Dagelijks Brood, lezingen van de dag 12 – 17 oktober 2020

Dagelijks-brood-heilige-ignatius-van-antiochie-olvternood
Dagelijks Brood, lezingen van de dag is een klein boekje met de lezingen voor de heilige Mis van de dagen door de week. Zodat u, ook wanneer u op doordeweekse dagen naar de H. Mis gaat, de lezingen, het Woord van God, goed kunt volgen. De titel is ontleend aan een Italiaanse uitgave (Pane Quotidiano) van de gemeenschap Paus Johannes XXIII, gesticht door de dienaar Gods Don Oreste Benzi. Dat het Woord van God u extra mag raken en voeden op deze wijze!

Dagelijks Brood, lezingen van de dag 12 – 17 oktober 2020

28e week door het jaar  

Maandag 12 oktober                                                                            

Eerste lezing (Gal. 4, 22-24.26-27.31 – 5, 1)

Wij zijn geen kinderen van een slavin, onze moeder is een vrije vrouw Broeders en zusters, we lezen, dat Abraham twee zonen kreeg, een van zijn slavin en een van zijn vrijgeboren vrouw. De zoon van de slavin werd geboren uit kracht van de natuur, die van de vrije vrouw uit kracht van Gods belofte. Deze dingen hebben een diepere betekenis. De twee vrouwen vertegenwoordigen twee verbonden. Het ene, dat van de berg Sinaï, brengt slaven voort. Terwijl het Jeruzalem van omhoog de vrije vrouw is, en dat is onze moeder. Want er staat geschreven: “Verheug u, onvruchtbare, gij die nooit hebt gebaard; breek los in gejuich, gij die geen weeën kent. Want de kinderen der eenzame zullen talrijker zijn dan de kinderen van haar die een man heeft.” Broeders en zusters, wij zijn dus geen kinderen van een slavin, onze moeder is een vrije vrouw. Voor die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weer het slavenjuk opleggen.

Tussenzang (Ps. 113, 1-2.3-4.5a.6-7)

Refrein:  De Naam van de Heer zij geprezen vandaag en in eeuwigheid. Of : Alleluia. Verheerlijkt, dienaars des Heren, verheerlijkt de Naam van de Heer. De Naam van de Heer zij geprezen, vandaag en in eeuwigheid. Van ochtendgloren tot avondrood, moet ieder die Naam aanbidden. Want boven de volkeren troont de Heer, zijn Glorie beheerst de hemel. Wie is als de Heer onze God, die van omhoog overziet het hemelgewelf en de aarde; die machtelozen tilt uit het stof, van vuilnishopen de armen weghaalt?

Vers voor het evangelie (Joh. 10, 27)

Alleluia. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer; en Ik ken ze en zij volgen Mij. Alleluia.

Evangelie (Lc. 11, 29-32)

Dit geslacht zal geen ander teken gegeven worden dan het teken van Jona Toen het volk samenstroomde begon Jezus te spreken: “Dit geslacht is een verdorven geslacht: het verlangt een teken; maar geen ander teken zal het gegeven worden dan het teken van Jona. Zoals namelijk Jona een teken werd voor de Ninevieten, zo zal ook de Mensenzoon het zijn voor dit geslacht. De koningin van het Zuiden zal bij het oordeel opstaan samen met de mensen van dit geslacht; en zij zal hen veroordelen, want zij kwam van het uiteinde der aarde om te luisteren naar de wijsheid van Salomo: welnu, hier is méér dan Salomo. De mensen van Nineve zullen bij het oordeel opstaan samen met dit geslacht en zij zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona: welnu, hier is méér dan Jona.”

Dinsdag 13 oktober                                                                               

Eerste lezing (Gal. 5, 1-6)

Al dan niet besneden-zijn maakt niet het minste verschil; het enige waar het op aankomt is geloof, zich uitend in liefde Broeders en zusters, voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weer het slavenjuk opleggen. Let op mijn woorden. Ik, Paulus, zeg u: als ge u laat besnijden, zal Christus u niets baten. Nog eens, met alle nadruk: ieder die zich laat besnijden is verplicht de hele wet te onderhouden. Als ge uw heil in de wet zoekt, dan hebt gij met Christus gebroken, dan hebt gij Gods genade verbeurd. Wat ons betreft, wij verwachten de verhoopte gerechtigheid van het geloof als het werk van de Geest. Als wij één zijn met Christus Jezus, maakt al dan niet besneden-zijn niet het minste verschil; het enige waar het op aankomt is geloof, zich uitend in liefde.

