Dagelijks Brood, lezingen van de dag 19 – 25 april, Octaaf van Pasen 2020

Zondag-van-goddelijke-barmhartigheid-olvternood

Dagelijks Brood, lezingen van de dag is een klein boekje met de lezingen voor de heilige Mis van de dagen door de week. Zodat u, ook wanneer u op doordeweekse dagen naar de H. Mis gaat, de lezingen, het Woord van God, goed kunt volgen. De titel is ontleend aan een Italiaanse uitgave (Pane Quotidiano) van de gemeenschap Paus Johannes XXIII, gesticht door de dienaar Gods Don Oreste Benzi.

Dat het Woord van God u extra mag raken en voeden op deze wijze!

Dagelijks Brood, lezingen van de dag 19 – 25 april 2020

2e week van Pasen

U kunt het boekje downloaden via deze link

Viert met ons mee de Heilige Mis via het YouTube kanaal OLV ter Nood

 

Gebed Geestelijke Communie

Er zal een uur komen, ja het is er al, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid (Joh. 4, 23)

Gebed dat gebeden kan worden op het moment dat de priester ter Communie gaat

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; daarom bid ik u: kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met U. Laat mij toch nooit van U gescheiden worden.

of

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U en verlang naar U. Kom in mijn hart. Ik omhels U; verlaat mij nooit meer.

Zondag 19 april – Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

Eerste lezing (Hand. 2,42-47)

De eerste christenen legden zich ernstig toe op de leer der apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en het gebed. Ontzag beving eenieder, want door de apostelen werden vele wonderbare tekenen verricht. Allen die het geloof hadden aangenomen, waren eensgezind en bezaten alles gemeenschappelijk. Ze waren gewoon hun bezittingen en goederen te verkopen en die onder allen te verdelen naar ieders behoefte. Dagelijks bezochten ze trouw en eensgezind de tempel, braken het brood in een of ander huis, genoten samen hun voedsel in blijdschap en eenvoud van hart, loofden God en stonden bij het hele volk in de gunst. En elke dag bracht de Heer er meer bijeen, die gered zouden worden.

 

Tussenzang (Ps. 118)

Refrein:  Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig, eindeloos is zijn erbarmen!
Herhaalt het, stammen van Israël:
eindeloos is zijn erbarmen!
Herhaalt het, zonen van Aäron:
eindeloos is zijn erbarmen!

Herhaalt het, dienaren van de Heer:
eindeloos is zijn erbarmen!
Zij stootten mij weg en sloegen mij neer,
maar Hij heeft mij ondersteund.

Mijn kracht en mijn sterkte is de Heer,
Hij is het die mij verlost.
Nu klinkt er gejuich van feest en geluk
in alle tenten der vromen.

De steen die de bouwers hebben versmaad,
die is tot hoeksteen geworden.
Het is de Heer, die dit heeft gedaan,
een wonder voor onze ogen.
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt,
wij zullen hem vieren in blijdschap.

Tweede lezing (1 Petr. 1,3-9)

Dierbaren, gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote barmhartigheid deed herboren worden tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Een onvergankelijke, onbederfelijke, onaantastbare erfenis is voor u weggelegd in de hemel. In Gods kracht geborgen door het geloof, wacht gij op het heil, dat al gereed ligt om op het einde van de tijd geopenbaard te worden. Dan zult gij juichen, ook al hebt gij nu, als het zo moet zijn, voor een korte tijd te lijden onder allerlei beproevingen. Maar die zijn nodig om de deugdelijkheid van uw geloof te bewijzen, uw geloof, dat zoveel kostbaarder is dan vergankelijk goud, dat toch ook door vuur gelouterd wordt. Dan zal, wanneer Jezus Christus zich openbaart, lof, heerlijkheid en eer uw deel zijn. Hem hebt gij lief zonder Hem ooit gezien te hebben. In Hem gelooft gij, ofschoon gij Hem ook nu niet ziet. Hoe onuitsprekelijk hoe hemels zal uw vreugde zijn, als gij het einddoel van uw geloof, uw redding, bereikt.

