg 65 (postcode 1851 PJ) en is een publiek kerkelijke rechtspersoon, als zodanig aangewezen door het bevoegd kerkelijk gezag (de bisschop van Haarlem), ten dienste van de uitoefening van de rooms katholieke godsdienst, een en ander conform canon 116 paragraaf 2, juncto de canones 1230 tot en met 1233 Codex Iuris Canonici, en als zodanig, op grond van artikel 7 van het Reglement – voor het rooms katholiek kerkgenootschap in Nederland, een zelfstandig onderdeel van het rooms katholiek kerkgenootschap, en als zodanig, krachtens artikel 2 van Boek 2 van het – Burgerlijk Wetboek rechtspersoonlijkheid naar Nederlands recht bezittend.

Persoonlijk contact

olvternood-pieter-klaver Overweegt u om het Heiligdom in uw testament op te nemen als (mede-)erfgenaam of voor een legaat? Wellicht heeft u in dat geval nog vragen of behoefte aan een persoonlijk gesprek voor u deze keuze maakt. Wij komen graag vrijblijvend bij u langs of nodigen u uit in Heiloo om de mogelijkheden samen met u door te nemen. U kunt voor meer informatie contact opnemen met de heer Pieter Klaver, verantwoordelijke voor de fondswerving. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar via tel. 072-505 1073 en per e-mail via pklaver(at)olvternood.nl.