Tussenzang (Ps. 119, 41.43.44.45.47.48)

Refrein:  Laat mij nu, Heer, uw erbarming ontvangen. Laat mij nu, Heer, uw erbarming ontvangen, uw bijstand, die Gij hebt beloofd. Ontneem aan mijn mond niet het woord der waarheid; op wat Gij bepaald hebt stel ik mijn hoop. Uw wet zal ik altijd trouw onderhouden, te allen tijde, in eeuwigheid. Dan zal ik voortgaan langs brede wegen, want ik verlang slechts wat Gij beveelt. Ik vind mijn genoegen in uw geboden, ik heb ze van harte lief. Naar uw geboden strek ik mijn handen en nooit vergeet ik wat Gij hebt beschikt.

Vers voor het evangelie (Joh. 14, 5)

Alleluia. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer; niemand komt tot de Vader, tenzij door Mij. Alleluia.

Evangelie (Lc. 11, 37-41)

Geeft een aalmoes, dan is voor u alles rein In die tijd nodigde een Farizeeër Jezus uit de maaltijd bij hem te gebruiken. Jezus trad dus binnen en ging aanliggen. Toen de Farizeeër dat zag, stond hij er verwonderd over dat Jezus niet eerst vóór de maaltijd de wassingen verricht had. Maar de Heer sprak tot hem: “En gij dan, Farizeeën, gij maakt wel de buitenkant van beker en schotel schoon, maar van binnen zijt ge vol van roof en slechtheid. Dwazen! Heeft Hij die de buitenkant maakte ook niet de binnenkant gemaakt? Geeft liever wat erin is als aalmoes; dan is voor u alles rein.”

Woensdag 14 oktober H. Callistus I, paus en martelaar

Eerste lezing (Gal. 5, 18-25)

Zij die bij Christus Jezus horen, hebben hun zelfzucht gekruisigd, met haar hartstochten en begeerten Broeders en zusters, als ge u door de Geest laat leiden, staat ge niet onder de wet. De uitingen van zelfzucht zijn bekend genoeg: ontucht, onreinheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, haat, tweespalt, afgunst, driftbuien en intriges, ruzies, partijschappen en jaloersheden, drinkgelagen, uitspattingen en zo meer. Ik waarschuw u, zoals ik u al eerder gewaarschuwd heb: wie zich zo misdragen, zullen het koninkrijk van God nooit erven. De vrucht van de Geest daarentegen is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid. Met zulke dingen heeft geen wet iets te maken. En zij, die bij Christus Jezus horen, hebben hun zelfzucht gekruisigd met haar hartstochten en begeerten. Daar wij leven door de Geest, willen we ook leven volgens de Geest.

Tussenzang (Ps. 1, 1-2.3.4.6)

Refrein:  Wie U volgt, Heer, zal het levenslicht bezitten. (cf. Joh. 8, 12) Gelukkig de man, die weigert te doen wat goddelozen hem raden, die niet de wegen der zondaars gaat, niet zit te midden der spotters, maar die zijn geluk vindt in ’s Heren wet, haar dag en nacht overweegt. Hij is als een boom, aan het water geplant, die vruchten draagt op zijn tijd, des zomers verdorren zijn bladeren niet, maar al wat hij doet brengt hem voorspoed. De goddelozen vergaat het zo niet: de wind blaast hen weg als kaf. De Heer immers let op de weg der gerechten, de weg van de zondaars loopt dood.

Vers voor het evangelie (cf. Ef. 1, 17-18)

Alleluia. De God van onze Heer Jezus Christus moge ons innerlijk oog verlichten, om te zien, hoe groot de hoop is waartoe Hij ons roept. Alleluia.