 

Sequens / Sequentie
Victimae paschali laudes immolent Christiani.
Agnus redemit oves:
Christus innocens Patri reconciliavit peccatores.
Mors et vita duello conflixere mirando:
dux vitae mortuus regnat vivus.
Dic nobis, Maria, quid vidisti in via?
Sepulcrum Christi viventis:
et gloriam vidi resurgentis.
Angelicos testes, sudarium et vestes.
Surrexit Christus spes mea:
praecedet suos in Galilaeam.
Scimus Christum surrexisse a mortuis vere:
tu nobis, victor Rex, miserere.

Laten de christenen aan het Paaslam huldezangen wijden.
Het Lam heeft nu de schapen vrijgekocht;
en Christus, die zonder zonden was,
heeft de zondaars met de Vader weer verzoend.
Dood en leven streden een wondere strijd;
de vorst des levens, die gestorven was,
heerst nu in onvergankelijkheid.
Zeg ons, Maria, wat hebt gij op uw weg gezien?
Ik zag het graf van de levende Christus
en de heerlijkheid van de Verrezene;
zijn engelen zag ik als getuigen
en ook de zweetdoek en het grafkleed.
Christus, mijn hoop, is verrezen!
Hij zal de zijnen voorgaan naar Galilea.
Nu weten wij, dat Christus uit de doden is verrezen.
Gij, overwinnaar Koning, ontferm u over ons.

Vers voor het evangelie (Joh. 20,29)

Alleluia. Omdat gij Mij gezien hebt, Tomas, gelooft ge, zegt de Heer, zalig die niet zien en toch geloofd hebben. Alleluia.

Evangelie (Joh. 20,19-31)

Op de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: “Vrede zij u.” Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: “Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft zo zend Ik u.” Na deze woorden blies Hij over hen en zei: “Ontvangt de heilige Geest. Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven en als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.” Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd, was echter niet bij hen toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelde hem: “Wij hebben de Heer gezien.” Maar hij antwoordde: “Zolang ik in zijn handen niet het teken van de nagelen zie, en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken, en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik zeker niet geloven.” Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen, en nu was Tomas er bij. Hoewel de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: “Vrede zij u.” Vervolgens zei Hij tot Tomas: “Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde en wees niet langer ongelovig maar gelovig.” Toen riep Tomas uit: “Mijn Heer en mijn God!” Toen zei Jezus tot Hem: “Omdat ge Mij gezien hebt gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.” In het bijzijn van zijn leerlingen heeft Jezus nog vele andere tekenen gedaan, die niet in dit boek zijn opgetekend, maar deze hier zijn opgetekend, opdat gij moogt geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat gij door te geloven leven moogt in zijn Naam.

 

Gebed Geestelijke Communie

Op het moment dat de priester ter communie gaat kan één van de gebeden op de binnenzijde van het voorblad worden gebeden. 

 

Maandag 20 april                                                                                         

Eerste lezing (Hand, 4, 23-31)

In die dagen gingen Petrus en Johannes na hun vrijlating naar hun eigen mensen, en brachten verslag uit over alles wat de hogepriesters en oudsten tot hen gezegd hadden. Toen zij dit hoorden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en baden: “Heer, Gij zijt het die hemel en aarde, de zee en alles wat daarin is gemaakt hebt, die door de heilige Geest bij monde van David, uw dienaar, gezegd hebt: Waarom tieren de volken en zinnen de naties op ijdele plannen? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heer en tegen zijn Gezalfde. Inderdaad, ze hebben in deze stad samengespannen tegen uw heilige dienaar Jezus, die Gij gezalfd hebt: zowel Herodes als Pontius Pilatus, te zamen met de heidenen en de stammen van Israël, om alles te doen wat uw hand en raadsbesluit tevoren bepaald had dat geschieden moest. Maar nu Heer, schenk aandacht aan hun bedreigingen, en geef uw dienaren dat zij in alle vrijmoedigheid uw woord mogen verkondigen, en laat door het uitstrekken van uw hand genezingen en wondertekenen geschieden door de Naam van uw heilige dienaar Jezus.” Na hun gebed beefde de plaats waar ze bijeen waren. Allen werden vervuld van de heilige Geest en verkondigden vrijmoedig het woord Gods.

 

Tussenzang (Ps. 2)

Refrein:  Gelukkig degenen die de Heer vereren. Of: Alleluia

Waarom zijn de volken rumoerig,

beramen de naties verzet?

De heersers der aarde komen in opstand,

de machthebbers vinden elkaar tegen de Heer en zijn gezalfde.

