Bezinningsdagen & Retraites

Retraites Onze Lieve Vrouw ter Nood Heiloo 2019 - 2020

Retraites Onze Lieve Vrouw ter Nood 2019:

Advent retraite: maandag 9 december t/m 13 december 2019

In deze Adventstretraite is het Rorate caeli onze leidraad. We nemen dagelijks een vers van het Rorate Caeli, we luisteren naar gezongen versies en verdiepen ons. We laten door inleiding en gebed de tekst in ons doordringen om onze persoonlijk relatie met God te verdiepen, om te groeien in ons persoonlijk contact met Hem. We vieren de eucharistie en sluiten ons voor het ochtendgebed en de vespers aan bij de gebedstijden van de seminaristen in de kloosterkapel. Voor iedere deelnemer bestaat tijdens deze stille retraite, de mogelijkheid tot een gesprek met de retraiteleider, de priester Anton Overmars. De retraite begint op maandag 9 december om 10 uur en zal duren tot en met vrijdagmiddag 15 uur. Prijs: 375,00 euro

 

Retraites Onze Lieve Vrouw ter Nood, Heiloo in 2020:

Aswoensdag retraite: datum: zondag 23 februari 16:00 uur t/m donderdag 27 februari 2020

Als velen in Nederland carnaval vieren kunt u zich geestelijk voorbereiden op de vastentijd. In deze stille retraite nemen we het boek van de profeet Jesaja ter hand, en in het bijzonder hoofdstuk 58 de verzen 1 tot en met 12; het vasten dat de Heer behaagt.
Aan de hand van deze tekst van de profeet Jesaja en teksten van kerkvaders uit de traditie en kerkelijke leiders zoals paus Franciscus bereiden wij ons voor hoe wij door te vasten ons kunnen
reinigen en voorbereiden op de heilige dagen. Hoe wij door gebed en vasten ons persoonlijke relatie met de Heer verdiepen en verinnigen, en kunnen groeien in ons gelovig leven, om straks Pasen te kunnen vieren. Deze stille retraite begint op zondagmiddag 23 februari om 16 uur en eindigt donderdag 27 februari om 15 uur. Voor iedere deelnemer bestaat tijdens deze stille retraite, de mogelijkheid tot een gesprek met de retraiteleider, de priester Anton Overmars. Prijs: 245 euro

 

Retraite: Triduüm Pascal: datum: woensdag 8 april t/m zondag 12 april 2020

Deze heilige dagen staan helemaal in het teken van het lijden, de dood en de verrijzenis van Christus. Op het heiligdom maken we de plechtigheden mee van Witte Donderdag tot en met Paaszondag, gebruikelijk is dat bisschop Punt op het heiligdom de plechtige avondmis van Witte Donderdag en de Paaswake celebreert. Op woensdagavond gaan we naar de Kathedrale Basiliek St. Bavo in Haarlem voor de Chrismamis. In deze altijd zeer indrukwekkende en feestelijke viering is de wijding van de heilige oliën, vernieuwen alle priesters hun wijdingsbelofte en zingt het grote Kathedrale koor. Voor vervoer zal gezorgd worden. Deze dagen zijn verder in stilte en zal de retraiteleider, de priester Anton Overmars dagelijks een inleiding verzorgen en is hij beschikbaar voor persoonlijke gesprekken. Triduüm Pascale of wel het Paastriduüm woensdag 8 april 14 uur t/m zondag 12 april (Pasen) 12 uur. Prijs: 275 euro

Retraite Stilte weekend met als thema: Uit liefde is God barmhartig: datum: vrijdag 22 mei t/m zondag 24 mei 2020

