Dagelijks Brood Lezingen van de dag: 23 – 27 september 2019

heilige-vincentius-a-paulo-olv-ter-nood-heiloo

Dagelijks Brood, lezingen van de dag is een klein boekje met de lezingen voor de heilige Mis van de dagen door de week. Zodat u, ook wanneer u op doordeweekse dagen naar de H. Mis gaat, de lezingen, het Woord van God, goed kunt volgen. De titel is ontleend aan een Italiaanse uitgave (Pane Quotidiano) van de gemeenschap Paus Johannes XXIII, gesticht door de dienaar Gods Don Oreste Benzi.

Dat het Woord van God u extra mag raken en voeden op deze wijze!

Dagelijks Brood, lezingen van de dag: maandag t/m zaterdag 23 – 28 september 2019

25e week van door het jaar plus de lezingen van de 25e zondag door het jaar C

U kunt deze week downloaden via deze link

Maandag 23 september – H. Pius van Pietrelcina (Padre Pio), priester

Eerste lezing (Ezr. 1, 1-6)

In het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning van Perzië, liet de Heer de voorspelling, die Hij door Jeremia gedaan had, in vervulling gaan. Hij gaf Cyrus, de
oning van Perzië, in om in heel zijn koninkrijk een boodschap af te kondigen en brieven rond te sturen van de volgende inhoud. Zo spreekt Cyrus, de koning van Perzië: “De Heer, de God des hemels, heeft mij alle koninkrijken der aarde geschonken. Hij heeft mij opgedragen voor Hem een tempel te bouwen in Jeruzalem in Juda. Laten al degenen onder u, die tot zijn volk behoren,vonder zijn hoede terugkeren naar Jeruzalem in Judaven een tempel bouwen ter ere van de Heer,vde God van Israël, de God die in Jeruzalem woont. Overal waar er nog Israëlieten zijn,vzullen deze van hun medeburgers zilver en goud, have en vee ontvangen, en bovendien wijgeschenken voor de tempel van God in Jeruzalem. ” De familiehoofden van Juda en Benjamin, de priesters en de levieten, allen wie God het ingaf, troffen voorbereidingen voor de terugreis om de tempel van de Heer in Jeruzalem weer op te bouwen. En hun buren gaven hun als bijdragen zilveren en gouden voorwerpen, have en vee en allerlei kostbaarheden en nog andere geschenken, die ze spontaan aanboden.

Tussenzang (Ps. 126/125)

Refrein: Geweldig was het wat de Heer ons deed.
De Heer bracht Sions ballingen terug: het was alsof wij droomden. Toen lachten alle monden en juichte elk tong.
Toen zei men bij de volken: geweldig is het wat de Heer hen deed. Geweldig was het wat de Heer ons deed, daarom zijn wij zo blij.
Keer nu ons lot ten goede, Heer, zoals een beek doet in de Zuid-woestijn. Die onder tranen zaaien, zij oogsten met gejuich.
Vol zorgen gaan zij uit met zaaizakken beladen; maar keren zingend weer, beladen met hun schoven.

Vers voor het evangelie (Joh. 14, 5)

Alleluia. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer; niemand komt tot de Vader, tenzij door Mij. Alleluia.

Evangelie (Lc. 8, 16-18)

In die tijd zei Jezus tot de menigte: “Niemand steekt een lamp aan om die onder een schaal te verbergen of onder een rustbank te zetten, maar hij plaatst ze op een standaard, opdat al wie binnenkomt het licht kan zien. Niets is verborgen dat niet openbaar gemaakt, niets geheim, dat niet bekend zal worden en aan het licht zal komen. Let dus op hoe gij luistert. Aan wie heeft, zal gegeven worden; maar wie niet heeft, zelfs wat hij meent te hebben, zal hem nog ontnomen worden.”

Dinsdag 24 september

Eerste lezing (Ezr. 6, 7-8.12b.14-20)

