De Vriendenkring


De Vriendenkring bestaat uit begunstigers van het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. Als u tenminste jaarlijks een bijdrage overmaakt ten gunste van het Heiligdom, wordt u ingeschreven in de Vriendenkring. U ontvangt tenminste 2 x per jaar een Vriendenbrief met informatie over het wel en wee van het Heiligdom. Iedere eerste woensdag van de maand wordt een Heilige Mis gelezen voor de levende en overleden leden van de Vriendenkring. De bijdragen van de vrienden worden gebruikt voor onderhoud en vernieuwingsprojecten.

Wilt u zich opgeven als Vriend: belt u dan met het secretariaat 072-5051288, of mailt u: . U kunt u ook aanmelden door per bank of giro een gift over te maken op nummer: IBAN NL25INGB0000672168 o.v.v. vriend van kapel.

Hieronder vindt u informatie over de fiscale aspecten van schenken aan het Heiligdom.

Voor zijn activiteiten en het in stand houden van de kapellen en het park ontvangt het Heiligdom geen subsidies. De opbrengst van collecten en andere opbrengsten zijn niet toereikend om de uitgaven te dekken die nodig zijn voor onderhoud, renovatie en verbetering. Daarom is het Heiligdom aangewezen op donaties, giften en erfenissen/legaten. Het Heiligdom is een kerkelijke instelling. Schenken aan Kerkelijke instellingen biedt fiscale voordelen. Bovendien is er ter zake van schenkingen aan en verervingen naar het Heiligdom geen schenk- of erfbelasting verschuldigd. Hieronder hebben wij kort voor u de belangrijkste mogelijkheden voor schenkingen aan en verervingen naar het Heiligdom op een rijtje gezet, zodat u kunt zien welke vorm het best bij u past. Indien u nadere vragen heeft, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met het secretariaat (zie boven).

Periodieke schenking


Indien u het Heiligdom op meer structurele wijze zou willen steunen, in het huidige fiscale systeem voor een periode van 5 jaar, is uw schenking/periodieke lijfrente volledig aftrekbaar in Box 1. De periodieke schenking is extra voordelig voor u maar ook voor ons, omdat wij ons verzekerd weten van uw bijdrage voor de 5- jarige periode en dit in de financiƫle planning kunnen meenemen. Bijkomend voordeel is dat u hiervoor niet meer langs een notaris hoeft te gaan om uw intentie te laten vastleggen in een notariƫle akte.

Tegenwoordig wordt de periodieke schenking vastgelegd in twee formulieren die u rechtstreeks kunt downloaden bij de Belastingdienst (formulier periodieke schenking in geld). Wij helpen u graag verder, hetzij bij het verkrijgen van het formulier, of bij het invullen hiervan. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat of de penningmeester.

Na afhandeling zal jaarlijks uw schenking worden overgemaakt op IBAN rekeningnummer NL25INGB0000672168, onder vermelding van lijfrente gift.

Incidentele gift


Indien u een bedrag in geld schenkt aan het Heiligdom dan komt u in principe in aanmerking voor belastingaftrek voor de inkomstenbelasting. U maakt het bedrag van de schenking gewoon over op rekeningnummer NL25INGB0000672168 ten name van Onze lieve Vrouw ter Nood, Heiloo onder vermelding van: 'gift'. Het dagafschrift van bank of giro is voldoende bewijs voor de fiscus, maar u dient dit wel te bewaren. Het bedrag van de schenkingen is aftrekbaar in box 1 van uw inkomsten uit werk en woning (of in box 2 en 3 indien u niet over voldoende inkomsten in box 1 beschikt). De fiscale aftrek voor gewone giften is wel gebonden aan een drempel en een maximum: het totaal van de jaarlijkse gedane schenkingen dient minimaal 1 procent van het zogenaamde verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek te belopen. Maximaal mag 10 procent van dit verzamelinkomen in aftrek worden gebracht. Het verzamelinkomen is ruwweg gelijk aan het totaal van de belaste inkomstenbestanddelen van box 1, 2 en 3. Indien u een partner heeft wordt bij de bepaling van de giftendrempel en het giftenmaximum het gezamenlijke bedrag van de verzamelinkomens in aanmerking genomen.

