3e zondag van de Advent 2019

Laden Evenementen

Aankomende Evenementen

Evenementen Search and Views Navigation

Evenement Views Navigation

december 2019

15december
Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood, Kapellaan 144
Heiloo, Nederland
olv-ter-nood-heiloo-advent-op-weg-naar-kerstmis

3e zondag van de Advent 2019

Vieringen 09:00 uur Heilige mis in de Genadekapel 10:30 uur Heilige mis in de Bedevaartkapel 16:00 uur Heilige mis in de Bedevaartkapel voor gezinnen - met processie Biechtgelegenheid 14:00 - 15:30 in de Genadekapel (dagelijks) En tijdens de heilige mis bij de aanwezige priesters. Lezingen van de heilige Mis 3e zondag van de advent, jaar A Eerste lezing (Jes. 35, 1-6a.10) Zo spreekt de Heer: “Woestijn en steppe zullen zich verheugen, jubelen en bloeien de dorre vlakte. Pronken zal zij met lelies, van blijdschap jubelen en juichen. De glorie van de Libanon valt haar ten deel, de luister van Karmel en Sjaron. Zij zullen de glorie van de Heer aanschouwen, de luister van onze God. Maak slappe handen sterk, geef kracht aan knikkende knieën. Spreek tot allen, die de moed verloren hebben: Vat moed en vrees niet. Uw God komt om de wraak te voltrekken, God komt om te vergelden en om u te redden. Dan gaan de ogen van de blinden weer open en zullen de oren van de doven geopend worden. De lamme zal springen als een hert en jubelen zal de tong van de stomme. Die door de Heer verlost zijn, zullen weer terugkeren. Jubelend komen zij naar Sion, hun hoofden omgeven met eeuwige vreugde. Zij zullen vreugde verkrijgen en blijdschap, en pijn en gejammer nemen de vlucht. Tussenzang (Ps. 146/145) Kom, Heer, om ons te redden. of: Alleluia. De Heer doet altijd zijn woord gestand, verdrukten verschaft Hij recht. De Heer geeft brood aan wie honger heeft, gevangenen geeft Hij de vrijheid. De ogen van de blinden opent de Heer, gebrokenen richt Hij weer op. De Heer bemint de rechtvaardigen, de Heer behoedt ontheemden. De Heer geeft wees en weduwe steun, maar zondaars laat Hij verdwalen. De Heer is koning in eeuwigheid, uw God, Sion, heerst…

Find out more »
15december
Gastenhuis, Hoogeweg 65
Heiloo, Nederland
familie-dagen-olv-ter-nood-heiloo-2020

Familiedagen OLV ter Nood 15 december 2019

Het heiligdom OLV ter Nood organiseert één keer per maand een Familiedag voor gezinnen. Wat betekent vandaag katholiek-zijn voor een gezin? Soms ervaren we de behoefte om even een tussenstop te maken en weer wat bij te komen. Daarvoor zijn juist De familiedagen. Gezelligheid en bezinning met andere gezinnen en families, geen zorg over de kinderen die een eigen fijne tijd hebben en geen zorg over de warme maaltijd want zelfs die staat voor u klaar. Op zondag 15 december is er weer een gezinsdag. Omdat het een bijzondere dag wordt, nodigen we jullie wat eerder uit en willen ook graag wat eerder weten wie er komt: graag vóór 1 december doorgeven! Het programma is bijzonder feestelijk en ziet er als volgt uit: 13.00 Kerstlunch in het Julianaklooster 14.30 Catechese door Mons. Hendriks over het Kerstmysterie 16.00 H. Mis in de Bedevaartkapel 17.15 Hapje/drankje in het Julianaklooster 17.45 Kerstspel 19.00 Einde van de avond Zoals jullie zien, beginnen we dit keer met de lunch. Er is daarna wel een borreltje, maar geen avondeten! Wat het kerstspel betreft, zouden wij het fijn vinden om zo snel mogelijk te weten welke kinderen er mee willen doen (voor wie dat nog niet doorgegeven heeft), want er zijn nog een aantal rollen die nog geen speler hebben... De kleinere kinderen en kinderen die op de dag zelf beslissen mee te willen doen, zullen worden ingezet als engeltje, herdertje of schaapje. Wij hebben schapenvelletjes, herderkleding en vleugeltjes, maar het zou fijn zijn als zij witte kleding aan/mee kunnen hebben. De andere kinderen moeten, zo mogelijk, voor eigen kleding zorgen. Als dit een probleem is, dan kunnen wij helpen, wij hebben hier ook het één en ander! De laatste repetitie voor het kerstspel zal plaatsvinden op  13 december, van 15.30-17.30. Wilt u zich opgeven? stuur een e-mail naar familiedagen@olvternood.nl We hopen van harte u te…