In die dagen schreef koning Darius aan de stadhouders uit het gebied aan de overzijde van de Rivier: “Laat het werk aan de tempel doorgaan, zodat de stadhouder van Juda en de oudsten van de joden de tempel op zijn vroegere plaats kunnen herbouwen. Bovendien bepaal ik hierbij, dat gij met de oudsten van de joden moet samenwerken om deze tempel te herbouwen. De uitgaven moeten aan deze mannen volledig en op tijd worden vergoed uit de koninklijke inkomsten en belastingen van het gebied aan de overzijde van de Rivier. Ik, Darius, heb dit decreet uitgevaardigd. Het moet zorgvuldig ten uitvoer gebracht worden.
” De oudsten van de joden zetten de bouw voort en deze verliep voorspoedig, dankzij het optreden van de profeten Haggai en Zacharia, de zoon van Iddo. Zij voltooiden het werk dat hun opgelegd was door de God van Israël en door Cyrus en Darius en Artachsata, de koning van Perzië. De tempel kwam klaar op de derde dag van de maand Adar, in het zesde regeringsjaar van koning Darius. Daarop vierden de Israëlieten, priesters en levieten en alle teruggekeerde ballingen, met vreugde de inwijding van de tempel. Bij de inwijding van de tempel offerden zij honderd stieren, tweehonderd rammen, vierhonderd lammeren en, overeenkomstig het aantal stammen van Israël, twaalf bokken als zondeoffer voor heel Israël. Met het oog op de dienst van God in Jeruzalem deelden zij de priesters in klassen in en de levieten in afdelingen, zoals het boek van Mozes dat bepaalt. Op de veertiende dag van de eerste maand vierden de teruggekeerde ballingen het paasfeest. De priesters en de levieten hadden zich allen geheiligd, zodat zij allen rein waren. Zij slachtten het paaslam voor alle teruggekeerde ballingen, voor hun medepriesters en voor zichzelf.

Tussenzang (Ps. 122/121)

Refrein: Hoe blij was ik, toen men mij riep: wij trekken naar Gods huis!
Hoe blij was ik, toen men mij riep: wij trekken naar Gods huis! Nu mag mijn voet, Jeruzalem, uw poorten binnen treden.
Jeruzalem, ommuurde stad, zo dicht opeen gebouwd: naar u trekken de stammen op, de stammen van Gods volk;
zij gaan naar Israëls gebruik de Naam van God vereren. Daar staan de zetels van het recht, de troon van Davids huis.

Vers voor het evangelie (Joh. 14, 23)

Alleluia. Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden; mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen. Alleluia.

Evangelie (Lc. 8, 19-21)

In die tijd kwam zijn moeder met zijn broeders bij Jezus, maar vanwege de menigte konden zij Hem niet bereiken. Men liet Hem dus weten: “Uw moeder en uw broeders staan buiten en willen u spreken. ” Maar Hij gaf hun ten antwoord: “Mijn moeder en mijn broeders zijn zij, die het woord van God horen en er naar handelen.”

Woensdag 25 september

Eerste lezing (Ezr. 9, 5-9)

Toen het uur van het avondoffer gekomen was, ontwaakte ik, Ezra, uit mijn toestand van verbijstering, viel op mijn knieën met rok en mantel gescheurd, strekte mijn handen uit naar de Heer, mijn God, en bad: “Mijn God, ik voel mij zo diep beschaamd, dat ik mijn gezicht niet tot U durf op te heffen, want onze zonden zijn boven ons hoofd uitgestegen en onze schuld reikt tot aan de hemel. Sinds de dagen van onze voorvaderen tot op heden gaan wij gebukt onder een grote schuld. Omwille van onze zonden werden wij, onze koningen en onze priesters, uitgeleverd aan de koningen der aarde, aan zwaard, gevangenschap, plundering en schande, tot vandaag toe. En nu heeft de Heer, onze God, ons een ogenblik zijn barmhartigheid getoond; Hij heeft een rest van ons overgelaten, ons een houvast gegeven in zijn heilige plaats, onze ogen weer het licht doen zien en ons een moment rust gegund in onze slavernij. Want slaven zijn wij, maar in onze slavernij heeft onze God ons niet verlaten, maar Hij heeft ons genade doen vinden bij de koningen van Perzië. Die hebben ons verlof gegeven de tempel van onze God weer op te bouwen en hem uit de puinhopen te doen herrijzen en onze woonplaatsen in Juda en Jeruzalem te ommuren.”

Tussenzang (Tob. 13)

Refrein: Geprezen zij God, die in eeuwigheid leeft.
Hij is het die slaat en die zich ontfermt, die leidt naar de dood en herleven doet, geen mens kan zijn hand ontvluchten.
Maakt aan eenieder zijn grootheid bekend, verkondigt zijn lof onder alle mensen. Want Hij is de Heer, onze God is Hij, Hij is onze vader voor eeuwig.
Bedenkt dus wat gij van Hem kunt verwachten en dankt Hem met luide stem. Verheerlijkt de Heer, die rechtvaardig is, verkondigt de lof van de koning der eeuwen.
Ik zal in dit land van verbanning Hem eren, zijn macht laten zien aan dit zondige volk. Gij zondaars, bekeert u en doet wat Hem aanstaat, dan zal Hij u zeker barmhartig zijn.

Vers voor het evangelie (Joh. 15, 15b)

Alleluia. Ik heb u vrienden genoemd, zegt de Heer, want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord. Alleluia.