De periodieke schenking is extra voordelig. Zo u het Heiligdom meer structureel wilt steunen en verschillende jaren achtereen schenkingen verricht, dan wordt het fiscale regime extra voordelig. Indien bij notarile akte ten minste vijf jaar achtereen een bedrag wordt geschonken, zijn de schenkingen zonder de bovengenoemde beperkingen volledig aftrekbaar in box 1 (zogenaamde periodieke gift/lijfrente). Ook bedragen onder de 1% van het verzamelinkomen zijn aftrekbaar. Het Heiligdom neemt de kosten van de notariele akte voor haar rekening indien de jaarlijkse termijn tenminste 300 bedraagt. Jaarlijks zal het bedrag van de periodieke gift over worden gemaakt op rekeningnummer 672168 onder vermelding van 'lijfrente gift'. Voor het Heiligdom is deze constructie voordelig omdat zij voor langere periode verzekerd is van inkomsten en daarop een financiele planning kan maken.

Schenken op papier


Indien u al wel schenkingen aan het Heiligdom zou willen doen, maar niet over de contanten beschikt, bijvoorbeeld omdat uw vermogen in uw huis vast zit, dan kunt u kiezen voor schenken op papier. U schenkt een bepaald bedrag aan het Heiligdom, dat onmiddellijk wordt teruggeleend. Deze lening van het Heiligdom aan u is pas opeisbaar bij uw overlijden. Op deze manier neemt uw vermogen op papier af doordat u een schuld heeft aan het Heiligdom. U kunt echter nog wel vrij over het vermogen beschikken. Het fiscale voordeel schuilt erin dat u nu al recht heeft op aftrek in box 1 volgens de giftenregeling voor incidentele giften (zie hierboven) en dat uw vermogen in box 3 lager is. Dit soort schenkingen dient notarieel te worden vastgelegd. In deze akte moet worden opgenomen dat jaarlijks een zakelijke rente wordt vergoed op de lening van tenminste 6 procent.

Voorbeeld: u besluit om 10.000 euro te schenken op papier. In het jaar waarin u dit doet, is dit bedrag onder voorwaarden aftrekbaar en de inkomstenbelasting (box 3) neemt jaarlijks af met 120 euro. U betaalt aan het heiligdom een rente van 6 procent per jaar, is 600 euro. Netto kost dit u per jaar 480 euro, en heeft u eenmalig een grote aftrekpost (begrensd door drempel en maximum).

Erfstellingen en legaten


Ook bij het opstellen van uw testament, zou u aan het Heiligdom kunnen denken. Verkrijgingen uit nalatenschappen door het Heiligdom zijn geheel vrijgesteld van erfbelasting. Het Heiligdom kan op twee manieren in uw testament worden betrokken: als (mede-)erfgenaam of als legataris.

Indien het Heiligdom bij testament wordt benoemd tot (mede-)erfgenaam, ontvangt zij een erfdeel (een bepaald deel of percentage van uw nalatenschap). Met andere woorden: het Heiligdom erft als erfgenaam (een deel van) de baten en de eventuele schulden van de nalatenschap.

Indien u het Heiligdom niet tot erfgenaam wilt benoemen, kunt u overwegen om haar in uw testament als legataris aan te wijzen. Een legaat houdt in dat u een bedrag in geld of een goed (zoals een huis of een stuk grond, een aandelenportefeuille of een waardevol schilderij) nalaat aan het Heiligdom.

Meer informatie


Fiscaal efficiënt schenken is de manier om het meeste effect te behalen met uw financiële bijdrage aan de instandhouding van ons unieke bedevaartsoord, een rijks- en natuurmonument maar vooral een baken van hoop en bron van troost en geloof. Als u niet thuis bent in deze materie, helpen wij u graag. Een telefoontje naar ons secretariaat is voldoende om een afspraak te regelen met een deskundig bestuurslid.

In deze zaken is het niet verkeerd om hart en hoofd bij elkaar te houden om de goede zaak naar beste vermogen te dienen.

Dank voor uw steun!

¬ terug naar boven


De Vrijwilligers


Er zijn ongeveer 100 personen die zich op een of andere manier als vrijwilliger inzetten voor het Heiligdom: onderhoud van het park en de kapellen, rondleidingen van groepen, ontvangst van bedevaartgroepen voor lunches, koor, kosters, lectoren etc.

¬ terug naar boven


Op deze pagina


¬  De Vriendenkring

   • Periodieke schenking

   • Incidentele gift

   • Schenken op papier

   • Erfstellingen en legaten

   • Meer informatie

¬  De Vrijwilligers

Rekeningnummers


Gironummer Diocesaan Heiligdom: IBAN NL25INGB0000672168 - BIC INGBNL2A

Banknummer Diocesaan Heiligdom: IBAN NL42RABO0120502399 - BIC RABONL2U