Find out more »
€25
19december
Gastenhuis, Hoogeweg 65
Heiloo, Nederland
retraites-en-bezinning-olv-ter-nood-heiloo

Gebeds- en Bezinningsdag OLV ter Nood: op weg naar Bethlehem

Op donderdag 19 december is het thema: Op weg naar Bethlehem: Jozef en Maria op weg om Jezus geboren te laten worden in de stad van David   Op het diocesaan heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood bieden wij u een maandelijkse gebeds- en bezinningsdag aan op donderdagen. Een moment om op adem te komen en rust en stilte op u te laten in en doorwerken. Een dag van gebed en inleiding, met onder andere de heilige Mis en aanbidding van het heilig Sacrament en gelegenheid tot een persoonlijk gesprek en het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening, de biecht. De dagen worden geleid en verzorgt door pastoor Anton Overmars, priester van het Heiligdom. Klik hier voor meerdere info

Find out more »
20december
Gastenhuis, Hoogeweg 65
Heiloo, Nederland
zalige-chiara-luce-badano-olv-ter-nood

Tiener-meisjes: De meidengroep van zalige Chiara Luce Badano 20 december 2019

Elke twee weken op een vrijdag in het gastenhuis. Van 17:00 tot 21:00 Zet het alvast op je agenda! Om de week zullen we bij elkaar komen voor pizza, verdieping en veel gezelligheid. We beginnen door ons om een uur of vijf ’s avonds aan te sluiten bij de Aanbidding in de Genadekapel. Na gezamenlijk de Vespers te hebben gebeden, zullen we met de zusters bij elkaar komen voor een avond met pizza, goede gesprekken, spelletjes, verhalen… Om 21.00 moet iedereen helaas alweer vertrekken en zien we elkaar weer over twee weken Onze patrones de zalige Chiara Badano De zalige Chiara Luce Badano (1971-1990) leert ons om in het dagelijks leven vol vriendinnen, school en sport een getuigenis te geven van het leven met God. Ze was een normaal meisje, bleef zitten in de eerste klas, hield van tennis en zwemmen… En van Jezus. Op school werd ze daar soms mee gepest, maar daar liet ze zich niet door uit het veld slaan. Langzaamaan begon ze haar klasgenoten te winnen door de vreugde die ze uitstraalde. Zij stierf op 19-jarige leeftijd aan botkanker, maar liet een onvergetelijke herinnering achter bij iedereen die haar heeft gekend. Als zij het kan, dan kunnen wij het ook! Kent u meiden tussen de 12-16 jaar die graag met ons mee zouden doen? Dan horen wij het graag! Info en aanmelding: zusters@olvternood.nl of 0727370085 2019 20 september 4 en 18 oktober 1 en 15 november 6 en 20 december 2020 17 januari 7 en 21 februari 7 en 21 maart 3 en 24 april 1 en 15 mei 5 en 19 juni

Find out more »
21december
Bedevaartkapel, Kapellaan 144
Heiloo, Nederland
opmeers-vocaal-ensemble-concert-olv-ter-nood-heiloo