Evangelie (Lc. 9, 1-6)

In die tijd riep Jezus de twaalf bijeen en gaf hun macht en gezag over alle boze geesten en de kracht om ziekten te genezen. Daarop zond Hij hen uit om het Rijk Gods te verkondigen en genezingen te verrichten. En Hij vermaande hen: “Neemt niets mee voor onderweg: geen stok, geen reiszak, geen voedsel en geen geld; niemand van u mag dubbele kleding hebben. Als ge een huis binnengaat, moet ge daar blijven en ge moet vandaar weer afreizen. Als men u ergens niet ontvangt, verlaat dan die stad en schudt het stof van uw voeten, als een getuigenis tegen hen.” Toen gingen ze op weg en trokken van dorp tot dorp, terwijl zij overal de Blijde Boodschap verkondigden en genezingen verrichten.

Donderdag 26 september – HH. Cosmas en Damianus, martelaren

Eerste lezing (Hag. 1, 1-8)

In het tweede jaar van koning Darius, in de zesde maand, op de eerste dag van die maand, werd door de profeet Haggai het woord van de Heer gericht tot Zerubbabel, de zoon van Kaltiël, landvoogd van Juda, en tot de hogepriester Jozua, de zoon van Jehosadak. Zo spreekt de Heer van de hemelse machten: “Dit volk denkt, dat de tijd nog niet is gekomen, de tijd om het huis van de Heer te herbouwen. Maar het woord van de Heer, door de profeet Haggai gesproken, luidt aldus: Is het voor u dan wel de tijd om zelf in uw goed betimmerde huizen te wonen, terwijl dit huis nog een ruïne is? Daarom – zo spreekt de Heer van de hemelse machten – moet gij eens nadenken over de weg waarop gij u bevindt. Gij hebt veel gezaaid, maar ge brengt weinig binnen; gij eet, maar ge wordt niet verzadigd; gij drinkt, maar ge wordt er niet vrolijk van; gij kleedt u, maar ge wordt er niet warm van; de loonarbeider krijgt zijn loon, maar in een buidel met een gat! Zo spreekt de Heer van de hemelse machten: Gij moet nadenken over de weg waarop gij u bevindt. Gaat het bergland in, haalt daar hout en herbouwt het huis; dan zal Ik daarin mijn welbehagen hebben en mijn heerlijkheid tonen, zegt de Heer.”

Tussenzang (Ps. 149)

Refrein: Onze Heer die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegekransen. Of : Alleluia.
Zingt voor de Heer een nieuw gezang, zijn lof weerklinke te midden der zijnen. Israël juiche zijn Schepper toe, laat Sions zonen hun koning begroeten.
Looft zijn Naam in een heilige dans, bespeelt voor Hem harp en citer. Want onze Heer, die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegekransen.
Jubelt dus, heiligen, om uw triomf, viert feest in uw legerplaatsen; gaat met het lied van God in uw mond, een taak die zijn vromen tot eer strekt.

Vers voor het evangelie (Joh. 17, 17ba)

Alleluia. Uw woord is waarheid, Heer, wijd ons U toe in de waarheid. Alleluia.

Evangelie (Lc. 9, 7-9)

In die tijd hoorde de viervorst Herodes alles wat er gebeurde en hij wist niet wat hij ervan denken moest. Sommigen immers zeiden: “Johannes is verrezen uit de doden”; anderen: “Elia is verschenen”; en weer anderen: “een van de oude profeten is opgestaan”. Maar Herodes zei: “Johannes heb ik onthoofd. Wie kan dat zijn over wie ik dergelijke verhalen hoor?” Hij wilde Jezus daarom te zien krijgen.

Vrijdag 27 september – H. Vincentius, priester

Eerste lezing (Hag. 1, 15b-2, 9)

In het tweede jaar van koning Darius, in de zevende maand, op de eenentwintigste dag werd het woord van de Heer aan de profeet Haggai toevertrouwd: “Zeg aan Zerubbabel, de zoon van Kaltiël, de landvoogd van Juda, en aan de hogepriester Jozua, de zoon van Jehosadak, en aan de rest van het volk het volgende: Is er onder u nog iemand overgebleven, die dit huis gezien heeft in zijn vroegere heerlijkheid? En wat ziet gij nu? Is er voor u nog iets aan te zien? Niettemin, houd goede moed, Zerubbabel; – zo luidt de godsspraak van de Heer – houd goede moed, gij, hogepriester Jozua, zoon van Jehosadak, houdt goede moed, gij, allen die het land bewoont – zo luidt de godsspraak van de Heer-. Gaat aan het werk! Ik ben met u! Zo luidt de godsspraak van de Heer der hemelse machten. Ik houd Mij aan de belofte, die Ik gedaan heb, toen gij uit Egypte zijt weggetrokken. Mijn geest blijft in uw midden; weest niet bevreesd. Zo spreekt de Heer van de hemelse machten: Nog een korte tijd, een zeer korte tijd, en Ik breng de hemel en de aarde, de zee en het land in beroering; alle volken breng Ik in beroering: dan komen alle volken met hun schatten hierheen en dan vervul Ik dit huis met heerlijkheid, zegt de Heer van de hemelse machten. Aan Mij behoort het zilver, aan Mij behoort het goud, zo luidt de godsspraak van de Heer van de hemelse machten. De heerlijkheid van dit tweede huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de Heer van de hemelse machten. En dit is de plaats waar Ik vrede zal geven, zo luidt de godsspraak van de Heer van de hemelse machten.”

