Zalig Pasen 2019!

Jezus-verschijning-paasoctaaf-2018-olv-ter-nood-heiloo

Pasen, het grootste feest van het christelijk geloof

Op zondag 21 april 2019 vieren wij Pasen, het grootste feest van ons christelijk geloof: De doorgang (Pesach; Pasen) van Christus door lijden en sterven heen naar de verrijzenis uit de dood. Met zijn verrijzenis uit de dood is Christus de eerstgeborene van een nieuwe schepping en heeft Hij zijn volgelingen vrijgemaakt van wet en zonde tot eeuwig leven bij de Vader in de hemel. Christus’ verrijzenis uit de dood is de blijvende bron en het fundament van ons geloof.

Pasen, onze joodse wortels

Christenen zijn niet de eersten die het paasfeest vieren. De oorsprong van het christelijke paasfeest ligt in de joodse liturgie. Het joodse paasfeest gaat terug op de bevrijding van het joodse volk uit de slavernij in Egypte rond het jaar 1200 vóór Christus, door het slachten van het paaslam. Door het bloed van het lam, uitgestreken aan de deurposten, ging de verderfengel voorbij aan de huizen van de joden en doodde hij de eerstgeborenen in Egypte. Het joodse volk trok weg uit Egypte (Exodus) en ging over de droge bodem van de Rode Zee (doortocht; Pesach) op weg naar het beloofde land, het land van melk en honing.

Jezus, het nieuwe Paaslam

Het lijden, de kruisdood en de verrijzenis van Christus vonden plaats rond het jaar 33 van onze jaartelling tijdens de viering van het joodse paasfeest. Nu is het echter niet meer een paaslam dat geslacht wordt; nu is het Christus zelf, ooit door Johannes de Doper aangewezen als het Lam Gods, die wordt gedood aan het kruis. Nu is het zijn bloed dat verlossing en bevrijding brengt. Een nieuwe doortocht dus: Niet meer alleen door de Rode Zee naar het beloofde land op aarde, nu ook door de dood naar het beloofde land in de hemel. Het joodse Pasen wordt niet afgeschaft maar krijgt een nieuwe betekenis en inhoud in het christelijk Pasen. In de liturgie van de Paaswake wordt dan ook altijd het joodse Pasen, de doortocht door de Rode Zee, herdacht en tegenwoordig gesteld in de lezingen en de gebeden.

Pasen voor de christenen van vandaag

Maar Pasen is niet alleen een herdenking van gebeurtenissen uit het verleden. Nee, het gaat ook om ons hier en nu. Tegen zijn toehoorders zegt Jezus: “Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen.” (Mc. 8,34b) Met andere woorden: Het gaat met Pasen niet alleen om het kruis van Christus bijna 2000 jaar geleden, maar ook om mijn dagelijks kruis van lijden, tegenslag, verdriet, onbegrip, onrecht en mislukking. Ook ik als gelovig christen mag weten: Dit lijden houdt mij niet gevangen maar doet mij opzien naar Christus’ kruis en doet mij beseffen, dat het ook voor mij een doortocht (Pesach, Pasen) zal zijn naar de verrijzenis, de overwinning voorgoed.

Door ons Doopsel zijn wij deelgenoten geworden in Christus’ lijden, sterven en verrijzen, ofwel in Christus’ liefde tot het uiterste. Deze liefde is in mijn hart uit-gestort en deze liefde stelt mij in staat om te leven naar de Tien Geboden, samengevat in de liefde tot God en tot de naaste, vriend en vijand. Tijdens de Paaswake worden wij allen, ter herinnering aan ons Doopsel, besprenkeld met het pas gezegende Doopwater.

Laten wij ons dit Paasfeest 2019 opnieuw bewust worden van het grote geschenk van ons Doopsel. In deze zin wens ik u allen een Zalig Pasen.

Pater Gerard Wijers s.s.s.