Laat ons hun boeien verbreken,

hun ketenen werpen wij af!

 

Die woont in de hemel, Hij lacht,

de Heer drijft de spot met hen.

Dan vaart Hij uit in zijn gramschap

en slaat hen met schrik voor zijn toorn:

Ik zelf heb mijn koning aangesteld op Sion,

mijn heilige berg.

 

Dit is het besluit van de Heer:

Hij sprak tot mij: gij zijt mijn zoon, lk heb u heden verwekt.

Vraag Mij, Ik geef u de volken als erfdeel,

schenk u de aarde als eigendom.

reek hun verzet met ijzeren scepter,

sla hen in stukken als potten van klei.

 

Vers voor het evangelie (Lc. 24, 46)

Alleluia.

Christus moest lijden en sterven en opstaan uit de doden,

en aldus binnengaan in zijn heerlijkheid.

Alleluia.

 

Evangelie (Joh. 3, 1-8)

Er was onder de Farizeeën iemand die Nikodémus heette. Hij behoorde tot de voornaamsten van de Joden. Eens kwam deze in de nacht bij Hem en zei: “Rabbi, wij weten dat Gij van Godswege als leraar gekomen zijt, want niemand kan die tekenen doen die Gij verricht als God niet met hem is.” Jezus gaf hem ten antwoord: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u als iemand niet wedergeboren wordt kan hij het Rijk Gods niet zien.” Nikodémus zei tot Hem: “Hoe kan een mens geboren worden als hij al oud is? “Kan hij soms in de schoot van zijn moeder terugkeren en opnieuw geboren worden?” Jezus antwoordde: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u als iemand niet geboren wordt uit water en geest kan hij het Rijk Gods niet binnengaan. Wat geboren is uit het vlees is vlees en wat geboren is uit de Geest is geest. Verwonder u niet dat Ik u zei: gij moet opnieuw geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil; gij hoort wel zijn gesuis, maar weet niet waar hij vandaan komt, en waar hij heen gaat; zo is het met ieder die geboren is uit de Geest.”

 

Gebed Geestelijke Communie

Op het moment dat de priester ter communie gaat kan één van de gebeden

op de binnenzijde van het voorblad worden gebeden.

 

 

Dinsdag 21 april                            H. Anselmus, bisschop en kerkleraar

 

Eerste lezing (Hand. 4, 32-37)

De menigte die het geloof had aangenomen was één van hart en één van ziel en er was niemand, die iets van zijn bezittingen zijn eigendom noemde; integendeel, zij bezaten alles gemeenschappelijk. Met kracht en klem legden de apostelen getuigenis af van de verrijzenis van de Heer Jezus en rijke genade rustte op hen allen. Er was geen enkele noodlijdende onder hen, omdat allen die landerijen of huizen bezaten deze verkochten en de opbrengst ervan meebrachten om aan de voeten van de apostelen neer te leggen. Aan ieder werd daarvan uitgedeeld naar zijn behoefte. Zo bezat Jozef, een leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen -dit betekent: zoon van vertroosting- een akker die hij verkocht en waarvan hij het geld meebracht om het aan de voeten van de apostelen neer te leggen.

 

Tussenzang (Ps. 93)

Refrein:  De Heer is koning, met luister omkleed.

 

Of: Alleluia

 

De Heer is koning, met luister omkleed,

met macht heeft de Heer zich omgord.

 

Zo vast als de aarde, onwankelbaar, zo vast staat uw troon

door de eeuwen, van eeuwigheid, God, zijt Gij!

 

Betrouwbaar is alles wat Gij betuigt,

uw huis zij heilig in lengte van dagen.

Vers voor het evangelie (Rom. 6, 9)

Alleluia.

Christus, eenmaal van de doden verrezen sterft niet meer; de dood heeft geen macht meer over Hem.

Alleluia.

