10-14 okt 2022 Rozenkransretraite

Gastenhuis Hoogeweg 65, Heiloo

De oktobermaand is Rozenkransmaand. Velen bidden thuis of buiten tijdens het wandelen of in de kerk de rozenkrans, het bidden van de rozenkrans is voor katholieken deel van ons dagelijks leven. Bij het bidden van de rozenkrans krijgen we bij elk tientje een geheim of mysterie aangereikt om tijdens het bidden te overwegen. Tijdens deze retraite nemen we iedere dag een van de vier reeksen van de geheimen van de Rozenkrans en gaan deze geheimen uitdiepen en bespiegelen. Hoe kan ik tijdens het bidden van een rozenhoedje mij in mijn geloof verbinden met deze geheimen. Natuurlijk bidden wij samen de rozenkrans, wij vieren de heilige Mis, is er stille Aanbidding van het heilig Sacrament en kunnen we ons aansluiten bij het ochtendgebed en de vespers van de seminariegemeenschap. Deze retraite is gedeeltelijk in stilte, maar tijdens de maaltijden is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De retraiteleider, priester Anton Overmars, is tijdens de retraite beschikbaar voor persoonlijke begeleiding.  

€400

9-13 nov 2022 Retraite: ‘Ondenkbaar dat U niet bestaat’

Gastenhuis Hoogeweg 65, Heiloo

“ik smeek U, Heer, hongerig begon ik mijn zoektocht naar U, laat mij niet stoppen zonder van U te hebben mogen proeven.” Anselmus van Canterbury   God bestaat. Voor Anselmus van Canterbury (1033-1109) staat dat vast. Maar hoe kan je het bestaan van God bewijzen? Anselmus schreef een prachtige tekst, meer een gebed, welke hij beëindigd met; “Ik zoek namelijk geen begrip om te kunnen geloven Maar ik geloof om te kunnen begrijpen. Want ook dit geloof ik: als ik niet eerst geloof zal ik niet begrijpen.” Deze dagen gaan wij met deze tekst aan de slag. Twee weken voor de retraite start krijgt u de tekst van het gebed van Anselmus toegezonden. Deze retraite is in de rust van het Julianaklooster, het gastenhuis van OLV ter Nood, maar is niet geheel in stilte. Er zijn twee inleidingen per dag, in de avond Aanbidding, een film of een avond rondom muziek. De kloosterkapel is dag en nacht beschikbaar voor persoonlijk gebed. De begeleider van deze retraite, priester Anton Overmars, is aan het heiligdom verbonden. Ook heeft u de mogelijkheid tot een persoonlijk gesprek met hem.    

€400

8-11 dec 2022 Retraite: ‘Reis van je hoofd naar je hart’

Gastenhuis Hoogeweg 65, Heiloo

De tocht om vanuit je hoofd naar je hart te komen is de langste en misschien ook wel de moeilijkste reis in een mensenleven. Tijdens deze tocht wordt je onherroepelijk geconfronteerd met allerhande weggestopte hartstochten, herinneringen en angsten. Als mens ben je altijd verbonden met reizen. Je bent immers altijd op weg. Deze dagen nemen wij teksten door van monniken, monialen en kluizenaars over de zoektocht van de reis hoe te komen van je hoofd naar het hart. Als je bij of beter nog ín je hart komt zal jouw hart een veilige plaats worden van geluk en schoonheid, een plek van en voor de Godsontmoeting. Ook het Jezusgebed zal aan de orde komen. Deze retraite is geheel in stilte, ook tijdens de maaltijden. Tijdens deze retraite vieren wij de eucharistie, hebben we gebedstijden, uitstelling en Aanbidding van het heilig Sacrament. Ook is er de ruimte voor een persoonlijk gesprek met de priester die deze retraite zal leiden, Anton Overmars, priester van het heiligdom.

€320

23-27 jan 2023 Retraite: ‘Wat komt er na de dood’

Gastenhuis Hoogeweg 65, Heiloo

Vanaf dat wij geboren worden hebben wij de zekerheid dat we eens zullen sterven. De dood is een mysterie wat bij ons leven hoort. Iedereen krijgt te maken met de dood. In je leven maak je mee dat naasten en geliefden, overlijden. Dikwijls is dat doordat mensen oud zijn, je ouders of grootouders. Velen krijgen in hun leven te maken met naasten die veel te jong komen te sterven. De dood van je kind, of broer of zus, maar ook als je op jonge leeftijd je partner verliest. Voor velen een onoverkomelijk verdriet. Veel vragen zoals; Waarom gebeurt dit? God had dit toch kunnen voorkomen! Je geloof wordt aan het wankelen gebracht. Hoe nu verder? Wat kan ik in mijn leven met de woorden van Jezus die zegt; “Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft.” (Joh 11,25). Deze week is vooral bedoeld voor hen die met het overlijden van dierbaren te maken hebben en worstelen met vragen en/of verdriet en is niet in stilte, maar is juist ook een week van ontmoeting en gesprek. Priester Anton Overmars zal deze week begeleiden, en leiden.