In het weekend is het Julianaklooster een plek van stilte, er heerst een vredige sereniteit, en het bedevaartpark is de oase met de Mariabron om onze dorst naar verdieping en herbronning te komen lessen. Op vrijdagavond is na de avondmaaltijd het begin van het stilteweekend. De begeleider van dit weekend, de priester Anton Overmars geeft een inleiding aan de hand van de psalmen welke ons zullen helpen en leiden om in stilte te komen. Deze avond is de gelegenheid om in gebed te zijn bij de Heer zelf, als we deel hebben aan de uitstelling van het heilig sacrament om zo heel dicht bij de Heer te zijn. De gehele zaterdag zijn we in volkomen stilte. De tijd tussen de gebedstijden en de eucharistieviering en de maaltijden, is voor ieder ter eigen invulling het bedevaartpark nodigt uit, de genadekapel is de gehele dag toegankelijk, de kloosterkapel is dag en nacht open, de Mariabron geeft dag en nacht water, de duinen en het strand zijn op reisafstand. Kortom alle mogelijkheden om tot stilte, herbronning en verdieping te komen. Op zondagmorgen na het ochtendgebed vieren we de eucharistie in de bedevaartkapel samen met de vaste kerkgangers. Na het middagmaal komen we weer als retraitegroep samen, we verbreken de stilte en wisselen onze ervaringen uit. Tot slot besluiten wij dit stilteweekend met een “tot weer ziens”. Gedurende het gehele weekend is de retraiteleider, de priester Anton Overmars, beschikbaar voor persoonlijke gesprekken. Prijs 150 euro

 

Retraite week met als thema: Waartoe roept de heer mij: datum: maandag 13 t/m vrijdag 17 januari 2020

“Hier ben ik God uw wil te doen is mijn vreugde” psalm 40. Waartoe roept de Heer mij?
Als christenen hebben we weleens het idee dat geroepen worden alleen iets voor religieuzen en priesters en diakens is. Dat heeft u dan mis. De Heer roept elke christen, door ons doopsel zijn we gezalfde van God en ledematen van het lichaam dat de kerk is. Elke ledemaat, ieder lidmaat is een geroepene van en door God.
Deze retraite nemen we dan ook psalm 40 als leidraad en kijken lezen en luisteren we naar roeping verhalen. Iedere christen is een geroepene van en door God, aan ons om te leren verstaan waartoe de Heer ons roept. Dat Hij u roept is zeker, maar waartoe roept Hij u? In deze retraite, die voor een deel in stilte is , is de retraitebegeleider de priester Anton Overmars beschikbaar voor gesprekken en verdere begeleiding. Tijdens deze retraite sluiten wij ons aan bij de gebedstijden van de seminaristen van het seminarie dat op het heiligdom gevestigd is en vieren dagelijks met de retraitegroep de eucharistie. De maaltijden gebruiken we, niet in stilte, in de refter van het klooster. Prijs 295 euro

 

Retraite voor jongeren: datum: vrijdag 20 maart tot en met zondag 22 maart 2020

Nog geen informatie beschikbaar, of neem contact op met het secretariaat.

 

Extra retraites OLV ter Nood (nog in ontwikkeling)

De Geest is over ons gekomen, en hoe nu verder? : datum: 1 juni t/m 5 juni 2020

Op verschillende wijzen hebben wij de heilige Geest ontvangen, bij ons heilig doopsel, bij het heilig Vormsel, bij het sacrament van de biecht, de Vader heeft de heilige Geest uitgestort tot vergeving van de zonden, bij de priesterwijding gezalfd met het heilig Chrisma. Hoe houden wij het vuur van de heilige Geest brandend in ons leven? Hoe kunnen wij de as van het vuur verwijderen en de kracht. van de heilige Geest helpen ons aan te blazen? Aan de hand van Bijbelse teksten en teksten van kerkleraren gaan wij op zoek naar het vuur van de Geest. Blaast u mee?
Deze retraite is niet geheel in stilte maar wel in de stille rust van het Julianaklooster. Prijs: 295 euro.

 

Een loflied voor de Heer heel mijn leven, een psalm tot het laatst voor mijn God: datum: 6 juli t/m 10 juli 2020

Van maandag 6 juli 10 uur t/m vrijdag 10 juli 16 uur. Deze week bezinnen wij ons rondom liederen en gezangen, wij luisteren naar liederen en muziek, we zingen mee met liederen en gezangen. Een loflied voor de Heer heel mijn leven, psalm 146. We horen muziek via media maar ook live, de sopraan Marja Dignum komt voor ons zingen.
Een muzikale week die dus niet in stilte is met als motto Musica Sacra. En buiten alle muziek hebben we de ruimte om te fietsen in de prachtige omgeving of voor een wandeling door historisch Alkmaar, een wandeling door de duinen of zwemmen in zee, kortom alles wat prettig en goed is. De priester van het heiligdom Anton Overmars zal deze week begeleiden, hij is tevens de samensteller en presentator van het programma Musica Sacra op radio Maria. Prijs: 295 euro

Contact

Neem contact op met het secretariaat via de contactpagina om uzelf aan te melden of voor meer informatie. Vermeld daarbij uw naam, adres en contactgegevens en de retraite u wenst te bezoeken. U bent van harte welkom!