 

Evangelie (Joh. 3, 7-15)

In die tijd zei Jezus tot Nikodémus: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: gij moet opnieuw geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil; gij hoort wel zijn gesuis, maar weet niet waar hij vandaan komt, en waar hij heen gaat: zo is het met ieder die geboren is uit de Geest.” Nikodémus gaf Hem ten antwoord: “Hoe kan dat geschieden?” Daarop zei Jezus weer: “Gij zijt een leraar van Israël en weet dat niet eens? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wij spreken over wat Wij weten, en Wij getuigen van wat Wij gezien hebben, maar onze getuigenis aanvaardt gij niet. Wanneer ge zelfs niet gelooft als Ik u spreek over dingen, die op aarde reeds bekend zijn, hoe zult gij dan geloven als Ik u spreek over dingen, die nog in de hemel verborgen zijn? Nooit is er iemand naar de hemel opgeklommen, tenzij Hij die uit de hemel is neergedaald, de Mensenzoon. En deze Mensenzoon moet omhoog worden geheven, zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn, opdat eenieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben.”

 

Gebed Geestelijke Communie

Op het moment dat de priester ter communie gaat kan één van de gebeden

op de binnenzijde van het voorblad worden gebeden.

 

 

Woensdag 22 april                                                                                       

 

Eerste lezing (Hand. 5, 17-26)

In die dagen werden de hogepriester en heel zijn aanhang, die de partij der Sadduceeën vormden met hevige afgunst vervuld. Zij grepen de apostelen en zetten hen in de stadsgevangenis. Maar in de nacht ontsloot een engel des Heren de deuren van de gevangenis, leidde hen naar buiten en zei: “Gaat, treedt weer op in de tempel en predikt aan het volk al deze woorden des Levens.” Zij gaven hieraan gehoor, gingen tegen de morgen naar de tempel en gaven er onderricht. Toen nu de hogepriester kwam met de zijnen riepen zij het Sanhedrin bijeen, de raad der oudsten van het volk van Israël en stuurden dienaren naar de gevangenis om hen te halen. Maar bij aankomst vonden de dienaren hen niet meer in de kerker. Zij keerden terug met het bericht: “Wij vonden de gevangenis stevig op slot en de wachten voor de deuren op hun post, maar toen wij opendeden troffen wij niemand aan.” Toen zij dit vernamen vroegen de tempelcommandant en de hogepriesters -ongerust daarover- zich af wat voor gevolgen dit zou kunnen hebben. Maar iemand kwam hun melden: “De mannen, die gij in de kerker hebt gezet, bevinden zich in de tempel en onderrichten het volk.” Daarop ging de bevelhebber met zijn dienaren hen halen, maar zonder geweld te gebruiken, uit angst door het volk gestenigd te worden.

 

Tussenzang (Ps. 34)

Refrein:  Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer.

 

Of: Alleluia

 

De Heer zal ik prijzen iedere dag,

zijn lof ligt mij steeds op de lippen.

Mijn geest is fier op de gunst van de Heer,

laat elk die het hoort zich verheugen.

 

Verheerlijkt de Heer te zamen met mij

en laat ons eendrachtig zijn Naam vereren.

Ik ging tot de Heer en Hij heeft mij verhoord,

Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde.

 

 

Verlaat u op Hem, dan wordt ge gelukkig,

want Hij stelt u niet teleur.

Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer

en redt hen uit hun ellende.

 

De engel van God legt een schans om hen heen,

om elk die God vreest te beschermen.

Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is,

gelukkig is hij die zijn heil zoekt bij Hem.

 

Vers voor het evangelie (Kol. 3, 1)

Alleluia.

Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt, zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods.

Alleluia.

 

Evangelie (Joh. 3, 16-21)

In die tijd zei Jezus tot Nikodémus: “Zozeer heeft God de wereld lief gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered. Wie in Hem gelooft wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft is al geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon Gods. Hierin bestaat het oordeel: het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen beminden de duisternis meer dan het licht, omdat hun daden slecht waren. Ieder die slecht handelt heeft een afschuw van het licht en gaat niet naar het licht toe uit vrees dat zijn werken openbaar gemaakt worden. Maar wie de waarheid doet gaat naar het licht, opdat van zijn daden moge blijken dat zij in God zijn gedaan.”

 

Gebed Geestelijke Communie

Op het moment dat de priester ter communie gaat kan één van de gebeden

op de binnenzijde van het voorblad worden gebeden.