Evangelie (Lc. 11, 42-46)

Wee u, Farizeeën; wee ook u, wetgeleerden In die tijd zei Jezus: “Wee u, Farizeeën! Gij betaalt wel tienden van munt en wijnruit en allerlei kruiden, maar bekommert u niet om rechtvaardigheid en liefde tot God. Het ene moet men doen en het andere niet verwaarlozen. Wee u, Farizeeën! Gij zijt belust op de voornaamste zetel in de synagoge en op de begroetingen op de markt. Wee u! Gij zijt gelijk aan onzichtbare graven, waar de mensen overheen wandelen zonder het te weten.” Hier nam een van de wetgeleerden het woord en zei tot Hem: “Meester, door zo te spreken beledigt Ge ook ons.” Hij antwoordde echter: “Wee ook u, wetgeleerden! Gij legt de mensen haast ondraaglijke lasten op die ge zelf niet met één van uw vingers aanraakt.”

Donderdag 15 oktober H. Teresia van Jezus, maagd en kerklerares

Eerste lezing (Ef. 1, 1-10)

In Hem heeft Hij ons uitverkoren vóór de grondlegging der wereld Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Genade en vrede voor u vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus! Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend met elke geestelijke zegen. In Hem heeft Hij ons uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft Hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Hiermee heeft Hij ons begiftigd in de Geliefde, in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, de vergiffenis der zonden dankzij de rijkdom van zijn genade. Die heeft Hij ons meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht. Want Hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die Hij in Christus had genomen ter verwezenlijking van de volheid der tijden: het heelal in Christus onder één Hoofd te brengen, alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde, in Hem.

Tussenzang (Ps. 98, 1.2-3ab.3cd-4.5-6)

Refrein:  Zijn weldaden deed de Heer ons kennen. Zingt voor de Heer een nieuw gezang, omdat Hij wonderen deed. Zijn hand deed zich krachtig gelden, de macht van zijn heilige arm. Zijn weldaden deed Hij ons kennen, de volkeren zijn gerechtigheid. Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw ten gunste van Israëls huis. Geheel de aarde aanschouwde wat onze God voor ons deed. Verheerlijkt de Heer, alle landen, weest blij, verheugt u en zingt. Zingt voor de Heer bij de citer, met citer en psalterspel. Laat schallen trompet en bazuin en danst voor de Heer, uw koning.

Vers voor het evangelie (Joh. 14, 23)

Alleluia. Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden; mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen. Alleluia.

Evangelie (Lc. 11, 47-54)

Dit geslacht zal verantwoordelijk gesteld worden voor het bloed van alle profeten dat vergoten is  vanaf de grondvesting der wereld In die tijd zei Jezus tot de wetgeleerden: “Wee u! Gij bouwt de graven van de profeten, maar uw vaderen hebben hen gedood. Hiermee legt gij getuigenis af, dat gij instemt met de werken van uw vaderen, want zij doodden hen en gij bouwt hun graven. Daarom ook heeft Gods wijsheid gezegd: Ik zal profeten en afgezanten tot hen zenden, maar sommigen van hen zullen zij doden en vervolgen, zodat dit geslacht verantwoordelijk gesteld zal worden voor het bloed van alle profeten dat vergoten is vanaf de grondvesting der wereld, vanaf het bloed van Abel tot het bloed van Zekarja, die gedood werd tussen het altaar en het tempelgebouw. Ja, zeg ik u, dit geslacht zal verantwoordelijk zijn! Wee u, wetgeleerden! Gij hebt de sleutel van de kennis weggenomen. Zelf zijt ge niet binnengegaan, en hun die wilden binnengaan, hebt ge het belet.” Toen Hij naar buiten kwam, begonnen de schriftgeleerden en de Farizeeën – hevig op Hem gebeten – Hem allerlei netelige vragen te stellen, met de heimelijke bedoeling Hem op grond van de een of andere uitlating te kunnen vangen.

Vrijdag 16 oktober  H. Margareta-Maria Alacoque, maagd/H. Hedwig, kloosterlinge

Eerste lezing (Ef. 1, 11-14)

Wij hadden reeds te voren onze hoop op de Christus gebouwd, en ook gij zijt verzegeld met de heilige Geest Broeders en zusters, in Christus hebben wij ons erfdeel ontvangen, daartoe voorbestemd door de beschikking van Hem, die alles tot stand brengt naar het besluit van zijn wil, opdat wij de lof verbreiden van zijn heerlijkheid, wij, die reeds te voren onze hoop op de Christus hadden gebouwd. In Christus zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie van uw heil hebt aanhoord, in Hem zijt ook gij tot het geloof gekomen, verzegeld met de heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van Gods eigen volk en tot lof van zijn heerlijkheid.