Bezinningsdagen

“In de stilte kan Hij tot ons spreken”

In een wereld vol drukte en bezigheden is het lang niet altijd gemakkelijk om een moment van rust en bezinning te vinden om tot gebed te komen. Een gebeds- en bezinnigsdag helpt ons om voor een dag uit ons drukke leven te stappen, en de uitwerking hiervan daarna weer in ons eigen leven te mogen voelen door verdieping van ons contact met de Heer.

Op het diocesaan heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood bieden wij u vanaf januari 2018 een maandelijkse gebeds- en bezinningsdag aan op donderdagen. Een moment om op adem te komen en rust en stilte op u te laten in en doorwerken. Een dag van gebed en inleiding, met onder andere de heilige Mis en aanbidding van het heilig Sacrament en gelegenheid tot een persoonlijk gesprek en het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening, de biecht.

Gedurende de dag heeft u de gelegenheid om de Genadekapel te bezoeken, in het bedevaartpark te wandelen of te bidden. De maaltijd en het koffiedrinken is niet in stilte maar is ook een moment van ontmoeting met elkaar. De rest van de dag bewaren wij de stilte om zo tot persoonlijke verdieping van ons contact met de Heer te komen.

De dagen worden geleid en verzorgt door pastoor Anton Overmars, priester van het Heiligdom.

bezinningsdagen-anton-overmars

De dag ziet er als volgt uit:

10.00 uur  Ontvangst met koffie en thee
10.30 uur  Inleiding rondom het thema van de dag (30 minuten)
11.30 uur  Eucharistieviering in de kloosterkapel
13.00 uur  Warme maaltijd in de refter
14.30 uur  Inleiding van ongeveer 30 minuten. Aansluitend uitstelling van het Heilig Sacrament en stille Aanbidding met Biechtgelegenheid.
16.00 uur  Zegen. Waarna koffie en thee tot besluit.

Data Bezinningsdagen van 2019
21 november: Zie het Lam Gods. Johannes wijst naar Jezus, de priester nodigt in Godsnaam uit tot de communie
19 december: op weg naar Bethlehem. Jozef en Maria op weg om Jezus geboren te laten worden in de stad van David

Data Bezinningsdagen van 2020
23 januari 2020: Bekering van de heilige apostel Paulus, van Saulus is hij Paulus geworden van vervolger tot vervolgde. Ieder mens maakt in zijn of haar leven bekering door. Waar heb ik in mijn leven bekering ervaren?
20 februari 2020: Aswoensdag komt nabij. Een tijd van verdieping begint. Wat voor voornemens voor de veertigdagentijd kan ik maken?
19 maart 2020: St. Jozef is een harde werker en een toegewijde echtgenoot en voedster vader. Heer help mij om een toegewijde werker te zijn in uw wijngaard.
23 april 2020: Pasen, de Verrijzenis van de Heer. Opstanding en Verrijzenis moeilijk om te geloven?, wat betekent opstanding en verrijzenis in mijn persoonlijk leven.
28 mei 2020: Tussen Hemelvaart en Pinksteren. Hij heeft ons al verlaten, wij zijn in afwachting van de komst van de heilige Geest. Hoe kan ik mij door de Geest laten leiden.
11 juni 2020: Psalm 139 Heer, Gij doorgrondt en Gij kent mij. Gij weet van mijn zitten, mijn opstaan, Gij verstaat mijn gedachten van verre. Wij staan vandaag stil bij en gaan de diepte in aan de hand van psalm 139.

Om aan deze dag of dagen te kunnen deelnemen dient u zich aan te melden. Wij vragen een vergoeding inclusief de maaltijd van € 25,00. Als dit voor u bezwaarlijk is betaal dan naar draagkracht. Kunt u meer bijdragen graag. U kunt zich aanmelden voor losse dagen of in één keer voor de gehele cyclus. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: info@olvternood.nl
of telefonisch 072-5051288.