Donderdag 23 april                                                      St. Joris, martelaar

 

Eerste lezing (Hand. 5, 27-33)

In die dagen namen de dienaren van de bevelhebber de apostelen mee en brachten hen voor het Sanhedrin. De hogepriester begon hen te ondervragen: “Hebben wij u niet uitdrukkelijk verboden in die Naam onderricht te geven? “Door uw toedoen is heel Jeruzalem vol van uw leer. Bovendien wilt gij ons het bloed van die man aanrekenen.” Maar Petrus en de andere apostelen gaven ten antwoord: “Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen. De God van onze vaderen heeft Jezus ten leven gewekt, aan wie gij u vergrepen hebt door Hem aan het kruis te slaan. Hem heeft God als Leidsman en Verlosser verheven aan zijn rechterhand om aan Israël bekering en kwijtschelding van zonden te schenken. Van dit alles zijn wij getuigen, maar ook de heilige Geest die God geschonken heeft aan wie Hem gehoorzamen.” Toen zij dit hoorden, ontstaken zij in woede en besloten hen te doden.

 

Tussenzang (Ps. 34)

Refrein:  Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer.

 

Of: Alleluia

 

De Heer zal ik prijzen iedere dag,

zijn lof ligt mij steeds op de lippen.

Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is,

gelukkig is hij die zijn heil zoekt bij Hem.

 

Van boosdoeners keert Hij zijn aangezicht af,

zij worden op aarde vergeten.

Naar vromen die roepen luistert de Heer

en redt hen uit iedere nood.

 

 

De Heer is nabij voor rouwmoedige harten,

Hij helpt wie zijn schuld erkent.

Veel rampen zullen de vrome bedreigen,

uit elk daarvan redt hem de Heer.

 

Vers voor het evangelie

Alleluia.

Hij die alles riep in het bestaan

en zich ontfermde over ons, zijn mensen,

Hij is verrezen, Christus de Heer!

Alleluia.

 

Evangelie (Joh. 3, 31-36)

In die tijd zei Jezus tot Nikodémus: “Wie van boven komt, staat boven allen. Wie van de aarde is behoort tot de aarde en spreekt de taal van de aarde. Wie uit de hemel komt staat boven allen. Hij legt getuigenis af van wat Hij zag en hoorde, maar toch aanvaardt niemand zijn getuigenis. Wie zijn getuigenis wel aanvaardt, bezegelt daarmee dat God waarachtig is. Want Hij, die door God gezonden is spreekt Gods eigen woorden: zo mateloos schenkt God zijn Geest. De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft heeft het eeuwig leven. Wie weigert in de Zoon te geloven zal het leven niet zien, integendeel, de toorn Gods blijft op hem.”

 

Gebed Geestelijke Communie

Op het moment dat de priester ter communie gaat kan één van de gebeden

op de binnenzijde van het voorblad worden gebeden.

 

 

Vrijdag 24 april                                                                                             

 

Eerste lezing (Hand. 5, 34-42)

In die dagen was er in het Sanhedrin een Farizeeër, Gamaliël, een wetgeleerde, die bij het gehele volk in aanzien stond. Hij liet de apostelen een ogenblik naar buiten brengen. Daarop zei hij: “Mannen van Israël, bedenkt wel wat gij met deze mannen gaat doen. Vóór onze tijd immers trad Teudas op, die beweerde dat hij iemand van betekenis was en bij wie zich een groep van ongeveer vierhonderd man aansloot. Hij werd gedood en allen die op hem vertrouwden, werden uiteengejaagd. Na hem, in de dagen van de volkstelling, trad Judas de Galileeër op en sleepte veel volk mee, en allen die op hem vertrouwden, werden verstrooid. Wat ons geval betreft zeg ik u: bemoeit u niet met deze mensen, maar laat ze hun gang gaan. Gaat deze opzet of dit werk van mensen uit, dan zal het op niets uitlopen. Gaat het echter van God uit, dan zult gij hen niet uiteen kunnen slaan; anders zou misschien blijken dat gij tegen God in verzet zijt.” Zij lieten zich door hem overreden. Zij riepen de apostelen, lieten hen geselen, verboden hun te spreken in de Naam van Jezus en stelden hen in vrijheid. De apostelen verlieten het Sanhedrin, verheugd dat ze waardig bevonden waren smaad te lijden omwille van de Naam van Jezus. Zij gingen door met dagelijks in de tempel en in de huizen onderricht te geven en de blijde Boodschap te verkondigen dat Jezus de Messias is.