Kerstconcert Opmeers Vocaal Ensemble december 2019

Het Opmeers Vocaal Ensemble is een enthousiaste club zangers, die allemaal solistisch kunnen optreden. Het bestaat uit 8 mannen en 8 vrouwen. De leiding is in handen van Alexandre Pavloff. Concert:zaterdag 21 december 2019 Aanvang: 14:30 uur Plaats: Bedevaartkapel van het heiligdom OLV ter Nood Heiloo Gratis entree

Find out more »
22december
Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood, Kapellaan 144
Heiloo, Nederland
olv-ter-nood-heiloo-advent-op-weg-naar-kerstmis

4e zondag van de Advent 2019

Vieringen 09:00 uur Heilige mis in de Genadekapel 10:30 uur Heilige mis in de Bedevaartkapel 16:00 uur Heilige mis in de Bedevaartkapel voor gezinnen - met processie Biechtgelegenheid 14:00 - 15:30 in de Genadekapel (dagelijks) En tijdens de heilige mis bij de aanwezige priesters. Lezingen van de heilige Mis 4e zondag van de advent, jaar A Eerste lezing (Jes. 7, 10-14) In die dagen sprak Jesaja tot Achaz: “Vraag de Heer, uw God, om een teken, hetzij hoog aan de hemel of diep in de hel.” Maar Achaz antwoordde: “Ik vraag niet om een teken; ik wil de Heer niet op de proef stellen.” En Jesaja sprak: “Luister dan, Huis van David, is het u niet genoeg mensen te ergeren, dat gij ook mijn God tot ergernis wilt zijn? Daarom geeft de Heer u ook ongevraagd een teken: Zie, de jonge vrouw zal ontvangen en een zoon baren, en zij zal hem noemen “Immanuël”: “God-met-ons”. Tussenzang (Ps. 24/23) De Heer moet de poorten binnengaan, want Hij is de koning der glorie. Aan God hoort de aarde en al wat er op is, de aardschijf en al wat daar woont. Want Hij heeft haar op het water gegrondvest, haar vastgelegd op de zee. Wie zal beklimmen de berg van de Heer, wie in zijn heiligdom staan? Die rein is van handen en zuiver van hart, zijn zinnen niet zet op wat kwaad is. Hij zal door de Heer gezegend worden, beloond door God, zijn verlosser. Zo doet het geslacht dat zich richt tot Hem, dat staat voor het aanschijn van Jakobs God. Tweede lezing (Rom. 1, 1-7) Van Paulus, dienstknecht van Christus Jezus, door Gods roeping apostel, bestemd voor de dienst van het evangelie, dat God eertijds door zijn profeten in de heilige geschriften heeft aangekondigd. Het is de boodschap over…

Find out more »
24december
Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood, Kapellaan 144
Heiloo, Nederland
kerst-bijvoet-olv-ter-nood-heiloo

Kerstavond – Kerstnacht, Kerstmis 2019

Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood, Heiloo Lezingen van de mis bij Kerstavond Eerste lezing (Jesaja 9, 1-3.5-6) Het volk dat wandelt in de duisternis ziet een helder licht; een glans straalt over hen, die wonen in het land van de dood. Gij hebt hun blijdschap vermeerderd, hun vreugde vergroot. Voor uw aanschijn zijn zij vrolijk als mensen, die opgewekt zijn bij de oogst, of jubelen bij het verdelen van de buit. Want het juk dat zwaar op hem drukt, het blok dat ligt op zijn nek, en de stok van zijn drijver, hebt gij stuk gebroken als in de dagen van Midjan. Want een kind is ons geboren, een Zoon werd ons geschonken; Hem wordt de macht op de schouders gelegd en men noemt Hem: Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst. Een grote macht en een onbeperkte welvaart zullen toevallen aan Davids troon en aan zijn koninkrijk, zodat het gegrondvest zal zijn en stevig gebouwd op recht en gerechtigheid van nu af tot in eeuwigheid. De ijver van de Heer der hemelse machten brengt het tot stand. Tussenzang (psalm 96/95) Heden is ons een Redder geboren, Christus de Heer. Zingt voor de Heer een nieuw gezang, zingt voor de Heer, alle landen. Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam, verkondigt zijn heil alle dagen. Meldt aan de naties zijn heerlijkheid, zijn wondere daden aan alle volken. Dan straalt de hemel en jubelt de aarde, de zee neuriet mee met al wat daar leeft; De velden zwaaien met al hun gewassen, de woudreuzen buigen hun kruin. Zij juichen de Heer toe, omdat Hij komt, Hij komt als koning der aarde. Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren, de volkeren eerlijk en trouw. Tweede lezing (Titus 2, 11-14) Dierbare, de genade van God, bron van heil voor alle mensen, is…

