Belastingvrij schenken

UW HULP IS VAN GROTE WAARDE


Belastingvrij schenken


Het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood beschikt over de ANBI-status (Alge­meen Nut Beogende In­stel­ling). Dit betekent dat het Heiligdom een door de belas­ting­dienst erkend goed doel is en dat uw giften aftrekbaar zijn bij uw belastingaangifte.


Reguliere schenkingen


Alle giften aan het Heiligdom zijn door de ANBI status aftrek­baar van uw belast­baar inkomen. U kunt maximaal 10% van uw drempelin­ko­men aftrekken met een drempel van 1% en een minimum van 60 euro. De giftenaftrek valt onder de zogeheten persoonsgebon­den aftrek. Bij een drempelin­ko­men van bij­voor­beeld € 30.000 is het drempel­be­drag € 300. Het maximum bedrag van aftrek is dan € 3.000.


Periodieke schenkingen


Bij perio­dieke schen­kingen gel­den niet de restricties zoals hiernaast vermeld onder het kopje reguliere schen­kingen en kunt u maximaal profiteren van aftrekbaarheid. Perio­dieke schen­kingen zijn volle­dig aftrek­baar van uw belast­baar inkomen. Perio­dieke schen­kingen moeten aan de volgende voor­waar­den voldoen:

  • een vast bedrag per jaar
  • een termijn van ten minste vijf jaar
  • admi­ni­stra­tieve vastleg­ging

Rekenvoorbeeld


Hier­on­der ziet u een voor­beeld voor iemand die 36,97% belas­ting betaalt over zijn inkomen. Dit is het percentage van de eerste van de twee belas­tingschijven in 2024.

U schenkt aan het Heiligdom: € 100,00 per jaar
U krijgt terug van de fiscus: € 36,97 per jaar
U betaalt dus uit­ein­delijk: € 63,03 per jaar

Dit is een alge­meen voor­beeld. Uw eigen situatie kan echter anders zijn. Neem hierover contact op met uw belas­ting­ad­vi­seur.

Mocht u perio­diek willen schenken aan het Heiligdom, dan kunt u hier het formulier ‘over­een­komst perio­dieke schen­king’ down­loa­den. Vul het formulier volle­dig in en stuur dit in een gesloten envelop aan ons retour. Wij onder­te­ke­nen dan het formulier, maken een kopie voor onze eigen admi­ni­stra­tie en sturen het onder­te­kende ori­gi­neel naar u terug.

Geef tevens aan of u een machti­ging wilt afgeven of zelf zorg wilt dragen voor het overmaken van de jaar­be­dragen. I.v.m. onze kosten voor de admi­ni­stra­tieve afwikkeling stellen wij een minimumbedrag van € 50 per jaar op prijs.


Schenken per machtiging zonder periodieke schenkingsovereenkomst


Misschien wilt u geen periodieke schenkingsovereenkomst aangaan, maar wel een regelmatige gift aan OLV ter Nood doen. Dan is het afgeven van een machtiging wellicht iets voor u. Er wordt dan periodiek een bedrag van uw rekening afgeschreven ten gunste van het Heiligdom. Het hiervoor benodigde formulier ‘doorlopende SEPA machtiging’ kunt u hier downloaden.


ANBI-status bij de belastingdienst


Mocht u de ANBI status van het Heiligdom bij de belas­ting­dienst willen natrekken, dan vindt u deze met behulp van het ANBI zoek­pro­gram­ma van de belas­ting­dienst met de volgende zoekterm: ‘Heiligdom’.

Algemene informatie voor uw giften

  • Rekeningnummer voor giften: NL25 INGB 0000 672 168 t.n.v. Diocesaan Heiligdom OLV ter Nood
  • BIC: INGBNL2A
  • ANBI / RSIN-nummer: 283 2987

Persoonlijk contact

olvternood-pieter-klaver Wellicht heeft u nog vragen over bovenstaande informatie. U kunt voor meer informatie contact opnemen met de heer Pieter Klaver, verantwoordelijke voor de fondswerving van OLV ter Nood. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar via tel. 072-505 1073 en per e-mail via pklaver(at)olvternood.nl.