 

Tussenzang (Ps 27)

Refrein:  Eén ding slechts vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen:

dat ik in Gods huis mag wonen zolang als ik leef.

 

Of: Alleluia

 

De Héer is mijn licht en mijn leidsman,

wie zou ik vrezen;

de Heer is de schuts van mijn leven,

voor wie zou ik bang zijn?

 

Eén ding slechts vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen:

dat ik in Gods huis mag wonen zolang als ik leef.
Dat ik de beminnelijkheid van de Heer mag ervaren,

zijn tempel weer met eigen ogen mag zien.

lk reken er op nog tijdens mijn leven

de weldaden van de Heer te ervaren.

Zie uit naar de Heer en houd dapper stand,

wees moedig van hart en vertrouw op de Heer.

 

Vers voor het evangelie

Alleluia.

Christus stond op uit het graf

en werd een Licht voor allen,

die Hij vrijkocht in zijn bloed.

Alleluia.

 

Evangelie (Joh. 6, 1-15)

In die dagen begaf Jezus zich naar de overkant van het meer van Galilea, bij Tiberias. Een grote menigte volgde Hem, omdat zij de tekenen zagen, die Hij aan de zieken deed. Jezus ging de berg op en zette zich daar met zijn leerlingen neer. Het was kort voor Pasen, het feest van de Joden. Toen Jezus zijn ogen opsloeg en zag dat er een grote menigte naar Hem toekwam vroeg Hij aan Filippus: “Hoe moeten wij brood kopen om deze mensen te laten eten?” Dit zeide Hij om hem op de proef te stellen, want zelf wist Hij wel wat Hij ging doen. Filippus antwoordde Hem: “Wil ieder ook maar een klein stukje krijgen, dan is voor tweehonderd denariën brood nog te weinig.” Een van zijn leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, merkte op: “Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen, maar wat betekent dat voor zo’n aantal?” Jezus echter zei: “Laat de mensen gaan zitten.” Er was daar namelijk veel gras. Zij gingen dan zitten; het aantal mannen bedroeg ongeveer vijfduizend. Toen nam Jezus de broden en na het dankgebed gesproken te hebben, liet Hij ze uitdelen onder de mensen die daar zaten, alsmede de vissen, zoveel men maar wilde. Toen ze verzadigd waren, zei Hij tot zijn leerlingen: “Haalt nu de overgebleven brokken op om niets verloren te laten gaan.” Zij haalden ze op en vulden van de vijf gerstebroden twaalf manden met brokken, welke door de mensen na het eten overgelaten waren. Toen de mensen het teken zagen, dat Hij had gedaan zeiden ze: “Dit is stellig de profeet die in de wereld moet komen.” Daar Jezus begreep, dat zij zich van Hem meester wilden maken om Hem mee te voeren en tot koning uit te roepen, trok Hij zich weer in’ het gebergte terug, geheel alleen.

 

Gebed Geestelijke Communie

Op het moment dat de priester ter communie gaat kan één van de gebeden

op de binnenzijde van het voorblad worden gebeden.

 

 

Zaterdag 25 april                                                     H. Markus, evangelist

 

Eerste lezing (1 Petr. 5, 5b-14)

Dierbaren, allen moeten zich in de omgang met elkaar laten leiden door nederigheid, want God weerstaat de hovaardigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade. Houdt u dan klein onder de sterke hand van God: Hij zal u te zijner tijd omhoogheffen. Schuift al uw zorgen op Hem af, want Hij heeft zorg voor u. Weest nuchter, wordt wakker! Uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Weerstaat hem, sterk door het geloof. Ge weet dat soortgelijk lijden het deel is van uw broeders over heel de wereld. De God van alle genade, die u in Christus tot zijn eeuwige heerlijkheid heeft geroepen, Hijzelf zal u na een korte tijd van lijden herstellen en bevestigen en stevig zetten op hechte grondslagen. Hem is de kracht in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik beschouw Silvanus als een betrouwbaar medebroeder; met zijn hulp heb ik u dit kort woord van bemoediging geschreven. Het is mijn vaste overtuiging dat dit de ware genade van God is: houdt daarin stand! U groet de zustergemeente in Babylon, evenals mijn zoon Marcus. Groet elkaar met de kus van de liefde. Vrede voor u allen die in Christus zijt!