€400

20-23 feb 2023 Retraite: ‘Aswoensdag’

Gastenhuis Hoogeweg 65, Heiloo

Terwijl velen in Nederland weer carnaval vieren komen wij in het Julianaklooster in retraite samen voor een andere voorbereiding en start van de veertigdaagse vastentijd. In deze retraite nemen we psalmen en teksten door van de Joodse theoloog en kunstenaar Marcus van Loopik. In zijn boek; 'bitter & zoet' heeft hij zestien psalmen verbeeld, vertaald en belicht. Ook bekijken we de kleuretsen welke hij bij zijn teksten gemaakt heeft. Zo bereiden we ons voor op een vruchtbare tijd. Dat de veertigdagentijd ons tot zegen mag zijn. Tijdens deze retraite zijn er twee inleidingen overdag en in de avond stille aanbidding van het heilig Sacrament en een avond met muziek voor de veertigdagentijd. We sluiten ons aan bij de gebedstijden voor ochtendgebed en vespers van het seminarie, en vieren de eucharistie. Deze retraite is geheel in stilte, ook tijdens de maaltijden. De retraiteleider, priester Anton Overmars, is deze dagen beschikbaar voor persoonlijke begeleiding.

€320

10-12 maart 2023 Stilteweekend retraite: ‘Uit liefde is God Barmhartig’

Gastenhuis Hoogeweg 65, Heiloo

In het weekend is het Julianaklooster een plek van stilte, er heerst een vredige sereniteit, en het bedevaartpark is een oase met de Mariabron om onze dorst naar verdieping en herbronning te komen lessen. Op vrijdagavond is na de avondmaaltijd het begin van het stilteweekend. De begeleider van dit weekend, priester Anton Overmars geeft een inleiding aan de hand van de psalmen welke ons zullen helpen en leiden om in stilte te komen. Deze avond is er gelegenheid om in gebed te zijn bij de Heer zelf, als we deel hebben aan de uitstelling van het heilig sacrament om zo heel dicht bij de Heer te zijn. De gehele zaterdag zijn we in volkomen stilte. De tijd tussen de gebedstijden en de eucharistieviering en de maaltijden, is voor ieder ter eigen invulling het bedevaartpark nodigt uit, de Genadekapel is de gehele dag toegankelijk, de Kloosterkapel is dag en nacht open, de Mariabron geeft dag en nacht water, de duinen en het strand zijn op reisafstand. Kortom alle mogelijkheden om tot stilte, herbronning en verdieping te komen. Op zondagmorgen na het ochtendgebed vieren we de eucharistie in de Bedevaartkapel samen met de vaste kerkgangers. Na het middagmaal komen we weer als retraitegroep samen, we verbreken de stilte en wisselen onze ervaringen uit. Tot slot besluiten wij dit stilteweekend met een “tot weer ziens”. Gedurende het gehele weekend is de retraiteleider,  priester Anton Overmars, beschikbaar voor persoonlijke gesprekken en begeleiding.

€240

22-25 maart 2023 Retraite: ‘Maria Boodschap’

Gastenhuis Hoogeweg 65, Heiloo

De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.  Zomaar op een dag wordt de engel Gabriël van Godswege gezonden naar Maria, Maria ontvangt de engel en spreekt de geweldige woorden:  “zie de dienstmaagd des Heren mij geschiede naar uw woord.” Maria geeft haar ja-woord aan de Heer en dat ja-woord heeft, tot op de dag van vandaag, grote gevolgen. Paus Benedictus XVI verwoorde het in een gebed als volgt: Heilige Maria, Moeder van God, u hebt aan de wereld het ware Licht geschonken: Jezus uw Zoon – Gods Zoon. U hebt u zelf geheel en al aan de roeping van God overgegeven. U bent zo tot bron geworden van de goedheid die uit Hem stroomt. Laat ons Jezus zien. Breng ons bij Hem. Leer ons Hem kennen en Hem liefhebben, opdat ook wij zelf mensen van waarachtige liefde kunnen worden, en bronnen van levend water te midden van een dorstende wereld.   Eigenlijk is het dit, Maria’s ‘ja’woord, waarmee wij ons tijdens deze bezinning mee bezig gaan houden, om deze dagen af te sluiten met de viering van het Hoogfeest van Maria Boodschap. Deze retraite is in de rust en de stilte van het gastenhuis van OLV ter Nood, maar is niet geheel in stilte. Op woensdag, donderdag en vrijdag zijn er twee inleidingen per dag en in de avond stille Aanbidding, of een avond met muziek over Maria Boodschap. Op zaterdag 25 maart is in de ochtend de hoogmis in de bedevaartkapel. Deze retraite zal worden gegeven door priester Anton Overmars en hij is ook beschikbaar voor persoonlijke gesprekken.