Find out more »
24december
Bedevaartkapel, Kapellaan 144
Heiloo, Nederland
kerst-bijvoet-olv-ter-nood-heiloo

Kerstavond nachtmis – Kerstmis 2019

Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood, Heiloo 24 december, Kerstavond - Kerstnacht 21:00 heilige Mis in de Bedevaartkapel

Find out more »
25december
Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood, Kapellaan 144
Heiloo, Nederland
kerstmarkt-oesdom-olv-ter-nood-heiloo-2017

1e Kerstdag, dagmis – Kerstmis 2019

Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood, Heiloo 25 december, 1e Kerstdag 10:30 heilige Mis in de Bedevaartkapel, hoofdcelebrant Mgr. Jan Hendriks Biechtgelegenheid 14:00 - 15:30 in de Genadekapel (dagelijks) En tijdens de heilige mis bij de aanwezige priesters. Lezingen van de mis bij de 1e Kerstdag Eerste lezing (Jes. 52, 7-10) Hoe liefelijk op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede meldt, goed nieuws verkondigt, die heil komt melden, die zegt tot Sion: Uw God regeert! Hoort! Uw torenwachters verheffen hun stem, zij jubelen tegelijk, want zij zien, oog in oog, de terugkeer van de Heer naar Sion. Barst los in jubel allen samen, puinen van Jeruzalem, want de Heer heeft zijn volk getroost; Hij heeft Jeruzalem verlost. De Heer heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle volkeren; en alle grenzen der aarde hebben het heil van onze God aanschouwd. Tussenzang (psalm 98/97) Geheel de aarde aanschouwde wat onze God voor ons deed. Zingt voor de Heer een nieuw gezang, omdat Hij wonderen deed. Zijn hand deed zich krachtig gelden, de macht van zijn heilige arm. Zijn weldaden deed Hij ons kennen, de volkeren zijn gerechtigheid. Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw ten gunste van Israëls huis. Geheel de aarde aanschouwde wat onze God voor ons deed. Verheerlijkt de Heer, alle landen, weest blij, verheugt u en zingt. Zingt voor de Heer bij de citer, met citer en psalterspel. Laat schallen trompet en bazuin en danst voor de Heer, uw koning. Tweede lezing (Hebr. 1, 1-6) Broeders en zusters, nadat God eertijds vele malen en op velerlei wijzen tot onze vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij nu, op het einde der tijden, tot ons gesproken tot de Zoon, die Hij erfgenaam gemaakt heeft van al wat bestaat en door wie Hij het heelal…

Find out more »
26december
Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood, Kapellaan 144
Heiloo, Nederland
Jezus kribbe Kerstmis Onze Lieve Vrouw ter Nood

2e Kerstdag – Kerstmis 2019

Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood, Heiloo 26 december, 2e kerstdag 10:30 heilige Mis in de Bedevaartkapel 14:30 Kindje wiegen. Het kerstverhaal voor de allerkleinsten bij de stal in de Bedevaartkapel. Tevens warme chocolademelk en kerstbrood in het Oesdom

Find out more »
+ Exporteer Evenementen