 

Tussenzang (Ps. 89)

Refrein:  Uw gunsten, Heer, wil ik altijd bezingen.

Of: Alleluia

 

Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen,

uw trouw verkondigen aan elk geslacht.

Gij hebt gezegd: mijn gunst blijft eeuwig duren,

de hemel is de grondslag van mijn trouw.

 

De hemel prijst uw grote daden, Heer,

de bovenaardse machten uw getrouwheid.

Want wie is in den hoge aan de Heer gelijk?

Wie is als Hij onder de godenzonen?

 

Gelukkig is het volk dat weet wat blijdschap is,

omdat het leeft, Heer, in het licht van uw gelaat.

Van dag tot dag vertrouwt het op uw Naam,

vindt het zijn kracht in uw gerechtigheid.

 

Vers voor het evangelie (1 Kor. 1, 23-24)

Alleluia.

Wij verkondigen een gekruisigde Christus,

Gods kracht en Gods wijsheid.

Alleluia.

 

Evangelie (Mc. 16, 15-20)

In die tijd verscheen Jezus aan de elf en zei: “Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping. Wie gelooft en gedoopt is zal gered worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen: in mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven, nieuwe talen spreken, slangen opnemen; zelfs als ze dodelijk vergif drinken zal het hun geen kwaad doen; en als ze aan zieken de handen opleggen zullen dezen genezen zijn.” Nadat de Heer Jezus aldus tot hen gesproken had, werd Hij ten hemel opgenomen en Hij zit aan de rechterhand van God. Maar zij trokken uit om overal te prediken, en de Heer werkte met hen mee en schonk kracht aan hun woord door de tekenen die het vergezelden.

 

Gebed Geestelijke Communie

Op het moment dat de priester ter communie gaat kan één van de gebeden op de binnenzijde van het voorblad worden gebeden.

 

“Uw Woord is een lamp voor mijn voeten, een licht op mijn pad” (Psalm 119)

Noveengebed om bescherming tegen het coronavirus

O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood,

Wij geloven in uw zorg, in uw medeleven

en uw voorspraak bij Jezus uw Zoon.

Daarom komen wij vol vertrouwen tot u

en wij vragen door U aan de Heer:

 

Bevrijd ons land van de Corona-epidemie,

genees en sterk de zieken en zegen hen die zorg voor hen dragen.

Geef wijsheid aan onze bestuurders en geef dat wij spoedig

weer kunnen samenkomen om ons geloof te vieren.

 

Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht ons in pijn en verdriet.

Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten,

geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen,

geef ons licht waar het donker is.

 

Maria, bescherm ons en onze dierbaren,

geef ons overgave aan de wil van de Vader

en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon.

Amen

Imprimatur: Haarlem, 14 maart 2020 +Johannes Hendriks

 

Regina caeli

Regína caeli, laetáre, allelúia

Quia quem meruísti portáre, allelúia

Resurréxit sicut dixit, allelúia

Ora pro nobis Deum, allelúia

Gaude et laetáre, Virgo María, allelúia

Quia surréxit Dóminus vere, allelúia

 

Orémus

Deus qui per resurrectiónem Fílii tui

Dómini nostri Iesu Christi

Mundum laetificáre dignátus es

Praesta, quaésumus

Ut per eius Genetrícem Vírginem Maríam

Perpétuae capiámus gaúdia vitae

Per Christum Dóminum nostrum        Amen

 

Koningin des Hemels

Koningin des hemels, verheug u, alleluja

Omdat Hij, die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluja

Verrezen is, zoals Hij gezegd heeft, alleluja

Bid God voor ons, alleluja

Verheug en verblijd u, Maagd Maria, alleluja

Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluja

 

Laat ons bidden

God, door de verrijzenis van uw Zoon

Jezus Christus onze Heer

hebt Gij de vreugde geschonken aan de wereld

Wij bidden U

laat ons door zijn moeder, de maagd Maria

eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven

Door Christus onze Heer      Amen

 

Dagelijks Brood is een uitgave van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood
Giften voor het heiligdom zijn van harte welkom
via Ideal op onze doneerpagina
of IBAN NL42 RABO 0120 5023 99
t.n.v. Dioc. Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood.

Hartelijk dank voor uw gave.
Verdere info: www.olvternood.nl