€320

5-9 april 2023 Retraite: Paastriduüm, over het lijden, de dood en de verrijzenis van Christus

Gastenhuis Hoogeweg 65, Heiloo

Deze heilige dagen staan helemaal in het teken van het lijden, de dood en de verrijzenis van Christus. Op het heiligdom maken we de plechtigheden mee van Witte Donderdag tot en met Paaszondag. Op woensdagavond gaan we, indien mogelijk, naar de Kathedrale Basiliek St. Bavo in Haarlem voor de Chrismamis. In deze altijd weer indrukwekkende en feestelijke viering is de zegening en de wijding van de heilige oliën. Vanuit het gehele bisdom zijn priesters en diakens aanwezig en zij vernieuwen hun wijdingsbelofte en zingt het grote Kathedrale koor. Voor vervoer zal gezorgd worden. Op Witte Donderdag vieren we in de avond de plechtige Heilige Mis mee. Op Goede Vrijdag bidden we in de middag de kruisweg en in de avond is de grote plechtigheid van Goede Vrijdag. Op Stille Zaterdag bereiden we ons voor op het vieren van het Pasen van de Heer met de Paaswake. Na een feestelijk paasontbijt gaan we naar de plechtige hoogmis van Pasen waarna we deze retraite besluiten met een feestelijk kopje koffie. Deze dagen zijn geheel in stilte, ook tijdens de maaltijden, behalve het feestelijk middagmaal op Witte Donderdag als we de instelling van het priesterschap vieren. De retraiteleider, priester Anton Overmars zal dagelijks één inleiding verzorgen en is hij tevens beschikbaar voor persoonlijke gesprekken.

€400

12-14 mei 2023 Retraite: ‘Dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot een gedachtenis aan Mij. (lc.22,19)’

Gastenhuis Hoogeweg 65, Heiloo

De eucharistie is de oorsprong en het hoogtepunt van geheel ons christelijk leven. Maar weten wij eigenlijk wel wat al die verschillende onderdelen van de eucharistieviering betekenen? Begrijpen wij hoe Christus zelf aanwezig is en de heilige handelingen zelf voltrekt. Hij zelf spreekt tot ons in het heilig evangelie! Hij komt zelf onder ons aanwezig als wij op het altaar, de plaats van de Gods ontmoeting, het eucharistisch offer opdragen. Dit weekend  staat geheel in het teken van het dieper verstaan en ondergaan van de viering van de eucharistie, en nodigt uit tot een actieve deelname aan de viering. Iedere keer als wij de eucharistie vieren vraagt dat van ons een voorbereiding om God zelf in het mysterie van de eucharistie te ontdekken en te ontvangen. Op vrijdag is er in de middag een inleiding en vieren wij in de avond de eucharistie, waarna wij in gebed dicht bij Hem blijven in de aanbidding van Christus in het heilig Sacrament. Op zaterdag zijn er inleidingen en spreken wij met elkaar over de betekenis van de eucharistie. Wij vieren de eucharistie in de Kloosterkapel, en in de avond gaan we onder andere luisteren naar eucharistische muziek. Op zondagmorgen sluiten wij ons aan bij de hoogmis in de Bedevaartkapel. Dit weekend zal worden gegeven door priester Anton Overmars die aan het heiligdom verbonden is.  

€240

22-28 mei 2023 Retraite: Pinksteren

Gastenhuis Hoogeweg 65, Heiloo

De heilige Geest is over ons gekomen, hoe nu hiermee verder? Op verschillende wijzen hebben wij de heilige Geest ontvangen door de zalving met heilig Chrisma bij ons heilig doopsel, bij het heilig Vormsel, en sommigen bij de priesterwijding en de bisschopswijding. Maar ook bij het sacrament van de biecht is de heilige Geest op bijzondere wijze aanwezig, God de Vader heeft de heilige Geest uitgestort tot vergeving van de zonden. Hoe houden wij het  reeds ontvangen vuur van de heilige Geest brandend in ons leven? Hoe kunnen wij de as van het vuur verwijderen en de kracht van de heilige Geest helpen ons aan te blazen?  We willen meewerken en leven met de verschillende gaven van de heilige Geest, hoe kunnen wij dit doen? Aan de hand van Bijbelse teksten en teksten van kerkleraren gaan wij op zoek naar het vuur van de Geest. Blaast u mee? Deze retraite is niet geheel in stilte maar wel in de stille rust van het Julianaklooster. Priester Anton Overmars zal deze retraite begeleiden, hij is geboren tijdens Pinksteren 1957.

€580