Tussenzang (Ps 43/42)

Refrein: Vertrouw op God, eens zal ik Hem weer loven, mijn Redder en mijn God.
God, schaf mij recht, kom voor mij op bij dit onheilig volk, bevrijd mij van de man vol valsheid en bedrog.
Gij zijt mijn kracht, waarom verstoot Gij mij? Waarom loop ik dan treurig rond, door vijanden gekweld?
Zend mij uw licht, uw steun om mij te leiden, om mij te voeren naar uw berg en in uw tent. Dan ga ik naar uw altaar, God die blijdschap geeft, en loof U bij de citer, God, mijn God.

Vers voor het evangelie (cf. Hand. 16, 14b)

Alleluia. Maak ons hart ontvankelijk, Heer, en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon. Alleluia.

Evangelie (Lc. 9, 18-22)

Toen Jezus eens alleen aan het bidden was en zijn leerlingen bij Hem kwamen, stelde Hij hun de vraag: “Wie zeggen de mensen, dat Ik ben? ” Zij antwoordden: “Johannes de Doper, anderen zeggen: Elia, en weer anderen: een van de oude profeten is opgestaan. ” Hierop zei Hij tot hen: “Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben? ” Nu antwoordde Petrus: “De Gezalfde van God. ” Maar Hij verbood hun nadrukkelijk dit aan iemand te zeggen. “De Mensenzoon – zo sprak Hij – moet veel lijden en door de oudsten, hogepriesters en schriftgeleerden verworpen worden, maar na ter dood te zijn gebracht zal Hij op de derde dag verrijzen.”

Zaterdag 28 september

Eerste lezing (Zach. 2, 5-9a.14-15a)

Ik sloeg mijn ogen op en had een visioen: ik zag een man met een meetsnoer in de hand. Ik vroeg: “Waar gaat gij heen?” Hij gaf mij ten antwoord: “Ik ga Jeruzalem opmeten en kijken, hoe breed en hoe lang het zal worden.” Toen ging de engel, die met mij sprak, bij mij weg en een andere engel kwam hem tegemoet. Deze zei hem: “Vlug. Zeg aan die jongen daar: Jeruzalem moet open blijven, niet ommuurd, vanwege de vele mensen en dieren, die in de stad wonen.” Ik zelf, zo luidt de godsspraak van de Heer, zal rondom haar een muur van vuur zijn. Juich en verheug u, dochter Sion, want zie, Ik kom en Ik zal bij u wonen, luidt de godsspraak van de Heer. Op die dag zullen vele volken zich bij de Heer aansluiten.

Tussenzang (Jer. 31)

Refrein: De Heer zal ons behoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt.
Hij die Israël eens heeft verstrooid zal het verzamelen, zal het behoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt.
Jakob zal worden bevrijd door de Heer, los uit de greep van hem die het roofde. Juichend betreden zij Sion weer, zetten zich neer waar de Heer hen zegent.
Meisjes dansen een vreugdedans, samen met jongens en grijsaards. Dan breng Ik vreugde in plaats van rouw, troost en blijdschap na al hun droefheid.

Vers voor het evangelie (2 Kor. 5, 19)

Alleluia. God was het die in Christus de wereld met zich verzoende, en ons gaf Hij de boodschap van de verzoening mee. Alleluia.

Evangelie (Lc. 9, 43b-45)

In die tijd, terwijl iedereen zich verbaasde over alles wat Jezus deed, sprak Hij tot zijn leerlingen: “Hebt een open oor voor wat Ik u zeg. De Mensenzoon zal worden overgeleverd in de handen der mensen.” Ofschoon zij die woorden niet begrepen – ze bleven voor hen omsluierd, zodat zij het niet konden vatten – schrokken zij ervoor terug Hem hierover te ondervragen.

“Uw Woord is een lamp voor mijn voeten, een licht op mijn pad”(Psalm 119)

Dagelijks Brood is een uitgave van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood
Giften voor het heiligdom zijn van harte welkom
via Ideal op onze doneerpagina
of IBAN NL42 RABO 0120 5023 99
t.n.v. Dioc. Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood.
Hartelijk dank voor uw gave.
Verdere info: www.olvternood.nl