Nieuwe maatregelen in verband met het Coronavirus

corona-olv-ter-nood

Beste vrienden van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood en andere bezoekers van het heiligdom,

Naar aanleiding van het Corona-virus zullen er ook op ons heiligdom maatregelen genomen worden om de verspreiding van het virus zo veel als mogelijk te beperken.

Wij volgen hierin de richtlijnen van onze bisschoppen, zie onder en de website van het bisdom: https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/

Dit betekent dus voor ons heiligdom dat de H. Missen van de zondag (9u, 10.30u en 16u) niet door zullen gaan. De H. Mis dagelijks van maandag t/m zaterdag om 12u zal wel doorgaan, maar deze zal verplaatst worden naar de Bedevaartkapel, zodat mensen meer uit elkaar plaats kunnen nemen.

In de Bedevaartkapel zal ook dagelijks een uur zijn van Eucharistische aanbidding van 15-16u (vrijdag tot 18u). Woensdag van deze periode wordt de avond aanbidding geannuleerd. Eveneens blijft er in deze kapel gelegenheid voor het Sacrament van Boete en Verzoening dagelijks van 14-15.30u. Dit zal dan bij voorkeur buiten het biechthokje plaatsvinden.

Alle overige activiteiten zullen zoveel als mogelijk opgeschort worden. Dus zoals de bisschoppen aangeven: geen koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.

U ziet dat we ons als heiligdom dus zoveel als mogelijk op het gebed willen richten en hier, voor zover mogelijk ook, extra gelegenheid toe bieden. Ons heiligdom, met de devotie tot Maria Onze Lieve Vrouw ter Nood leent zich hier natuurlijk ook bijzonder voor. Laten we daarom ook bijzonder tot haar onze toevlucht nemen, zij kan ons redden uit alle nood.

De zusters hebben een specifieke novene voorbereid, deze kunt u hier downloaden. Bijgevoegd al wel het noveengebed tot Maria Onze Lieve Vrouw ter Nood.

Gods zegen,

Rector Jeroen

 


 

De Neder­landse bis­schop­pen hebben de volgende maat­regelen ge­pu­bli­ceerd. De tekst die u hier­on­der vindt is die van de web­si­te van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie (www.rkkerk.nl). Daarna vindt u enkele toevoe­gingen voor het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Het bericht luidt:

In verband met de laatste ont­wik­ke­lingen rondom het Corona­vi­rus (COVID-19), scherpen de bis­schop­pen in Neder­land de al eerder getroffen maat­regelen aan. Alle publieke li­tur­gische vie­rin­gen op zater­dag­avon­den en zon­da­gen wor­den tot dins­dag 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bis­schop­pen aan bij het recente advies van de over­heid en het RIVM.

De bis­schop­pen begrijpen dat het feit dat de zon­dags­vie­ringen niet door kunnen gaan voor vele pa­ro­chi­anen een moei­lijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Zij wijzen op de moge­lijk­heid van de (eucha­ris­tie)vie­ring door de week in door­gaans kleine groepen, de gees­te­lij­ke communie: ‘door het verlangen om Christus te ont­van­gen, schenkt Hij ons ook door deze ‘gees­te­lij­ke communie’ zijn genade.’ Ook vragen de bis­schop­pen om kerken waar moge­lijk open te stellen en zo mensen de gelegen­heid te bie­den voor per­soon­lijk gebed.

Viering in beperkte kring

Wanneer er in beperkte kring wel een vie­ring is, bij­voor­beeld bij een doop of een uit­vaart, zal de cele­brant volgens strikte richt­lij­nen han­de­len. Alle pa­ro­chies ont­van­gen via het eigen bisdom deze richt­lij­nen voor het vieren van de mis in kleine kring en het bedienen van de overige sacra­menten. Deze richt­lij­nen zijn er om versprei­ding van het corona­vi­rus te voor­ko­men en om tege­lijker­tijd het pas­to­rale werk toch zo goed moge­lijk doorgang te laten vin­den. Zo wordt bij contact met ouderen en zieken gevraagd altijd in overleg met bij­voor­beeld een zorgin­stel­ling of zie­ken­huis te han­de­len en de richt­lij­nen tegen corona daar te volgen. Ook voor de gelo­vi­gen die hierbij zijn betrokken geldt: volg de richt­lij­nen voor contact van het RIVM.

De volgende maat­regelen, die op 28 februari al wer­den af­ge­kon­digd, blijven van kracht

Tijdens vie­rin­gen (in kleine kring) in pa­ro­chies en in­stel­lingen is het ont­van­gen van de communie op de tong niet moge­lijk;

De communie kan alleen op de hand wor­den ont­van­gen en dient alleen door de cele­brant uitgereikt te wor­den;

De kelk­com­mu­nie is voorbe­hou­den aan de cele­brant;

Kerk­gan­gers geven elkaar bij de vre­des­wens niet de hand;

Er wordt geen gebruik gemaakt van wij­wa­ter bij binnen­komst en verlaten van de kerk.