Tussenzang (Ps. 33, 1-2.4-5.12-13)

Refrein:  Zalig het volk dat de Heer heeft als God. Jubelt, gerechtigen, voor de Heer, wie vroom is dient Hem te loven. Eert dan de Heer met citerspel, en speelt voor Hem op de harp. Oprecht is immers het woord van de Heer en al wat Hij doet is betrouwbaar. Recht en gerechtigheid heeft Hij lief, de aarde is vol van zijn mildheid. Zalig het volk dat de Heer heeft als God, de natie door Hem tot zijn erfdeel gekozen. Hoog uit de hemel schouwt God omlaag, blikt neer op de zonen der mensen.

Vers voor het evangelie (Joh. 15, 15b)

Alleluia. Ik heb u vrienden genoemd, zegt de Heer, want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord. Alleluia.

Evangelie (Lc. 12, 1-7)

Zelfs de haren op uw hoofd zijn alle geteld In die tijd, toen duizenden mensen waren samengestroomd, zodat men elkaar haast onder de voet liep, richtte Jezus zich eerst tot zijn leerlingen: “Wacht u voor het zuurdeeg, dat wil zeggen, voor de huichelarij van de Farizeeën. Niets is bedekt of het zal onthuld en niets is verborgen of het zal geweten worden. Want alles wat gij in het donker gezegd hebt, zal gehoord worden in het licht, en wat gij binnenkamers in het oor gefluisterd hebt, zal van de daken verkondigd worden. Tot u, die mijn vrienden zijt, zeg Ik: Vreest niet hen, die het lichaam doden, maar daarna niets ergers kunnen doen. Ik zal u zeggen wie gij moet vrezen: vreest Hem die, nadat Hij gedood heeft, macht bezit om in de hel te werpen. Ja, zeg Ik u, vreest Hem! Kan men niet vijf mussen kopen voor twee stuivers? Toch vergeet God niet een van hen. Ja, zelfs de haren op uw hoofd zijn alle geteld. Weest niet bevreesd, gij zijt méér waard dan een zwerm mussen.”

Zaterdag 17 oktober H. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar

Eerste lezing (Ef. 1, 15-23)

God heeft Christus als Hoofd gegeven aan de kerk die zijn lichaam is Broeders en zusters, ik heb gehoord van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde voor alle heiligen. Daarom zeg ook ik onophoudelijk dank. Steeds gedenk ik u in mijn gebeden. Ik smeek de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de Geest te geven van wijsheid en openbaring om Hem waarachtig te kennen. Moge Hij uw innerlijk oog verlichten om te zien, hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept, hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfdeel te midden der heiligen en hoe overgroot zijn macht in ons die geloven. Dezelfde sterkte en kracht heeft Hij betoond in Christus, toen Hij Hem opwekte uit de dood en Hem aan zijn rechterhand zette in de hemelen, hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden en boven elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze maar ook in de toekomstige tijd. Alles heeft God onder zijn voeten gelegd, en Hemzelf, verheven boven alles, heeft Hij als Hoofd gegeven aan de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van Hem, die het al in alles vervult.

Tussenzang (Ps. 8, 2-3a.4-5.6-7)

Refrein:  Heel uw schepping hebt Gij aan hem onderworpen. Heer, onze Heer, hoe ontzagwekkend is uw Naam op aarde, hoger dan de hemel reikt uw majesteit. Kinderen en zuigelingen laat Ge voor U spreken. Als ik naar de hemel kijk, het kunstwerk van uw vingers, als ik maan en sterren zie, die Gij daar hebt gezet. Ach, wat is de mens dan, dat Gij naar hem omziet, ‘t mensenkind, dat Gij zo voor hem zorgt? Niet veel minder dan een engel hebt Gij hem geschapen, hem omkleed met schoonheid en met pracht; heel uw schepping aan hem onderworpen, alles aan zijn voeten neergelegd.