Met on­mid­del­lijke ingang gel­den tot nader order, en in ieder geval tot en met 13 april, ook de volgende maat­regelen

Publieke li­tur­gische vie­rin­gen op zater­dag­avond en op de zon­dag wor­den afgelast;

Vormsel­vie­ringen en pre­sen­ta­tie­vie­ringen voor com­mu­ni­can­ten wor­den afgelast;

Dopen en uit­vaar­ten vin­den plaats in kleine kring en wor­den sober gehou­den. Ook hier met inachtne­ming van fysieke afstand tussen de gelo­vi­gen;

De bis­dom­men ontra­den alle andere sa­men­komsten, zoals het koffie drinken na vie­rin­gen, koor­re­pe­ti­ties en cateche­tische bij­een­komsten.

Gebed

De bis­schop­pen wijzen op de moge­lijk­heid om thuis op zon­dag de Eucha­ris­tie op tele­vi­sie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt radio Mario iedere ochtend en avond een Eucha­ris­tie­vie­ring uit om 09.00 uur en 19.00 uur.

Ten slotte vragen de bis­schop­pen de pa­ro­chie, hun pas­to­rale kader en de gelo­vi­gen om onderstaand gebed te bid­den:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroos­ting in ziekte en lij­den.
Wees ons, uw volk, nabij en gena­dig
nu wij allen de gevolgen onder­vin­den
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,
Wij bid­den voor hen om hoop en gene­zing.
Wij bid­den voor hen
die aan de gevolgen van dit virus
zijn overle­den,
dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bid­den voor allen die werk­zaam zijn
in de ge­zond­heids­zorg en het open­baar bestuur,
dat zij uw nabij­heid en zegen mogen ervaren in hun werkt
en dienste van heel de samen­le­ving.

Doe ons beseffen
hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt
nu wij de kwets­baar­heid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen over­ge­ven
aan uw va­der­lijke voor­zienig­heid.
Door Christus onze Heer. Amen.

Tot zover het bericht van de Neder­landse Bis­schop­pen.

Voor het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is nog van belang

De Stille Omgang is afgelast;

Er is een noveen­ge­bed in voor­be­rei­ding voor de periode van 16-25 maart dat digi­taal zal wor­den toe­ge­stuurd;

Op de web­si­te van het bisdom en deze web­si­te hou­den we ie­der­een op de hoogte van moge­lijke verdere ont­wik­ke­lingen.

Enkele dagen gele­den al hebben we het volgende gebed ge­pu­bli­ceerd, dat bij­zon­der de voor­spraak van Maria vraagt:

Gebed

Hemelse Vader,
nu het Corona­vi­rus zich verspreidt
wor­den we ons nog meer bewust
van de breek­baar­heid van ons men­se­lijk bestaan;
zoveel van wat wij vaak van­zelf­spre­kend vin­den,
is dat eigen­lijk helemaal niet;
we zijn geen baas over ons leven
of over de schep­ping die U ons hebt ge­schon­ken.

Geef, Heer, dat deze onzekere situatie
ons mag helpen
om te groeien in ver­trouwen op U
en om ons meer bewust te wor­den
dat we niet op men­se­lijke zeker­he­den kunnen bouwen.

Geef dat de onzeker­heid van deze dagen
in ons zal bewerken
dat we meer stil staan bij het lot
van zoveel mensen in deze wereld
voor wie de toe­komst altijd al onzeker was
en die leven in gebrek en nood:
de vluch­te­lingen,
mensen in oorlogs­ge­bie­den,
allen die in honger, armoede en nood verkeren.

Moge deze epidemie
ons daardoor geven
minder ik-gericht te zijn,
minder indi­vi­dua­lis­tisch
en ons hart meer openen
voor al die andere mensen in de wereld
die zoveel slechter af zijn.

Moge de ver­bon­den­heid
van mensen met elkaar
wor­den versterkt.

Zegen en bescherm, goede God,
al degenen die zich inzetten
voor de slacht­of­fers van het Corona­vi­rus:
de mensen die in de ge­zond­heids­zorg werk­zaam zijn
en allen die in de pas­to­rale zorg
voor zieken en ouderen zorg dragen.
Sta met Uw zegen bij
wie de vei­lig­heid moeten garan­de­ren
of door bestuur­lijke maat­regelen
de risico’s beperken:
verlicht hun geest,
verwarm hun hart,
zegen hun inzet!

Zegen en bescherm ook alle zieken
en degenen die in afzonde­ring moeten ver­blij­ven
zolang nog niet voldoende zeker is
of zij het virus bij zich dragen.
Geef dat de pa­tiën­ten
goed en voorspoe­dig mogen her­stel­len
en er geen nadelige gevolgen van over­hou­den.
Sta vooral de zwaksten en de ouderen bij.

Heilige Maria,
Onze Lieve Vrouw ter Nood,
Vrouwe van alle volkeren
en Moeder van alle mensen,
zegen ons allen,
bescherm slacht­of­fers, zorgen­den, beveiligers
en poli­tiek verant­woor­de­lijken:
bid voor hen allen
bij uw God­de­lijke Zoon.

Bron: Arsacal.nl – Mgr. Dr. J. Hendriks