Vers voor het evangelie (Joh. 17, 17b,a)

Alleluia. Uw woord is waarheid, Heer, wijd ons U toe in de waarheid. Alleluia.

Evangelie (Lc. 12, 8-12)

De heilige Geest zal u leren wat gij moet zeggen In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Ik zeg u: ieder die Mij bij de mensen belijdt, hem zal de Mensenzoon als de zijne erkennen bij Gods engelen. Maar wie Mij tegenover de mensen verloochend heeft, zal verloochend worden tegenover Gods engelen. Aan ieder, die zich zal kanten tegen de Mensenzoon, zal het vergeven worden, maar hem, die de heilige Geest heeft gelasterd, zal het niet vergeven worden. Wanneer men u brengt voor synagogen, overheden en machthebbers, maakt u dan niet bezorgd over het hoe of wat van uw antwoord ter verdediging: op dat ogenblik zal de heilige Geest u leren wat gij moet zeggen.”

“Uw Woord is een lamp voor mijn voeten, een licht op mijn pad” (Psalm 119)

Dagelijks Brood is een uitgave van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood Giften voor het heiligdom zijn van harte welkom via Ideal op onze doneerpagina of IBAN NL42 RABO 0120 5023 99 t.n.v. Dioc. Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. Hartelijk dank voor uw gave. Verdere info: www.olvternood.nl

Noveengebed om bescherming tegen het coronavirus

O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood, Wij geloven in uw zorg, in uw medeleven en uw voorspraak bij Jezus uw Zoon. Daarom komen wij vol vertrouwen tot u en wij vragen door U aan de Heer: Bevrijd heel de wereld van de Corona-epidemie, genees en sterk de zieken en zegen hen die zorg voor hen dragen. Sta alle mensen bij die lijden onder de gevolgen van deze crises. Geef wijsheid aan onze bestuurders. Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht ons in pijn en verdriet. Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten, geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen, geef ons licht waar het donker is en geef dat wij elkaar spoedig weer in vrijheid en vreugde nabij kunnen zijn. Maria, bescherm ons en onze dierbaren, geef ons overgave aan de wil van de Vader en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon. Amen

Gebed van de Vrouwe van alle volkeren

Heer Jezus Christus, zoon van de Vader zend nu Uw Geest over de aarde. Laat de Heilige Geest wonen in de harten van alle volkeren opdat zij bewaard mogen blijven voor verwording, rampen en oorlog. Moge de Vrouwe van alle Volkeren, de heilige Maagd Maria, onze voorspreekster zijn. Amen

Gebed tot de Aartsengel Michaël

Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht doet gevoelen en Gij, vorst der hemelse legerscharen, drijf satan en de andere boze geesten die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen

Angelus ad Virginem

℣. Angelus Domini nuntiavit Mariae ℟.Et concepit de Spiritu Sancto Ave Maria Gratia plena, Dominus tecum Benedicta tu in mulieribus Et benedictus fructus ventris tui, Jesus Sancta Maria, Mater Dei. Ora pro nobis peccatoribus Nunc et in hora mortis nostrae. Amen. ℣.Ecce ancilla Domini ℟.Fiat mihi sectundum verbum tuum Ave Maria . . . ℣.Et Verbum caro factum est ℟.Et habitavit in nobis Ave Maria . . . ℣.Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix, ℟.Ut digni efficiamur promissionibus Christi Oremus Gratiam tuam, quaesumus, Domine mentibus nostris infunde ut, qui, Angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur Per Christum Dominum nostrum. Amen

De Engel des Heren

℣.De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt ℟.En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest Wees gegroet, Maria Vol van genade, de Heer is met U Gij zijt de gezegende onder de vrouwen En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God bid voor ons, zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. ℣.Zie de dienstmaagd des Heren ℟.Mij geschiede naar uw woord Wees gegroet, Maria . . . ℣.En het Woord is vlees geworden ℟.En Het heeft onder ons gewoond Wees gegroet, Maria . . . ℣.Bid voor ons, heilige Moeder van God, ℟.opdat wij de beloften van Christus waardig worden Laat ons bidden Heer, wij hebben door de boodschap van de Engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen Wij bidden U stort uw genade in onze harten opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis Door Christus, onze Heer. Amen.